ප්‍රංශයේ එක්සත් ජාතික පක්ෂ, පැරිස් සංවිධානයේ නිලවරණය සහ මහා සභා රැස්වීම 20-10-2013
Posted on October 24th, 2013

 ¶´ ·Å - ¶» ¶”š · ¶º ·Å¡  ¶‘ ¶Å¡ ·Å  ·Æ’ ¶­ ·Å   ¶¢ · ¶­ ·’ ¶Å¡  ¶´ ¶Å¡ ·Å  ·”š ¶º

 ¶´ ·Å - ¶» ¶”š · ¶º ·Å¡  ¶‘ ¶Å¡ ·Å  ·Æ’ ¶­ ·Å   ¶¢ · ¶­ ·’ ¶Å¡  ¶´ ¶Å¡ ·Å  ·”š,  ¶´ · ¶» ·’ ·Æ’ ·Å   ·Æ’ ¶”š ·â‚¬ ·’ ¶° · ¶± ¶º ·Å¡  ¶± ·’ ¶½ ·â‚¬ ¶» ¶« ¶º  ·Æ’ ·”ž  ¶¸ ·”ž ·  ·Æ’ ¶· ·  ¶» · ·Æ’ ·Å  ·â‚¬ ·” ¶¸ 20-10-2013
‚ 
 ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·Å¡ · ¶Å ¶­  ¶‘ ¶Å¡ ·Å  ·Æ’ ¶­ ·Å   ¶¢ · ¶­ ·’ ¶Å¡  ¶´ · ¶Å¡ ·Å  ·”š ·’ ¶Å¡ ¶º ·’ ¶± ·Å   ¶¶ ¶½ ¶¸ ·” ¶½ ·”  ¶Å · ¶± ·Å  ·â‚¬ ·” ¶¸ ·Å¡  ·â‚¬ · ¶© ·Æ’ ¶§ ·”ž ¶± ·Å¡  ¶´ ·” ¶» · ¶Å · ¶¸ ·”  ¶¸ ·â„¢ ·”ž ·â„¢ ·â‚¬ ¶» ¶Å¡  ¶º ·â„¢ ¶¯ ·â„¢ ¶±  ¶´ ·Å - ¶» ¶”š · ¶º ·Å¡  ¶‘ ¶Å¡ ·Å  ·Æ’ ¶­ ·Å   ¶¢ · ¶­ ·’ ¶Å¡  ¶´ ¶Å¡ ·Å  ·”š  ¶´ · ¶» ·’ ·Æ’ ·Å   ·Æ’ ¶”š ·â‚¬ ·’ ¶° · ¶± ¶º ·Å¡‚   ¶¸ ·”ž ·  ·Æ’ ¶· ·  ¶» · ·Æ’ ·Å  ·â‚¬ ·” ¶¸  ·Æ’ ·”ž  ¶± ·’ ¶½ ·â‚¬ ¶» ¶« ¶º 20-10-2013  ¶¯ ·’ ¶±  ¶´ · ¶» ·” ·Æ’ ·” ¶º ·Å¡ ¶¯ ·”  ¶´ · ·â‚¬ · ¶­ ·Å  ·â‚¬ ·’ ¶« ·’.
‚ 
 ·â‚¬ ·’ ·â‚¬ ·’ ¶°  ·â‚¬ · ¶© ·Æ’ ¶§ ·”ž ¶± ·Å   ¶Å¡ ·Å - ¶» ·’ ¶º · ¶­ ·Å  ¶¸ ¶Å¡  ¶Å¡ ¶» ¶¸ ·’ ¶± ·Å   ¶´ ¶Å¡ ·Å  ·”š ¶º ·Å¡  ·â‚¬ ¶» ·Å  ¶° ¶± ¶º ¶§ ¶¯,  · ·Å - ¶» ·”  ¶½ ¶”š ¶Å¡ · ·â‚¬  ¶­ ·” ¶½  ·Æ’ ·’ ¶§ ·’ ¶±  ¶´ · ¶Å¡ ·Å  ·”š ·’ ¶Å¡ ¶º ¶± ¶§  ·Æ’ ·”ž ¶± ¶º ¶Å¡ ·Å  ¶¯,  ¶´ ·Å - ¶» ¶”š · ¶º  ¶­ ·” ¶½  ·â‚¬ ·’ ·â‚¬ ·’ ¶°  ¶Å¡ ·Å - ¶» ·” ¶© ·  ·”ž ·  ·Æ’ ¶”š ·Æ’ ·Å  ¶Å¡ ·Ëœ ¶­ ·’ ¶Å¡  ·â‚¬ · ¶© ·Æ’ ¶§ ·”ž ¶±  ·Æ’ ¶”š ·â‚¬ ·’ ¶° · ¶± ¶º  ¶Å¡ ¶» ¶¸ ·’ ¶± ·Å   ¶´ · ¶» ·” ·Æ’ ·’ ¶º  ¶­ ·” ¶½  ¶‘ ¶Å¡ ·Å  ·Æ’ ¶­ ·Å   ¶¢ · ¶­ ·’ ¶Å¡  ¶´ · ¶Å¡ ·Å  ·”š ·’ ¶Å¡ ¶º ¶± ·Å  ¶Å ·Å¡  ¶± ·Å ¶¸ ¶³  ¶´ ·Å - ¶» ·Æ’ · ¶¯ ¶º ¶§  ¶´ ¶­ ·Å  ·â‚¬  ¶”¡ ¶­ ·’  ¶¸ ·â„¢ ¶¸  ·Æ’ ¶¸ ·’ ¶­ ·’ ¶º ·Å¡  ¶‘ ¶¯ ·’ ¶±  ¶¸ ·”ž ·  ·Æ’ ¶· ·  ¶» · ·Æ’ ·Å  ·â‚¬ ·” ¶¸ ¶§  ·â‚¬ ·’ · · ¶½  ¶´ ·’ ¶» ·’ ·Æ’ ¶Å¡ ·Å   ·Æ’ ·”ž ¶· · ¶Å ·”  ·â‚¬ ·’ ¶º.
‚ 
 ¶‘ ¶¯ ·’ ¶±  ¶± ·’ ¶½ ·â‚¬ ¶» ¶« ¶º ·Å¡ ¶¯ ·”  ¶¸ ·â„¢ ·”ž ·’  ·Æ’ ¶· · ¶´ ¶­ ·’  ¶½ ·â„¢ ·Æ’  ¶± ·’ ·”ž · ¶½ ·Å   ¶… ¶¢ ¶± ·Å  ¶­  ¶Å¡ ¶½ ·Å  ¶¯ ·Å¡ ¶» ·  ¶¸ ·”ž ¶­ · ¶¯,  ¶½ ·Å¡ ¶Å¡ ¶¸ ·Å   ¶½ ·â„¢ ·Æ’  ·Æ’ ·” ¶¸ ·’ ¶­ ·Å   ·â‚¬ ·’ ¶­ · ¶± ¶Å ·Å¡  ¶¸ ·”ž ¶­ · ¶¯,  ¶· · ¶« ·Å  ¶© · ¶Å · ¶» ·’ ¶Å¡  ¶½ ·â„¢ ·Æ’  ¶» ·â„¢ ¶Å¡ ·Å  ·Æ’ ·Å   ·”ž ·â„¢ ¶§ ·Å  ¶§ ·’ ¶”  ¶» ¶  ·Å  ¶  ·’  ¶¸ ·”ž ¶­ · ¶¯,  ·Æ’ ¶”š ·â‚¬ ·’ ¶° · ¶º ¶Å¡  ¶½ ·â„¢ ·Æ’  ·Æ’ · ¶½ ·’ ¶º  ¶Å¡ ·Å ¶§ ·’ ¶Å ¶½  ¶¸ ·”ž ¶­ · ¶¯,  ·Æ’ · ¶¸ · ¶¢ ·’ ¶Å¡  ¶´ ·Å - ¶» ·â‚¬ ¶» ·Å  ¶° ¶±  ¶½ ·Å¡ ¶Å¡ ¶¸ ·Å   ¶½ ·â„¢ ·Æ’  ¶¶ ¶» ·Å  ¶± ·’  ¶Å¡ ·… ·” ¶´ ·”ž ¶±  ¶¸ ·”ž ¶­ · ¶¯,  ·Æ’ ·” ¶·  ·Æ’ · ¶° ¶Å¡  ¶½ ·Å¡ ¶Å¡ ¶¸ ·Å   ¶½ ·â„¢ ·Æ’  ¶… ¶¢ ·’ ¶­ ·Å   ¶´ ·â„¢ ¶» ·Å¡ ¶» ·  ¶¸ ·”ž ¶­ · ¶¯,  ¶´ ·Å - ¶» ¶  · ¶» ¶Å¡  ¶½ ·Å¡ ¶Å¡ ¶¸ ·Å   ·Æ’ ·”ž  ¶º ·” ¶» · ¶´ ·  ·Æ’ ¶”š ·â‚¬ ·’ ¶° · ¶º ¶Å¡  ¶½ ·â„¢ ·Æ’  ¶± · ¶½ ¶Å¡  ¶¯ ·Å¡ ·â‚¬ ·Å¡ ¶± ·Å  ¶¯ ·Å - ¶» ¶± ·Å   ¶¸ ·”ž ¶­ · ¶¯,  ¶”¹ ¶´ ¶¯ ·Å¡ · ¶Å¡ ·â‚¬ ¶» ·” ¶± ·Å   ¶½ ·â„¢ ·Æ’  ¶”  ¶± ¶± ·Å  ¶¯  ¶° ¶» ·Å  ¶¸ ·Æ’ ·Å¡ ¶±  ¶¸ ·”ž ¶­ ·  ·Æ’ ·”ž  ¶… ¶¢ ·’ ¶­ ·Å   ¶» ¶« ·Æ’ ·’ ¶”š ·”ž  ¶¸ ·”ž ¶­ · ¶¯  ¶­ ·Å¡ ¶» ·”  ¶´ ¶­ ·Å  ·â‚¬ ·’ ¶º.  ¶”¹ ¶´  ·Æ’ ¶· · ¶´ ¶­ ·’  ¶½ ·â„¢ ·Æ’  ¶± ·” ¶½ ·Å   ¶¸ ¶± · ·”ž ¶»  ¶½ ·’ ¶º ¶± ¶Å ·Å¡  ¶¸ ·”ž ¶­ · ¶¯,  ¶”¹ ¶´  ¶½ ·Å¡ ¶Å¡ ¶¸ ·Å   ¶½ ·â„¢ ·Æ’  ¶° ¶» ·Å  ¶¸ ·Æ’ ·’ ¶» ·’  ¶½ ·’ ¶º ¶± ¶Å ·Å¡  ¶¸ ·”ž ¶­ · ¶¯,  ¶”¹ ¶´  ¶· · ¶« ·Å  ¶© · ¶Å · ¶» ·’ ¶Å¡  ¶½ ·â„¢ ·Æ’  ¶­ ·’ ¶½ ·’ ¶«  ¶» ¶« ·Æ’ ·’ ¶”š ·”ž  ¶¸ ·”ž ¶­ · ¶¯  ¶´ ¶­ ·Å  ·â‚¬ ·’ ¶º.
‚ 
 ·Æ’ ¶· · ¶´ ¶­ ·’  ¶° ·” ¶» ¶º ¶§  ¶´ ¶­ ·Å  ·â‚¬ ·”  ¶± ·’ ·”ž · ¶½ ·Å   ¶… ¶¢ ¶± ·Å  ¶­  ¶Å¡ ¶½ ·Å  ¶¯ ·Å¡ ¶» ·  ¶¸ ·”ž ¶­ ·  ·Æ’ ¶· · ·â‚¬  ¶… ¶¸ ¶­ ¶¸ ·’ ¶± ·Å   · ·Å - ¶» ·”  ¶½ ¶”š ¶Å¡ · ·â‚¬ ·Å¡  ·â‚¬ ·’ · · ¶½ ¶­ ¶¸  ¶­ ¶± ·’  ¶¯ ·Å¡ · ¶´ · ¶½ ¶±  ¶´ ¶Å¡ ·Å  ·”š ¶º  ·â‚¬ ¶±  ¶‘ ¶Å¡ ·Å  ·Æ’ ¶­ ·Å   ¶¢ · ¶­ ·’ ¶Å¡  ¶´ ¶Å¡ ·Å  ·”š ¶º ·Å¡  ¶± ·’ ¶» ·Å  ¶¸ · ¶­ ·Ëœ  ·â‚¬ ¶±  ¶© ·”.  ¶‘ ·Æ’ ·Å .  ·Æ’ ·Å¡ ¶± · ¶± · ¶º ¶Å¡  ¶¸ · ¶­ ·’ ¶­ ·” ¶¸ · ¶Å ·Å¡  ¶¢ ¶± ·Å  ¶¸  ¶¯ ·’ ¶± ¶º  ¶º ·â„¢ ¶¯ ·”  ¶”¡ ¶­ ·’  ¶… ¶¯  ¶¯ ·’ ¶±  ¶¸ ·â„¢ ¶¸  ¶» · ·Æ’ ·Å  ·â‚¬ ·” ¶¸  ¶´ · ·â‚¬ · ¶­ ·Å  ·â‚¬ ·” ¶¸  ·â‚¬ ·’ · ·Å¡ ·”š  ¶Å¡ ¶» ·” ¶« ¶Å¡ ·Å   ¶¶ ·â‚¬ ¶­ ·Å ,  ·â‚¬ ·’ · ·Å¡ ·”š ¶º ·â„¢ ¶± ·Å   ¶… ¶¯  ¶¸ ·â„¢ ¶¸  ¶» · ·Æ’ ·Å  ·â‚¬ ·” ¶¸ ¶§  ¶Å ¶» ·”  ¶¸ ·”ž ¶½ ·Å¡ ¶Å¡ ¶¸ ·Å   ¶­ ·’ ·Æ’ ·Å  ·Æ’  ¶… ¶­ ·Å  ¶­ ¶± · ¶º ¶Å¡  ¶¸ ·”ž ¶­ ·  ·Æ’ ·” ¶· ¶´ · ¶­ ·” ¶¸ ·Å   ¶‘ ¶Å¡ ·Å  ¶Å¡ ·…  ¶¶ ·â‚¬ ¶­ ·Å   ¶´ · ·â‚¬ ·Æ’ ·” ¶º.
‚ 
