විග්නේෂ්වරන් දිවුරුම් දෙයි
Posted on October 13th, 2013

Nalin de Silva

 ¶”¹ ¶­ ·” ¶» ·”  ¶´ ·… · ¶­ ·Å¡  ¶”  ¶« ·Å  ¶© ·” ¶Å¡ · ¶» ¶­ ·” ¶¸ ·  ¶´ ·Æ’ ·â„¢ ¶Å¡ ·’ ¶± ·Å   ·Æ’ ·’ ¶§ ·’ ¶º  ¶¯ ·”  ·â‚¬ ·’ ¶Å ·Å  ¶± ·Å¡ ·”š ·Å  ·â‚¬ ¶» ¶± ·Å   ¶”¹ ¶­ ·” ¶» ·”  ¶´ ·… · ¶­ ·Å¡  ¶¸ ·”ž  ¶”¡ ¶¸ ¶­ ·’  ¶½ ·â„¢ ·Æ’  ¶¢ ¶± · ¶° ·’ ¶´ ¶­ ·’ ¶­ ·” ¶¸ ·  ¶”° ¶¯ ·’ ¶» ·’ ¶º ·Å¡  ¶¯ ·’ ·â‚¬ ·” ¶» ·” ¶¸ ·Å   ¶¯ ·” ¶± ·Å  ¶± ·Å¡  ¶º.  ¶… ¶´  ¶‘ ¶º  ·Æ’ ·” ·… ·” ·â‚¬ ·â„¢ ¶± ·Å   ¶­ · ¶Å¡ ·’ ¶º  ¶º ·” ¶­ ·”  ¶± ·Å  ·â‚¬ ·Å¡.  ¶¯ ·â„¢ ¶¸ ·…  ¶¢ · ¶­ ·’ ¶Å¡  ·Æ’ ¶”š ¶° · ¶± ¶º  ¶¸ ·” ¶½  ¶¯ ·”  ¶”  ¶« ·Å  ¶© ·” ¶Å¡ · ¶» ¶­ ·” ¶¸ ·  ¶”° ¶¯ ·’ ¶» ·’ ¶º ·Å¡  ¶¯ ·’ ·â‚¬ ·” ¶» ·” ¶¸ ·Å   ¶¯ ·” ¶¸  ¶´ ·Å - ¶» ¶­ ·’ ¶Å¡ ·Å - ·”š ·â„¢ ¶´  ¶Å¡ ·… ·  ¶´ ¶¸ ¶« ¶Å¡ ·Å   ¶± ·Å ·â‚¬  ¶”  ¶« ·Å  ¶© ·” ¶Å¡ · ¶» ¶­ ·” ¶¸ ·  ¶”° ·â‚¬ ¶­ ·Å  ¶Å¡ ·…  ¶º ·” ¶­ ·”  ¶º · ¶º ·’  ¶Å¡ ·’ ¶º ·  ·Æ’ ·’ ¶§ ·’ ¶º ·Å¡  ¶º.  ¶­ ·â‚¬ ¶­ ·Å   ·â‚¬ ¶» ¶Å¡ ·Å   ¶¢ ¶± · ¶° ·’ ¶´ ¶­ ·’ ¶­ ·” ¶¸ ·  ¶º · ¶´ ¶± ¶º ¶§  ¶´ · ¶¸ ·’ ¶« ·’ ¶º  ¶º ·” ¶­ ·”  ¶º · ¶º ·’  ¶Å¡ ·” ·â‚¬ ·Å¡  ¶º.  ¶¯ ·â„¢  ¶¢ ·  ·Æ’  ¶”  ¶« ·Å  ¶© ·” ¶Å¡ · ¶» ¶­ ·” ¶¸ ·  ¶”° ·â‚¬ ¶­ ·Å  ¶Å¡ ·…  ¶º ·” ¶­ ·”  ¶¶ ·â‚¬  ¶Å¡ ·’ ¶º ·  ·Æ’ ·’ ¶§ ·’ ¶º ·Å¡  ¶‘ ¶­ ·” ¶¸ ·  ·”ž ¶¸ ·” ¶¯ ·  ¶± ·’ ¶½ ¶° · ¶» ·’ ¶º ¶Å¡ ·”  ¶½ ·â„¢ ·Æ’  ¶Å¡ ¶§ ¶º ·” ¶­ ·”  ¶Å¡ ·…  ¶¶ ·â‚¬  ·Æ’ ¶³ ·”ž ¶± ·Å   ¶Å¡ ¶» ¶¸ ·’ ¶± ·’.

 ·â‚¬ ·Å - ¶º ·â‚¬ ·Æ’ ·Å  ¶® · ·â‚¬ ¶§  ¶… ¶± ·” ·â‚¬  ·â‚¬ ·’ ¶Å ·Å  ¶± ·Å¡ ·”š ·Å  ·â‚¬ ¶» ¶± ·Å  ¶§  ¶¸ ·”ž ¶”¡ ¶¸ ¶­ ·’  ¶½ ·â„¢ ·Æ’  ¶´ ¶­ ·Å  ·â‚¬ ·” ¶¸  ¶½ ¶¶ · ¶Å ¶­  ¶º ·” ¶­ ·” ·â‚¬  ¶­ ·’ ¶¶ ·” ¶« ·Å¡  ¶”  ¶« ·Å  ¶© ·” ¶Å¡ · ¶» ¶­ ·” ¶¸ ·  ¶Å ·â„¢ ¶± ·’.  ¶… ¶´ ·’  ¶’  ¶¶ ·â‚¬  ¶¯ ·’  ¶… ¶º ·’ ¶½ ¶± ·Å  ¶© ·Å   ¶´ ·” ·â‚¬ ¶­ ·Å  ¶´ ¶­  ¶¸ ¶Å ·’ ¶± ·Å   ¶´ ·â„¢ ¶± ·Å  ·â‚¬ ·  ¶¯ ·” ¶± ·Å  ¶± ·â„¢ ¶¸ ·”.  ·â‚¬ ·’ ¶Å ·Å  ¶± ·Å¡ ·”š ·Å  ·â‚¬ ¶» ¶± ·Å   ¶‘ ¶Å¡ ·Å  ¶Å¡ ·  ·â‚¬ ·Å - ¶º ·â‚¬ ·Æ’ ·Å  ¶® · ·â‚¬ ¶§  ¶… ¶± ·” ·â‚¬  ¶Å¡ ¶§ ¶º ·” ¶­ ·”  ¶Å¡ ·…  ¶º ·” ¶­ ·”  ¶º.  ¶‘ ·Æ’ ·Å¡ ¶­ ·Å   ¶± · ¶­ ·Å  ¶± ¶¸ ·Å   ·â‚¬ ·Å - ¶º ·â‚¬ ·Æ’ ·Å  ¶® · ·â‚¬  ¶”¹ ¶½ ·Å  ¶½ ¶”š ¶ ¶± ¶º  ¶Å¡ ¶»  ¶‘ ¶º ¶§  ¶´ ·’ ¶§ ·’ ¶± ·Å   ·â‚¬ · ¶©  ¶Å¡ ·…  ¶º ·” ¶­ ·”  ¶º.  ¶‘ ·”ž ·â„¢ ¶­ ·Å   ¶” ·”ž ·” ¶§  ¶¯ ·â„¢ ·â‚¬ · ¶± ·Å  ¶±  ¶Å¡ ·…  ¶± ·Å  ·”ž · ¶Å¡ ·’  ¶º.  ¶” ·”ž ·”  ¶¶ ¶½ ¶º  ¶¶ ·â„¢ ¶¯ ·” ¶¸ ¶§ ¶­ ·Å   ·Æ’ ·”ž ·Æ’ ¶± ·Å  ¶° ·” ¶º  ¶» · ¶¢ ·Å - ¶º ¶º ¶Å¡ ·Å   ¶”¡ ¶­ ·’ ¶Å¡ ·’ ¶» ·” ¶¸ ¶§ ¶­ ·Å   ¶Å¡ ¶§ ¶º ·” ¶­ ·”  ¶Å¡ ¶» ¶± ·Å  ¶± ·Å¡  ¶”° ¶± ·Å  ¶¯ ·’ ¶º · ·â‚¬ ·Å¡  ¶… ·â‚¬ · ·Å - ¶º ¶­ · ·â‚¬  ¶´ ¶» ·’ ¶¯ ·’  ¶º.

