ගරු අමාත්‍ය ඩලස් අලහාපෙරුම මහතාගේ යෝජිත යොවුන් පාර්ලිමේන්තුව