“වැඩිවන විදුලි ඉල්ලූමත් සමඟ ලොව ඕනෑම රටකට, අන්තර්ජාතික ප්ර මිතීන්ට අනුව න්ය ෂ්ටික බලාගාර ඉදිකිරීමේ අයිතිය තියෙනවා”