ඓතිහාසික මහා ඝාතන රැල්ලකට හසුකර, මරා දමා අන්තර්ධාන්‍ය කල පසුවත්, සමර, සමරා මරා දමන “රෝහණ විජේවීර“