ජාතික ආරක්ෂාව සිඳබිඳලා ගොඩනැංවුන හා ගොඩනංවන සංචාරක ව්‍යාපාරය.