 ·â‚¬ ·’ ¶Å ·Å  ¶± ·Å¡ ·”š ·Å  ·â‚¬ ¶» ¶± ·Å ,  ·Æ’ ·” ¶¸ ¶± ·Å  ¶­ ·’ ¶» ¶± ·Å   ·Æ’ ·”ž  ·Æ’ ¶¸ ·Å  ¶¶ ¶± ·Å  ¶° ¶± ·Å   ¶­ ·Å - ¶» ·’ ¶­ ·Å  ·â‚¬ ¶º ¶§  ·â‚¬ ·Å - ¶º ·â‚¬ ·Æ’ ·Å  ¶® · ·â‚¬ ¶§  ¶´ ·’ ¶§ ·’ ¶± ·Å   ¶º ·  ¶± ·Å  ·”ž · ¶Å¡ ·’  ¶º.  ·”ž ·’ ¶§ ¶´ ·”  ·”ž ¶¸ ·” ¶¯ ·  ¶± ·’ ¶½ ¶° · ¶» ·’ ¶º ¶Å¡ ·”  ·â‚¬ ·”  ¶”  ¶« ·Å  ¶© ·” ¶Å¡ · ¶» ¶­ ·” ¶¸ ·  ¶”° ¶¯ ·’ ¶» ·’ ¶º ·Å¡  ¶¯ ·’ ·â‚¬ ·” ¶» ·” ¶¸ ·Å   ¶¯ ·” ¶¸ ¶§  ¶± ·Å ·”ž · ¶Å¡ ·’  ¶º · ¶º ·’  ¶Å¡ ·”  ·â‚¬ ·’ ¶Å ·Å  ¶± ·Å¡ ·”š ·Å  ·â‚¬ ¶» ¶± ·Å   ·Æ’ ·Å¡ ¶± · ¶° ·’ ¶± · ¶º ¶Å¡  ¶¸ ·”ž ·’ ¶± ·Å  ¶¯  ¶» · ¶¢ ¶´ ¶Å¡ ·Å - ·”š  ¶¸ ·”ž ¶­ ·  ¶”° ¶¯ ·’ ¶» ·’ ¶º ·Å¡  ¶¯ ·’ ·â‚¬ ·” ¶» ·” ¶¸ ·Å   ¶¯ ·” ¶± ·Å  ¶± ·Å¡  ¶¶ ¶§ ·”ž ·’ ¶» ¶º ¶± ·Å   ¶’  ¶¸ ·”ž ¶­ ·  ·”ž ·  ¶Å · ¶¨ · ¶· ¶º  ¶» · ¶¢ ¶´ ¶Å¡ ·Å - ·”š  ¶¸ ·”ž ¶­ ·  ¶º ·” ¶¯ ·Å  ¶° · ¶´ ¶» · ¶° ¶Å¡ ¶» ·” ·â‚¬ ¶± ·Å   ¶½ ·â„¢ ·Æ’  ¶­ ·” ¶» ¶« ¶º  ¶Å¡ ¶»  ¶¯ ¶”š ¶Å ·â„¢ ¶© ·’ ¶º ¶§  ¶º · ·â‚¬ ·” ¶¸ ¶§  ¶”¹ ¶­ ·Å  ·Æ’ · ·”ž  ¶Å¡ ¶» ¶¯ ·Å  ¶¯ ·”  ¶º.  ¶… ·â‚¬ · ·Å - ¶º  ¶± ¶¸ ·Å   ·â‚¬ ·’ ¶Å ·Å  ¶± ·Å¡ ·”š ·Å  ·â‚¬ ¶» ¶± ·Å  ¶§  ·Æ’ · ¶¸  ·â‚¬ ·’ ¶± ·’ ·Æ’ ·” ¶» ·” ·â‚¬ ¶Å¡ ·”  ¶”° ¶¯ ·’ ¶» ·’ ¶º ·Å¡  ¶¯ ·’ ·â‚¬ ·” ¶» ·” ¶¸ ·Å   ¶¯ ·” ¶¸ ¶§  ·”ž · ¶Å¡ ·’ ¶º · ·â‚¬  ¶­ ·’ ¶¶ ·’ ¶« ·’.

 ¶¯ ·â„¢  ¶¢ ·  ·Æ’  ¶¸ ·”ž ·’ ¶± ·Å  ¶¯  ¶» · ¶¢ ¶´ ¶Å¡ ·Å - ·”š  ¶¸ ·”ž ¶­ ·  ¶º ·” ¶¯ ·Å  ¶° · ¶´ ¶» · ¶° ¶Å¡ ¶» ·” ·â‚¬ ¶Å¡ ·”  ¶½ ·â„¢ ·Æ’  ¶± ·Å  ·Æ’ ¶½ ¶Å¡ ¶± ·Å  ¶± ·Å¡  ¶¯?  ¶’  ¶‘ ·Æ’ ·Å¡  ¶± ¶¸ ·Å   ¶‘ ¶º  ¶» ¶§ ¶§  ·â‚¬ · ¶© ¶¯ · ¶º ¶Å¡  ¶º.  ¶½ ¶”š ¶Å¡ · ·â‚¬ ·Å¡  ·”ž ¶¸ ·” ¶¯ ·  ¶¸ ¶Å ·’ ¶± ·Å   ¶º ·” ¶¯ ·Å  ¶° · ¶´ ¶» · ¶°  ·Æ’ ·’ ¶¯ ·” ·â‚¬ ·” ¶« ·Å¡  ¶º · ¶º ·’  ·Æ’ ·’ ¶­ ¶¸ ·”.  ¶‘ ·Æ’ ·Å¡  ¶± ¶¸ ·Å   ¶Å  ¶± ·’ ¶º ·  ¶”° ¶± ·Å  ¶¯ ·” ¶º  ·Æ’ · ¶¸  ·Æ’ · ¶° ¶Å¡  ·”ž ¶¸ ·” ¶¯ ·  ¶¸ ¶Å ·’ ¶± ·Å   ¶¯  ¶º ·” ¶¯ ·Å  ¶° · ¶´ ¶» · ¶°  ·Æ’ ·’ ¶¯ ·” ·â‚¬ ·”  ¶º · ¶º ·’  ·Æ’ · ¶½ ¶Å¡ ·’ ¶º  ¶º ·” ¶­ ·”  ·â‚¬ ·â„¢ ¶º ·’.  ¶¶ ¶§ ·”ž ·’ ¶» ¶º ¶± ·Å  ¶Å ·Å¡  ·Æ’ ·Å¡ ·â‚¬ ·’ ¶Å¡ · ·â‚¬ ¶Å¡ ·Å   ·â‚¬ ·”  ¶± ·â‚¬ ¶± ·” ¶¯ ¶± ·Å  ¶´ ·’ ¶½ ·Å  ¶½ ·Å¡ ¶Å ·Å¡  ¶… ¶» ¶¸ ·” ¶«  ¶´ · ·”ž · ¶¯ ·’ ¶½ ·’  ·â‚¬ ¶± ·Å  ¶± ·Å¡  ¶¸ ·â„¢ ¶­ · ¶±  ¶¯ ·”  ¶º.  ¶¶ ¶§ ·”ž ·’ ¶» ¶º ¶± ·Å   ¶¯ ·â„¢ ¶¸ ·…  ¶¢ ¶± ¶º · ¶Å ·Å¡  ¶Å  ¶± ·’ ¶º ·  ¶¸ · ¶± ·â‚¬  ¶… ¶º ·’ ¶­ ·’ ·â‚¬ · ·Æ’ ·’ ¶Å¡ ¶¸ ·Å   ¶Å · ¶±  ¶¯ ¶Å¡ ·Å  ·â‚¬ ¶± ·Å  ¶± ·Å¡  ·â‚¬ ·Å - ¶º · ¶¢  ¶”¹ ¶± ·Å  ¶¯ ·” ·â‚¬ ¶Å¡ ·’.

 ¶” ·â‚¬ ·” ¶± ·Å  ¶§  ¶… ·â‚¬ · ·Å - ¶º  ¶» · ¶¢ ¶´ ¶Å¡ ·Å - ·”š ·â‚¬ ¶» ·” ¶± ·Å   ¶¯ ¶”š ¶Å ·â„¢ ¶© ·’ ¶º ¶§  ¶º · ·â‚¬ ·” ¶¸ ¶§  ¶º.  ¶” ·â‚¬ ·” ¶± ·Å  ¶§  ¶¯ ·â„¢ ¶¸ ·…  ¶¢ ¶± ¶º ·  ¶Å · ¶±  ¶… ·â‚¬ ·Å - ¶º · ¶¢  ¶Å¡ · ¶Å¡ ·Å  ¶Å¡ ·” ¶¸ ¶Å¡ ·Å   ·â‚¬ ·Å¡  ¶± ¶¸ ·Å   ¶” ·â‚¬ ·” ¶± ·Å   ¶Å  ¶± ·’ ¶º ·  ¶”° ¶± ·Å  ¶¯ ·” ¶º  ·Æ’ · ¶¸  ·Æ’ · ¶° ¶Å¡  ·”ž ¶¸ ·” ¶¯ · ·â‚¬ ·â„¢ ¶± ·Å   ¶¯ ·â„¢ ¶¸ ·…  ¶¢ ¶± ¶º ·  ¶ · ¶­ ¶± ¶º ·â‚¬ ·” ¶¸ ·Å   ¶Å · ¶±  ·Æ’ ·Å ¶º ·  ¶¶ · ¶½ ·” ¶¸ ¶§  ¶Å¡ ¶¸ ·’ ¶§ ·”  ¶´ ¶­ ·Å  ¶Å¡ ¶» ¶±  ¶½ ·â„¢ ·Æ’  ¶”  ¶« ·Å  ¶© ·” ·â‚¬ ¶§  ¶¶ ¶½  ¶Å¡ ·…  ¶º ·” ¶­ ·”  ¶º.  ¶”  ¶« ·Å  ¶© ·” ·â‚¬  ¶… ¶¯  ¶Å¡ ·…  ¶º ·” ¶­ ·Å  ¶­ ·Å¡  ¶¸ · ¶± ·” ·”š ·’ ¶Å¡  ¶¸ ·â„¢ ·”ž ·â„¢ ¶º ·” ¶¸ ·Å  ·â‚¬ ¶½  ¶… ·â‚¬ ·Æ’ · ¶±  ·Æ’ ¶­ ·’ ¶º ¶§  ·Æ’ ·” ¶¸ ·  ¶± ·Å ¶Å¡ ¶»  ¶Å  ¶± ·’ ¶º ·  ¶­ ·’ ·Æ’ ·Å  ¶… ·â‚¬ ·” ¶» ·” ¶¯ ·”  ¶º ·” ¶¯ ·Å  ¶° ¶º ·Å¡  ¶¯ ·”  ·Æ’ ·’ ¶¯ ·”  ·â‚¬ ·”  ·Æ’ ·’ ¶º ·… ·”  ¶Å¡ ¶§ ¶º ·” ¶­ ·”  ·Æ’ ·Å ¶º ·  ¶¶ · ¶½ ·” ¶¸ ¶§  ¶¢ ¶± · ¶° ·’ ¶´ ¶­ ·’  ¶Å¡ ·Å ¶¸ ·’ ·Æ’ ¶¸ ¶Å¡ ·Å   ¶´ ¶­ ·Å  ¶Å¡ ·’ ¶» ·” ¶¸  ¶º.

b ¶´ ·Å - ¶» ¶· · ¶Å¡ ¶» ¶± ·Å   ¶” ·”ž ·” ¶Å ·Å¡  ·Æ’ ·” ¶º ¶½ ·  ¶¶ · ¶´ ·Å  ¶´ ¶½ ·  ·”ž ·  ¶¸ ·Æ’ ·Å  ·Æ’ ·’ ¶± · ¶½ ·  ¶Å¡ ·Ëœ ¶­ ·’ ¶º ·â„¢ ·”ž ·’  ·”ž ¶­ ¶» ·â‚¬ · ¶± ·’  ¶¸ ·” ¶¯ ·Å - ¶» ¶« ¶º ·â„¢ ·”ž ·’  ¶´ ·â„¢ ¶» ·â‚¬ ¶¯ ¶± ·â„¢ ·”ž ·’  ·Æ’ ¶³ ·”ž ¶± ·Å  ¶Å¡ ¶»  ¶”¡ ¶­ ·’  ¶´ ¶» ·’ ¶¯ ·’  ¶… ¶¯  ¶… ¶´  ¶‘ ·… ¶¹  ·Æ’ ·’ ¶§ ·’ ¶± ·Å  ¶± ·Å¡  ¶¯ ·â„¢ ¶¸ ·…  ¶¢ · ¶­ ·’ ·â‚¬ · ¶¯ ¶º ·Å¡  ·”ž ¶­ ¶» ·â‚¬ · ¶± ·’  ¶º ·” ¶Å ¶º ¶§  ¶º.  ¶… ¶´ ·’  ¶± ¶± ¶¯ ·’ ¶Å¡ ¶© · ¶½ ·Å   ¶Å¡ ¶½ ¶´ ·” ·â‚¬ ·Å¡  ¶¯ ·”  ¶¯ ·â„¢ ¶¸ ·…  ¶¢ · ¶­ ·’ ·â‚¬ · ¶¯ ·”  ¶­ ·Å - ¶» ·Æ’ ·Å  ¶­ ·â‚¬ · ¶¯ ¶º  ¶´ · ¶» ¶¯ ·” ·â‚¬ ·â„¢ ¶¸ ·”.  ¶‘ ·”ž ·â„¢ ¶­ ·Å   ¶’  ¶¶ ·â‚¬  ¶± ·” ¶­ ·’  ¶´ ·Å ¶­ ¶§ ( ·â‚¬ ·Å - ¶º ·â‚¬ ·Æ’ ·Å  ¶® · ·â‚¬ ¶§)  ¶”¡ ¶­ ·” ·… ¶­ ·Å   ¶Å¡ ·’ ¶» ·” ¶¸ ¶§  ¶… ¶´ ¶§  ¶± ·Å  ·”ž · ¶Å¡ ·’ ·â‚¬ ·’ ¶º.  ¶‘ ¶º ¶§  ·â‚¬ ·’ ·â‚¬ ·’ ¶°  ·”ž ·Å¡ ¶­ ·”  ·â‚¬ ·â„¢ ¶º ·’.  ¶… ¶´ ·’  ·Æ’ ·’ ¶º ·… ·”  ¶¯ ·â„¢ ¶± · ¶¸  ¶‘ ¶º ¶§  ·â‚¬ ¶Å ¶Å¡ ·’ ·â‚¬  ¶º ·” ¶­ ·”  ·â‚¬ ·â„¢ ¶¸ ·”.

 ¶Å¡ ·â„¢ ·Æ’ ·Å¡  ·â‚¬ ·â„¢ ¶­ ¶­ ·Å   ¶… ¶¯  ¶¯ ·â„¢  ¶¢ ·  ·Æ’  ¶”¹ ¶­ ·Å  ·Æ’ · ·”ž  ¶Å¡ ¶» ¶± ·Å  ¶± ·Å¡  ¶± ¶± ·Å  ¶¯ ·’ ¶Å¡ ¶© · ¶½ ·Å   ¶¢ ¶º ¶Å ·Å - ¶» ·”ž ¶« ¶º  ¶”  ¶´ ·Æ’ ·”  ·”ž · ¶» ·â‚¬ ·” ¶¸ ¶§  ¶º.  ¶‘ ·”ž ·â„¢ ¶­ ·Å   ¶¯ ·â„¢  ¶¢ ·  ·Æ’  ¶‘ ·”ž ·’  ¶¯ ·”  ¶’ ¶Å¡ ¶¸ ¶­ ·’ ¶Å¡  ·â‚¬  ¶Å¡ ·Å - ¶» ·’ ¶º ·  ¶± ·Å  ¶Å¡ ¶» ¶º ·’.  ¶‘ ·”ž ·’  ·Æ’ ¶¸ ·Å  ¶¶ ¶± ·Å  ¶° ¶± ·Å   ¶­ ·Å - ¶» ·’ ¶­ ·Å  ·â‚¬ ¶º  ¶Å¡ ·Å - ¶» ·’ ¶º ·  ¶Å¡ ¶» ¶± ·Å  ¶± ·Å¡  ¶”° ¶± ·Å  ¶¯ ·’ ¶º · ·â‚¬ ·Å¡  ¶… ·â‚¬ · ·Å - ¶º ¶­ · ·â‚¬  ¶´ ¶» ·’ ¶¯ ·’  ¶º.  ¶­ ·Å - ¶» ·’ ¶­ ·Å  ·â‚¬ ¶º  ¶´ ·’ ¶§ ·” ¶´ ·Æ’  ¶”° ¶± ·Å  ¶¯ ·’ ¶º · ·â‚¬  ¶”¡ ¶­.  ¶´ ·Å - ¶» ·Å¡ ¶¸ ¶  ¶± ·Å  ¶¯ ·Å - ¶» ¶± ·Å   ¶”  ¶¯ ·” ·”ž ·”  ¶¶ ¶§ ·”ž ·’ ¶»  ¶» ¶§ ·â‚¬ ¶½ ·Å   ·â‚¬ ·’ ·Æ’ ·’ ¶± ·Å   ¶¸ ·â„¢ ·”ž ·â„¢ ¶º ·â‚¬ ·â„¢ ¶±  ·â‚¬ ·’ ·Æ’ ·’ ¶» ·” ¶« ·”  ¶¯ ·â„¢ ¶¸ ·…  ¶¢ ¶± ¶º · ¶§  ¶… ·â‚¬ · ·Å - ¶º  ¶… ¶± ·Å  ¶¯ ¶¸ ¶§  ¶Å¡ ¶§ ¶º ·” ¶­ ·”  ¶Å¡ ¶» ¶­ ·’.

 ·Æ’ ¶¸ ·Å  ¶¶ ¶± ·Å  ¶° ¶± ·Å  ¶½ ·  ·â‚¬ ·Å - ¶º ·â‚¬ ·Æ’ ·Å  ¶® · ·â‚¬  ¶º ·Å ¶¯ · ¶Å ·â„¢ ¶±  ¶± ¶± ·Å  ¶¯ ·’ ¶Å¡ ¶© · ¶½ ·Å   ¶¢ ¶º ¶Å ·Å - ¶» ·”ž ¶« ¶º  ¶”  ¶´ ·Æ’ ·”  ·”ž ¶» ·â‚¬ ·  ¶”° ¶± ·Å  ¶¯ ·’ ¶º · ·â‚¬ ·Å¡  ¶… ·â‚¬ · ·Å - ¶º ¶­ · ·â‚¬  ¶”° ¶§ ·” ¶Å¡ ·’ ¶» ·” ¶¸ ¶§  ¶Å¡ ¶§ ¶º ·” ¶­ ·”  ¶Å¡ ¶» ¶±  ¶… ¶­ ¶»  ¶´ ·Å - ¶» ·Å¡ ¶¸ ¶  ¶± ·Å  ¶¯ ·Å - ¶» ¶± ·Å  ¶½ ·  ·â‚¬ ·’ ·Æ’ ·’ ¶» ·” ¶« ·”  ¶¯ ·â„¢ ¶¸ ·…  ¶¢ ¶± ¶º · ¶Å ·Å¡  ¶… ·â‚¬ · ·Å - ¶º ¶­ · ·â‚¬  ¶´ ¶» ·’ ¶¯ ·’  ·â‚¬ ·Å - ¶º ·â‚¬ ·Æ’ ·Å  ¶® · ·â‚¬ ¶§  ¶´ ·’ ¶§ ·’ ¶± ·Å   ¶Å ·Å ·Æ’ ·Å   ¶Å  ·… ¶¸  ¶´ ·’ ·”ž ·’ ¶§ ·” ·â‚¬ ·” ¶¸ ¶§  ¶Å¡ ·Å - ¶» ·’ ¶º ·  ¶Å¡ ¶» ¶­ ·’.  ¶”¹ ¶­ ·” ¶» ·”  ¶´ ·… · ¶­ ·Å¡  ¶¢ ¶± ¶º ·  ¶… ¶­ ¶»  ¶¸ ·Å¡  ¶Å¡ ·Å - ¶» ·’ ¶º ·  ¶¸ · ¶» ·Å  ¶Å ¶º ¶§  ¶Å¡ · ¶¸ · ¶­ ·Å  ¶­  ¶¯ ¶Å¡ ·Å  ·â‚¬ ¶± ·Å  ¶± ·  ¶¯  ·â‚¬ ·â„¢ ¶­ ·’.  ·â‚¬ ·’ ¶Å ·Å  ¶± ·Å¡ ·”š ·Å  ·â‚¬ ¶» ¶± ·Å  ¶½ ·  ¶º ¶¸ ·Å   ¶… ¶º ·” ¶» ¶Å¡ ·’ ¶± ·Å   ·â‚¬ ·Å - ¶º ·â‚¬ ·Æ’ ·Å  ¶® · ·â‚¬ ¶§  ¶´ ·’ ¶§ ·’ ¶± ·Å   ¶º ·‘ ¶¸ ¶§  ¶”¹ ¶­ ·Å  ·Æ’ · ·”ž  ¶Å¡ ·… ·”ž ·Å ¶­ ·Å   ¶‘ ¶º  ¶´ ·Å¡ ¶¸ ·Å - ¶»  ¶  ¶± ·Å  ¶¯ ·Å - ¶» ¶± ·Å  ¶½ · ¶§  ·â‚¬ · ·Æ’ ·’ ·Æ’ ·”ž ¶Å ¶­  ¶­ ¶­ ·Å  ·â‚¬ ¶º ¶Å¡ ·Å   ¶”¹ ¶¯ · ¶Å¡ ¶» ¶± ·”  ¶”¡ ¶­.

 ·â‚¬ ·’ ¶Å ·Å  ¶± ·Å¡ ·”š ·Å  ·â‚¬ ¶» ¶± ·Å  ¶½ · ¶Å ·â„¢  ·Å   ¶¶ ¶½ ¶º  ¶… ·”ž · ·Æ’ ·’  ·â‚¬ ·”  ¶´ ·Å - ¶» ·Å¡ ¶¸ ¶  ¶± ·Å  ¶¯ ·Å - ¶» ¶± ·Å  ¶½ ·  ¶… ¶­ ¶» ·â„¢ ¶± ·Å   ¶­ ·â‚¬ ¶­ ·Å   ¶´ ·Å - ¶» ¶· · ¶Å¡ ¶» ¶± ·Å   ¶Å¡ ·â„¢ ¶± ¶Å¡ ·”  ¶¶ ·’ ·”ž ·’ ¶Å¡ ·’ ¶» ·” ¶¸ ¶§  ¶¶ ¶§ ·”ž ·’ ¶» ¶º ¶± ·Å   ¶Å¡ ¶§ ¶º ·” ¶­ ·”  ¶Å¡ ¶» ¶± ·”  ¶”¡ ¶­.  ¶‘ ·”ž ·â„¢ ¶­ ·Å   ¶”° ¶± ·Å  ¶¯ ·’ ¶º · ·â‚¬  ¶‘ ¶º ¶§  ·â‚¬ ·’ ¶» ·” ¶¯ ·Å  ¶° ·â‚¬ ¶± ·”  ¶”¡ ¶­.  ¶”° ¶± ·Å  ¶¯ ·’ ¶º · ·â‚¬ ¶§  ¶… ·â‚¬ · ·Å - ¶º  ¶”° ¶± ·Å  ¶¯ ·” ¶º  ¶Å · ¶­ ·’  ·â‚¬ ·â„¢ ¶½ ·Å  ¶½ · ¶½  ¶± · ¶º ¶Å¡ ¶º ¶± ·Å   ¶¸ ·’ ·Æ’  ¶´ ·Å - ¶» ¶· · ¶Å¡ ¶» ¶± ·Å  ¶½ ·  ¶± ·Å  ·â‚¬ ·Å¡.  ¶¯ ·â„¢  ¶¢ ·  ·Æ’  ¶”° ¶¯ ·’ ¶» ·’  ¶Å¡ · ¶½ ¶º ·Å¡  ¶¯ ·”  ¶Å¡ ·Å - ¶» ·’ ¶º · ¶Å¡ ¶» ¶± ·”  ¶”¡ ¶­ ·Å  ¶­ ·Å¡  ¶¸ ·Å¡  ¶´ ·Å - ¶» ¶­ ·’ ·â‚¬ ·’ ¶» ·” ¶¯ ·Å  ¶° ¶­ ·  ¶¸ · ¶¯  ¶º.

 ¶”¹ ¶­ ·” ¶» ·”  ¶´ ·… · ¶­ ·Å   ·Æ’ ¶· · ·â‚¬ ·Å¡  ¶”¡ ¶¸ ¶­ ·’ ¶Å¡ ¶¸ ·Å   ¶´ ·’ ·… ·’ ¶¶ ¶³  ¶Å · ¶§ ·” ¶¸ ¶Å¡ ·Å   ¶”¡ ¶­ ·Å  ¶­ ·Å¡  ¶¯  ¶¸ ·Å¡  ¶´ ·Æ’ ·” ¶¶ ·’ ¶¸ ·â„¢ ·”ž ·’  ¶º.  ¶‘ ¶º  ¶… ¶± ·â„¢ ¶Å¡ ·Å   ¶´ ·… · ¶­ ·Å  ·â‚¬ ¶½  ¶¸ ·”ž ¶”¡ ¶¸ ¶­ ·’ ¶Å¡ ¶¸ ·Å ,  ¶”¡ ¶¸ ¶­ ·’ ¶Å¡ ¶¸ ·Å   ·Æ’ ¶¸ ·Å  ¶¶ ¶± ·Å  ¶° ¶º ·â„¢ ¶± ·Å   ¶”¡ ¶­ ·’  ·â‚¬ ·”  ¶­ ·’ ¶¶ ·â„¢ ¶±  ¶”  ¶Å¡ · ¶» ¶º ·Å¡  ¶´ ·Å¾ ¶¯ ·Å  ¶Å ¶½ ·’ ¶Å¡ ¶­ ·Å  ·â‚¬ ¶º  ¶¸ ·” ¶½ ·Å   ¶Å¡ ¶» ¶Å ¶­ ·Å   ¶Å · ¶§ ·” ¶¸ ¶Å¡ ·Å   ¶± ·Å ·â‚¬  ¶´ ·Å - ¶» ¶­ ·’ ¶´ ¶­ ·Å  ¶­ ·’  ¶´ ·’ ·… ·’ ¶¶ ¶³  ¶´ ·Å - ¶» · ·Å  ¶± ¶º ¶Å¡ ·’.  ¶… ¶´  ¶Å¡ ·’ ·Æ’ ·’ ·Æ’ ·Å¡ ¶­ ·Å   ¶”° ¶± ·Å  ¶¯ ·’ ¶º · ·â‚¬ ¶§  ¶º ¶§ ·â‚¬ ·’ ¶º  ¶º ·” ¶­ ·”  ¶± ·Å  ·â‚¬ ·Å¡.  ¶­ ·â‚¬ ¶­ ·Å   ¶´ ·Å - ¶» ¶· · ¶Å¡ ¶» ¶± ·Å   ¶Å¡ ·â„¢ ¶± ¶Å¡ ·”  ¶¶ ·’ ·”ž ·’ ·â‚¬ ·” ¶¸ ¶§  ¶º ¶± ·Å  ¶± ·Å¡  ¶± ¶¸ ·Å   ¶‘ ¶º  ¶½ ¶­ ·Å   ¶­ · ¶±  ¶¸  ¶½ ·Å ¶´ ·Å  ¶Å¡ ·’ ¶» ·” ¶¸ ¶§  ·”ž ¶¸ ·” ¶¯ · ·â‚¬ ¶§  ·”ž · ¶Å¡ ·’  ·â‚¬ ·’ ¶º  ¶º ·” ¶­ ·”  ¶º.  ·”ž ¶¸ ·” ¶¯ · ·â‚¬  ¶Å¡ ·’ ·Æ’ ·’ ¶¸  ¶… ¶º ·” ¶» ¶Å¡ ·’ ¶± ·Å   ¶”¹ ¶­ ·” ¶» ·”  ¶´ ·… · ¶­ ·â„¢ ¶± ·Å   ¶”° ·â‚¬ ¶­ ·Å   ¶± ·Å ¶Å¡ ·…  ¶º ·” ¶­ ·”  ¶º.

 ·”ž ¶¸ ·” ¶¯ · ·â‚¬  ¶”¹ ¶­ ·” ¶» ·”  ¶´ ·… · ¶­ ·Å¡  ¶» · ¶³ ·â‚¬ ·” ¶¸  ¶… ·â‚¬ ·Æ’ · ¶± ¶º ·Å¡  ¶¯ ·”  ·â‚¬ ·’ ¶Å ·Å  ¶± ·Å¡ ·”š ·Å  ·â‚¬ ¶» ¶± ·Å  ¶Å ·Å¡  ¶¯  ¶º ·”ž ¶´ ¶­ ¶§  ·”ž ·Å¡ ¶­ ·” ·â‚¬ ¶± ·”  ¶”¡ ¶­.  ¶… ¶¸ ·’ ¶» ·Å  ¶­ ¶½ ·’ ¶”š ¶Å ¶¸ ·Å   ¶ · ¶­ ¶± ¶º  ¶Å¡ ¶» ¶± ·”  ¶½ · ¶¶ ·” ·â‚¬ ·Å¡  ¶Å¡ ·â‚¬ ·” ¶» ·” ¶± ·Å   ·â‚¬ ·’ ·Æ’ ·’ ¶± ·Å   ¶¯  ¶º ¶± ·Å  ¶±  ¶Å¡ · ·”ž ¶§ ¶­ ·Å   ·â‚¬ ¶© ·  ·”ž ·Å ¶³ ·’ ¶± ·Å   ·Æ’ ¶¸ ·Å  ¶¶ ¶± ·Å  ¶° ¶± ·Å   ¶¯ ¶± ·’ ¶º ·’.  ¶¯ ·â„¢ ¶¸ ·…  ¶¢ ¶± ¶º · ¶§  ¶¯ ·â„¢ ¶¸ ·…  ·â‚¬ ·” ¶¸  ¶± ·’ ·Æ’ ·  ¶¸  ¶”¡ ¶­ ·’  ¶´ ·Å - ¶» · ·Å  ¶± ¶º ¶Å¡ ·Å   ¶± · ¶­.  ¶¯ ·â„¢ ¶¸ ·…  ¶± · ¶º ¶Å¡ ¶º ¶± ·Å  ¶§  ¶”¡ ¶­ ·Å  ¶­ ·Å¡  ¶¶ ¶§ ·”ž ·’ ¶» ¶º ¶± ·Å   ·â‚¬ ·’ ·Æ’ ·’ ¶± ·Å   ¶”¡ ¶­ ·’ ¶Å¡ ¶» ¶±  ¶½ ¶¯  ¶… ¶· ·’ ¶½ · ·”š  ¶´ ¶¸ ¶«  ¶º.  ¶¸ ·” ·… ·”  ¶» ¶§ ·Å¡  ¶¸  ¶± · ¶º ¶Å¡ ¶º ¶± ·Å   ¶¶ ·â‚¬ ¶§  ¶´ ¶­ ·Å  ·â‚¬ ·” ¶¸ ¶§  ¶¶ ¶½ · ¶´ ·Å ¶» ·Å ¶­ ·Å  ¶­ ·”  ·â‚¬ ·”  ·â‚¬ ·â„¢ ¶½ ·Å  ¶½ · ¶½ ¶º ¶± ·Å  ¶§  ¶… ¶¯  ¶”¹ ¶­ ·” ¶» ·”  ¶´ ·… · ¶­ ¶§  ¶´ ¶¸ ¶« ¶Å¡ ·Å   ·Æ’ ·” ¶¸ ·  ·â‚¬ ·”  ¶‘ ·”ž ·’  ·â‚¬ ·â„¢ ¶±  ¶¸  ¶» · ¶¢ ·Å - ¶º ¶º ¶Å¡  ¶´ · ¶½ ¶Å¡ ¶º ¶± ·Å   ·â‚¬ ·” ¶¸ ·Å¡  ·Æ’ ·’ ·”ž ·’ ¶± ¶º  ¶´ ¶¸ ¶« ¶Å¡ ·Å   ¶”° ¶­ ·’ ¶» ·’  ·â‚¬ ·”  ¶”¡ ¶­.  ¶‘ ·”ž ·â„¢ ¶­ ·Å   ¶’  ·Æ’ ·’ ·”ž ·’ ¶± ¶º  ·Æ’ · ¶¶ ·‘ ¶Å¡ ¶»  ¶Å · ¶± ·” ¶¸ ¶§  ¶… ¶´ ·’  ¶Å¡ ·’ ·Æ’ ·’ ·â‚¬ ¶Å¡ ·” ¶§  ¶”° ¶©  ¶± ·Å  ¶¯ ·â„¢ ¶¸ ·”.

