ආරක්‍ෂක ලේකම් ගෝටාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා වෙත විවෘත ලිපියක්