 ·â‚¬ · ¶© ·’ ¶¯ ·” ¶» ¶§ ¶­ ·Å   ¶… ¶¯ ·”ž ·Æ’ ·Å   ¶¯ · ¶Å¡ ·Å  ·â‚¬ ·”  ¶Å¡ ¶½ ·Å  ¶¯ ·Å¡ ¶» ·  ¶¸ ·”ž ¶­ ·  ¶´ · ·â‚¬ ·Æ’ ·” ·â‚¬ ·Å¡  ·â‚¬ ·Æ’ ¶»  ¶Å ¶± ¶± · ·â‚¬ ¶Å¡  ·Æ’ ·’ ¶§  ¶¸ · ¶­ ·’ ·â‚¬ ¶» ¶«  ¶´ ¶» · ¶¢ ¶º ¶± ·Å ‚   ·â‚¬ · ¶»  ¶Å ¶« ¶± ¶Å¡ ·Å   ·Æ’ ·’ ¶¯ ·”  ·â‚¬ ·” ·â‚¬ ¶­ ·Å ,  ¶» ¶§ ¶­ ·” ¶½  ¶‘ ¶Å¡ ·â‚¬ ¶»  ¶¢ · ¶­ ·’ ¶Å¡  ¶¸ · ¶­ ·’ ·â‚¬ ¶» ¶« ¶º ¶Å¡ ·Å   ¶´ · ·â‚¬ · ¶­ ·Å  ·â‚¬ ·” ·â‚¬ ·”ž ·Å ¶­ ·Å   ¶… ¶´  ¶´ ¶Å¡ ·Å  ·”š ¶º ¶§  ¶¢ ¶º ¶Å ·Å - ¶» ·”ž ¶« ¶º  ¶½ ¶¶ · ¶Å · ¶± ·” ¶¸  ¶… ·Æ’ ·” ¶» ·”  ¶± ·Å ·â‚¬ ¶±  ¶¶ ·â‚¬ ¶­ ·Å ,  ¶‘ ¶¸  ¶… ¶» ¶¸ ·” ¶«  ¶Å¡ ¶» ·  ¶º · ¶¸ ¶§  ¶± ¶¸ ·Å ‚   ·â‚¬ ¶» ·Å  ¶­ ¶¸ · ¶±  ¶´ ¶Å¡ ·Å  ·”š  ¶± · ¶º ¶Å¡  ¶» ¶± ·’ ¶½ ·Å   ·â‚¬ ·’ ¶Å¡ ·Å - ¶» ¶¸ ·Æ’ ·’ ¶”š ·”ž  ¶¸ · ¶­ ·’ ¶­ ·” ¶¸ · ¶Å ·Å¡  ¶… ¶­ ·Å  ¶¯ · ¶Å¡ ·” ¶¸ ·Å   ·Æ’ ·”ž  ¶¯ ·” ¶» ¶¯ ¶» ·Å  · ·”  ¶± · ¶º ¶Å¡ ¶­ ·Å  ·â‚¬ ¶º  ¶º ¶§ ¶­ ·Å¡  ·Æ’ ·’ ¶º ·… ·” ¶¸  ¶¸ ¶± ·Å  ¶­ ·Å - ¶» ·” ·â‚¬ ¶» ·” ¶± ·Å   ·Æ’ ·”ž  ¶´ · ¶Å¡ ·Å  ·”š ·’ ¶Å¡ ¶º ·’ ¶± ·Å   ¶‘ ¶Å¡ ¶­ ·” ·â‚¬ ·”,  ¶‘ ¶Å¡ ·Å  ·Æ’ ¶­ ·Å  ·â‚¬,  ¶‘ ¶Å¡ ·Å  ·Æ’ ·’ ¶­ ·Å  ·â‚¬  ·â‚¬ · ¶© ¶Å¡ ¶½ ¶º ·” ¶­ ·”  ¶¶ ·â‚¬ ¶º.
‚ 
 ¶‘ ¶¸  ¶… ¶» ¶¸ ·” ¶«  ¶Å¡ ¶» ·  ¶½ ¶¶ ¶±  ·â‚¬ ·Æ’ ¶» ·Å¡  ¶µ · ·â‚¬ · ¶­ ·Å  ·â‚¬ ·â„¢ ¶±  ¶”¢ ¶± ·‘ ¶¸  ¶¸ · ¶­ ·’ ·â‚¬ ¶» ¶« ¶º ¶Å¡ ¶¯ ·”  ¶¢ ¶º ¶Å ·Å - ¶» ·”ž ¶« ¶º  ¶Å¡ ·’ ¶» ·” ¶¸ ¶§  ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·Å¡ · ¶Å ¶­  ¶´ · ¶Å¡ ·Å  ·”š ·’ ¶Å¡ ¶º ·’ ¶± ·Å   ·â‚¬ ¶±  ¶… ¶´  ·Æ’ · ¶¸  ·”ž · ¶Å¡ ·’  ¶… ¶º ·” ¶» ·’ ¶± ·Å   ·Æ’ ·”ž ¶º · ¶Å ¶º  ¶¯ ·” ¶¸ ¶§  ¶… ¶´  · · ¶”º · ·â‚¬  ·Æ’ ¶¸ ¶Å  ¶‘ ¶Å¡ ·Å  ·â‚¬ ¶±  ¶½ ·â„¢ ·Æ’ ¶¯  ¶´ · ·â‚¬ ·Æ’ ·” ¶º.
‚ 

