වම්ඉවුර – ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ගැන ඉන්දියාවෙන් ගත හැකි පූර්වාදර්ශය