 ¶± ¶± ·Å  ¶¯ ·’ ¶Å¡ ¶© · ¶½ ·Å   ¶¢ ¶º ¶Å ·Å - ¶» ·”ž ¶« ¶º  ¶”  ¶´ ·Æ’ ·”  ·”ž · ¶» ·â‚¬ ·” ¶¸ ¶§  ·â‚¬ ·’ ¶Å ·Å  ¶± ·Å¡ ·”š ·Å  ·â‚¬ ¶» ¶± ·Å  ¶§  ·”ž ·  ·Æ’ ·Å¡ ¶± · ¶° ·’ ¶» · ¶¢ · ¶§  ·”ž ·  ¶”° ¶± ·Å  ¶¯ ·’ ¶º · ·â‚¬ ¶§  ·”ž ·  ¶¶ ¶§ ·”ž ·’ ¶» ¶º ¶± ·Å  ¶Å ·Å¡  ¶”  ¶° · ¶» ¶º  ¶½ ¶¶ ¶±  ¶’  ¶» ¶§ ·â‚¬ ¶½  ·â‚¬ · ·Æ’ ¶º  ¶Å¡ ¶» ¶±  ·â‚¬ ·’ ·Æ’ ·’ ¶» ·” ¶« ·”  ¶¯ ·â„¢ ¶¸ ·…  ¶¢ ¶± ¶º ·”ž · ¶§  ·”ž ·  ¶”° ¶©  ¶± ·Å  ¶¯ ·â„¢ ¶¸ ·”.  ¶‘ ·”ž ·â„¢ ¶­ ·Å   · ·Å - ¶» ·â„¢ ·”š ·Å  ¶¨ · ¶° ·’ ¶Å¡ ¶» ¶« ¶º ·Å¡  ¶… ¶» ·Å  ¶® ·â‚¬ ·’ ·â‚¬ ¶» ¶« ·â‚¬ ¶½ ¶§  ¶… ¶± ·” ¶Å¡ ·” ¶½ ·â‚¬  ·â‚¬ ·Å - ¶º ·â‚¬ ·Æ’ ·Å  ¶® · ·â‚¬ ¶§  ¶‘ ¶Å¡ ¶Å¸  ·â‚¬  ¶”¹ ¶­ ·” ¶» ·”  ¶´ ·… · ¶­  ·Æ’ ¶”š ·â‚¬ ¶» ·Å  ¶° ¶± ¶º  ¶Å¡ ·’ ¶» ·” ¶¸ ¶§  ¶´ ¶¸ ¶« ¶Å¡ ·Å   ¶… ·â‚¬ · ·Å - ¶º  ¶´ ¶» ·’ ¶¯ ·’  ¶¯ ·â„¢ ¶¸ ·…  ¶¢ · ¶­ ·’ ¶Å¡  ·Æ’ ¶”š ¶° · ¶± ¶º ¶§  ¶”  ¶° · ¶»  ¶Å¡ ¶» ¶¸ ·”.  ¶¯ ·â„¢ ¶¸ ·…  ¶· · ·”š · ·â‚¬  ·”ž ·  ·Æ’ ¶”š ·Æ’ ·Å  ¶Å¡ ·Ëœ ¶­ ·’ ¶º  ¶» · ¶Å¡ ¶Å · ¶± ·” ¶¸  ¶”¹ ¶­ ·” ¶» ·”  ¶´ ·… · ¶­ ·Å   ·Æ’ ¶· · ·â‚¬ ·Å¡  ¶´ ¶¸ ¶« ¶Å¡ ·Å   ¶Å¡ · ¶» ·Å  ¶º ¶· · ¶» ¶º  ¶± ·Å ·â‚¬ ¶±  ¶¶ ·â‚¬  ¶¯  ¶… ¶´ ·’  ¶¸ ¶­ ¶Å¡ ·Å   ¶Å¡ ¶» ¶¸ ·”.

 ¶¸ ·â„¢ ¶» ¶§  ¶¯ ·â„¢ ¶¸ ·…  ¶¢ ¶± ¶º ·  ¶… ¶¯  ¶”¹ ¶­ ·” ¶» ·”  ¶´ ·… · ¶­ ·Å¡  ¶¸ ·â„¢ ¶± ·Å   ¶¸  ¶± · ¶Å ·â„¢ ¶± ·”ž ·’ ¶»,  ¶¶ ·Æ’ ·Å  ¶± · ·”ž ·’ ¶»,  ¶¸ ¶° ·Å - ¶º ¶¸,  ¶Å’ ·â‚¬  ¶´ ·… · ¶­ ·Å  ·â‚¬ ¶½  ¶¯  ·â‚¬ ·’ ·Æ’ ·’ ¶» ·”  ·Æ’ ·’ ¶§ ·’ ¶­ ·’.  ¶”° ¶± ·Å  ¶¯ ·’ ¶º · ·â‚¬ ¶§  ¶¯  ¶¸ ¶­ ¶Å¡ ·Å   ¶Å¡ ·…  ¶º ·” ¶­ ·”  ¶Å¡ ¶» ·” ¶«  ¶± ¶¸ ·Å   ¶”° ¶± ·Å  ¶¯ ·’ ¶º · ·â‚¬ ·Å¡  ¶¯ ·â„¢ ¶¸ ·…  ¶¢ ¶± ¶º · ¶Å ·â„¢ ¶± ·Å   ¶… ¶­ ·’ ·â‚¬ ·’ · · ¶½  ¶¶ ·”ž ·” ¶­ ¶» ¶º  ¶­ ¶¸ ·’ ¶½ ·Å  ¶± · ¶© ·” ·â‚¬ ·Å¡  ¶¢ ·” ·â‚¬ ¶­ ·Å  ·â‚¬ ·” ·â‚¬ ¶­ ·Å ,  ¶½ ¶”š ¶Å¡ · ·â‚¬ ·Å¡  ¶¯ ·â„¢ ¶¸ ·…  ¶¢ ¶± ¶º · ¶Å ·â„¢ ¶± ·Å   ·Æ’ ·’ ¶º ¶º ¶§  ·”ž · ¶­ ·Å  ¶­ ·‘ ¶´ ·”ž ¶Å¡ ¶§  ·â‚¬ · ¶© ·’  ¶´ ·’ ¶» ·’ ·Æ’ ¶Å¡ ·Å   ¶”¹ ¶­ ·” ¶» ·”  ¶´ ·… · ¶­ ·â„¢ ¶± ·Å   ¶´ ·’ ¶§  ¶¢ ·” ·â‚¬ ¶­ ·Å  ·â‚¬ ¶±  ¶¶ ·â‚¬  ¶º.

 ·â‚¬ ·’ ¶Å ·Å  ¶± ·Å¡ ·”š ·Å  ·â‚¬ ¶» ¶± ·Å   ¶”¹ ¶­ ·” ¶» ·”  ¶´ ·… · ¶­ ·Å¡  ¶¸ ·”ž ¶”¡ ¶¸ ¶­ ·’  ¶¸ ·’ ·Æ’  ¶¸ ·â„¢ ¶» ¶§  ¶¯ ·â„¢ ¶¸ ·…  ¶¢ ¶± ¶º · ¶Å ·Å¡  ¶¸ ·”ž ¶”¡ ¶¸ ¶­ ·’  ¶± ·Å  ·â‚¬ ·Å¡.  ¶” ·”ž ·”  ¶… ¶¯  ¶Å¡ ·…  ¶º ·” ¶­ ·Å  ¶­ ·Å¡  ¶”  ¶« ·Å  ¶© ·” ·â‚¬ ·Å¡  ¶¯  ·Æ’ ·”ž · ¶º  ¶”¡ ¶­ ·’ ·â‚¬  ¶”¹ ¶­ ·” ¶» ·”  ¶´ ·… · ¶­  ¶º ¶¸ ·Å   ¶”  ¶Å¡ · ¶» ¶º ¶Å¡ ¶§  ·Æ’ ¶”š ·â‚¬ ¶» ·Å  ¶° ¶± ¶º  ¶Å¡ ·’ ¶» ·” ¶¸  ¶º.  ¶¸ ·Å¡  ·Æ’ ¶”š ·â‚¬ ¶» ·Å  ¶° ¶± ¶º ¶§  ¶… ¶´  ¶‘ ¶Å¡ ¶Å¸  ¶¯  ¶± · ¶¯ ·Å  ¶¯  ¶º ¶± ·Å  ¶±  ¶¸ ·â„¢ ·”ž ·’  ¶¯ ·”  ¶… ¶¯ · ·… ¶± ·Å  ·â‚¬ ·Å¡.  ·â‚¬ ·’ ¶Å ·Å  ¶± ·Å¡ ·”š ·Å  ·â‚¬ ¶» ¶± ·Å   ·â‚¬ ·Å - ¶º ·â‚¬ ·Æ’ ·Å  ¶® · ·â‚¬ ¶§  ¶… ¶± ·” ·â‚¬  ¶Å¡ ¶§ ¶º ·” ¶­  ·”  ¶Å¡ ¶» ¶± ·Å  ¶± ·Å¡  ¶± ¶¸ ·Å   ¶´ ¶¸ ¶« ¶Å¡ ·Å   ¶… ¶´ ·’  ¶´ ·Å¡ ¶¸ ·Å - ¶»  ¶  ¶± ·Å  ¶¯ ·Å - ¶» ¶± ·Å  ¶§  ¶‘ ¶» ·â„¢ ·”ž ·’ ·â‚¬  ¶” ·”ž ·” ¶§  ·Æ’ ·”ž · ¶º  ¶¯ ·â„¢ ¶¸ ·”.