 ·â‚¬ ·’ · · ¶½  ¶¢ ¶±  ·Æ’ ·”ž ¶· · ¶Å ·” ¶­ ·Å  ·â‚¬ ¶º ¶Å¡ ·Å   ¶º ¶§ ¶­ ·Å¡  ¶´ · ·â‚¬ ·Å  ¶­ ·’  ¶¸ ·â„¢ ¶¸  ¶± ·’ ¶½ ·â‚¬ ¶» ¶« ¶º  ¶¯ ·’ ¶±  ·â‚¬ ·’ · · ¶½  ¶´ ·’ ¶» ·’ ·Æ’ ¶Å¡ ·Å   ¶… ¶½ ·” ¶­ ·â„¢ ¶± ·Å   ·Æ’ · ¶¸ · ¶¢ ·’ ¶Å¡ ¶­ ·Å  ·â‚¬ ¶º ¶¯  ¶½ ¶¶ · ¶Å ¶± ·Å  ¶± ·  ¶½ ¶¯ ·’.

2 Responses to “ප්‍රංශයේ එක්සත් ජාතික පක්ෂ, පැරිස් සංවිධානයේ නිලවරණය සහ මහා සභා රැස්වීම 20-10-2013”

 1. Nanda Says:

  තවත් සංවිධානයක් රට පාවාදීමට ?
  සිංහල කම, බුද්ධාගම වටා රොක්වනු වෙනුවට මේ පාහරයින් රනිල් අදහමින් ලංකා නාමය කැත කිරීමට නව ක්‍රමයක් පටන් අරගෙන.

 2. Senevirath Says:

  ARE U NOT ASHAMED TO BE U.N.P ERS

  D.S WAS AGAINST FREE EDUCATION. WHAT A T RAITOR? U N P GAVE CITIZEN SHIPS TO ALL KALLATHONIS

  AND WAS AGAINST SIRIMA -SHASTHRI PACT THEY DIDNT WANT TO FREE THE COUNTRY FROM PRABHAKARAN. THEY DIDNOT KNOW WHERE ALIMANKADA AND PAMANKADA.ETC ETC

  NO PATRIOT WILL JOIN UNP

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2019 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress