“දිවයිනේ ප්රHධාන නගර 62 ක සහ ඒ ආශ්රිoත ගම්මාන වල හෙට සිට දින 02 ක් විදුලිය බිඳවැටේ”-ලක්විජය 27 වනදා පද්ධතියට එක්කිරීමට සැලසුම්.