4 Responses to “විග්නේෂ්වරන් දිවුරුම් දෙයි”

 1. AnuD Says:

  If the professor Nalin De Silva published this article in Sinhala to an english blog on purpose, he should be valued.

  I think as the professor suggests if we support Tamils the way they want because we want to sideline Separatists we would automatically neglect Sinhale is the only country that Sinhala – buddhists have. See how TN protects their culture and language. They speak a Tamil- english dialect. It is the same with Tamils where ever they migrated. I think Even the CM – wigneswaran is a good hindu because Sri Lanka helped him to be something. Otherwise, he would have gone for money.

  Anyway, many Buddhist nations lost because they tried to be Buddhists.

  Here, we need to be self-centered and selfish and think about the Sinhala-buddhists. amidst every thing we have to promote that.

  See, how the west is working. Politicians have installed even the bureaucrats in order to protect their system. Hardly and almost none, become successful in their system unless they completely become one of theirs.

  Multiculturalism has failed in Europe. Now, they all try assimilation and not integration. That is the modern society. So, if Sri Lanka tries to move to the modern system with the old values we will lose.

  We always need to be careful that we don’t play into Indian hands. Cooked up Indian culture never help Sinhala – buddhists instead they would like better another cooked up mixed – culture as theirs.

 2. Lorenzo Says:

  As I predicted TNA cracks make it worse for separatism because the WEAKER group takes a MORE HARDLINE stand.

  This is what ALWAYS HAPPENED in Tamil politics. The WEAKER GROUP knows Tamils vote for RACISM. So they become MORE RACIST and therefore popular.

  The stronger group is TRAPPED because a chief minister violating the law is WORSE than another. Then the stronger group becomes LESS RACIST and LESS POPULAR.

  This was how Ponnambalam was screwed by Chelva.

  It is happening again.

  “9 NPC members of EPRLF, TELO, PLOTE to take oath in Mullaiththeevu

  [TamilNet, Saturday, 12 October 2013, 20:57 GMT]

  “We are not going to let a [Colombo-centric] group in the Ilangkai Thamizh Arasuk Kadchi (ITAK) to take a different political course than what has been promised to the people during the elections, especially with regards to our demand of international investigations and the delivery of a political solution in a unified North-East as a single unit ensuring Tamils sovereignty,” said former TNA parliamentarian from TELO, MK Sivajilingam on Saturday.”

  This has a BIGGER IMPACT.

  Now the RULING PARTY of NPC is TNA.

  MAIN OPPOSITION PARTY of NPC is also TNA (Suresh faction).

  (They have 9 seats but UPFA has only 7!!!!)

  If any fool STILL thinks Tamils are NOT RACIST he or she should get his head examined by the army soldier who examined DNA in VP’s head through that FAMOUS CRACK.

 3. S.A Says:

  “කෙසේ වෙතත් අද දෙ ජා ස උත්සාහ කරන්නේ නන්දිකඩාල් ජයග්රහණය ආපසු හැරවීමට ය. ……එහෙත් ශ්රෙෂ්ඨාධිකරණයේ අර්ථවිවරණවලට අනුකූලව ව්යවස්ථාවට එකඟ ව උතුරු පළාත සංවර්ධනය කිරීමට පමණක් අවශ්ය පරිදි දෙමළ ජාතික සංධානයට ආධාර කරමු.”…..
  “ඔහු අද කළ යුත්තේ ආණ්ඩුවේ ද සහාය ඇතිව උතුරු පළාත යම් ආකාරයකට සංවර්ධනය කිරීම ය. මේ සංවර්ධනයට අප එකඟ ද නැද්ද යන්න මෙහි දී අදාළනො වේ. විග්නේෂ්වරන් ව්යවස්ථාවට අනුව කටයුත ු කරන්නේ නම් පමණක් අපි පේම්ර චන්ද්රන්ට එරෙහිව ඔහුට සහාය දෙමු.”
  13th Amendment is still under the current Constitution without a single letter is changed. It is very unlikely that MR will take any steps to remove the PC system or the 13A against the wishes of India. Agreeing to support Wigneshwaran if he and TNA work under the Current Constitution is an indirect agreement to the PC system and the 13A which were forced on us by India.

 4. Ancient Sinhalaya Says:

  Sri Lanka is the only country we Sinhalese have. We don’t have two motherlands like our two main guests. Sri Lanka used to be all Sinhalese few hundred years ago before these people arrived and settled down, multiplied in the north and east driving out the native Sinhalese from those areas. What the Government should do is settle more and more Sinhalese in those areas.

  Every time diaspora make trouble start a Sinahalese village and send a strong message to those traitors who received FREE EDUCATION AND FREE MEDICINE from our country to become what they are today. Doctors, engineers, lawyers, accountants etc. etc. ALL FREE. PAY BACK? WHAT PAY BACK? Settle down more and more Sinhalese in mossie and Tamil areas. MAKE OLD YAPA PATUNA SINHALESE AGAIN. Limit number of children to 2 to a family. Do not give FREE EDUCATION, FREE HEALTH AFTER 2 CHILDREN. Mossies are multiplying like … That’s how they stole countries in the olden days. These guests want north and east for themselves. Same time Colombo also theirs.

  It is only laughable to think a small country like ours has the biggest cabinet in the world. From one end to the other you can travel in few hours. Still you have ministers, deputy ministers, provincial ministers, mayors, etc.etc. Too many free loaders. No wonder we can’t make any progress while other countries in the world going forward. Only thing we have to tell these guests, you are in Sinhalese people’s country. Nobody asked you to come. Nobody asked you to stay. Nobody seen any ruins of your ‘ancient kingdom’s’ buildings. So you don’t have a claim to Sinhalese’s country. After all you all can go thousands of miles away and settle down in other people’s countries without any complaints. So why different in Sri Lanka. Simply put Sri Lanka is easy meat. So ask for more and more. Get some vote-greedy, pathetic mps from Canada, UK, Australia etc. to put pressure on Sri Lanka in return for votes. You get more and more. Traitors and ungrateful to the core!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2020 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress