නව ග්‍රන්ථයක එළිදැක්ම – ශ්‍රී ලංකාවේ විහාරාශ්‍රිත සිතුවම්කලාව – කර්තෘ: දයා හේවාපතිරණ
Posted on November 1st, 2013

 ¶… ¶´  ·â‚¬ ·’ ¶  ·’ ¶­ ·Å - ¶» ·â‚¬ ¶­ ·Å  ·â‚¬ ·”  ¶¯ ·Å¡ · ·” ¶º  ·Æ’ ¶”š ·Æ’ ·Å  ¶Å¡ ·Ëœ ¶­ ·’ ¶Å¡  ¶”¹ ¶» ·” ¶¸ ¶º ·â„¢ ·”ž ·’  ¶… ·Æ’ ·” ¶¸ ·’ ¶­ ·â‚¬ ·”  ·â‚¬ ¶§ ·’ ¶± · ¶Å¡ ¶¸  ¶Å ·â„¢ ¶± ·”ž · ¶»  ¶´ ·‘ ¶¸ ¶§  ¶Å ¶­ ·Å   ¶´ ·’ ¶º ·â‚¬ ¶» ¶Å¡ ·Å   ¶½ ·â„¢ ·Æ’  ¶¸ ·â„¢ ¶¸  ¶Å ·Å - ¶» ¶± ·Å  ¶® ¶º  ·”ž ¶³ ·” ¶± ·Å  ·â‚¬ ¶¸ ·’.  ¶¶ ·Å¾ ¶¯ ·Å  ¶°  ·Æ’ ·’ ¶­ ·” ·â‚¬ ¶¸ ·Å ,  ¶… ¶´  ¶» ¶§  ¶¯ ·Ëœ ·”š ·Å - ¶º  ¶Å¡ ¶½ ·  ·Æ’ ¶¸ ·Å  ¶´ ·Å - ¶» ¶¯ · ¶º ¶º ¶± ·Å   ¶… ¶­ ¶»  ·Æ’ ·” ·â‚¬ ·’ · ·Å¡ ·”š ·” ·â‚¬ ·”  ¶¸ ¶± ·Æ’ ·Å  ¶Å¡ · ¶± ·Å  ¶­  ¶… ¶”š ¶Å ¶º ¶Å¡ ·’.

‚ - ¶¸ ·â„¢ ¶¸  ·Æ’ ·’ ¶­ ·” ·â‚¬ ¶¸ ·Å   ¶… ¶­ ¶»  ¶¶ ·”ž ·” ¶½ ·â‚¬  ¶”¡ ¶­ ·Å  ¶­ ·Å¡  ¶¸ ·Ëœ ¶¯ ·”  ¶Å ·” ¶« ¶º ·â„¢ ¶± ·Å   ·Æ’ ·”ž  ¶”¹ ¶­ ·Å  ¶Å¡ ·Ëœ ·”š ·Å  ¶¨  ¶¶ ·â‚¬ ·’ ¶± ·Å   ·Æ’ ¶´ ·’ ¶» ·’  ¶Å¡ ¶½ ·  ¶± ·’ ¶» ·Å  ¶¸ · ¶« ¶º ¶± ·Å  ¶º.  ¶”° ¶± ·Å   ·Æ’ ¶¸ ·”ž ¶» ¶Å¡ ·Å   ¶¯ ¶Å¡ ·” ¶« ·”  ¶”  ·Æ’ ·’ ¶º · ·â‚¬ ·Å¡  ¶”¡ ¶­ ·’  ¶¶ ·â„¢ ·”ž ·â„¢ ·â‚¬ ·’ ¶± ·Å  ¶¸  ¶´ · ¶» ¶« ·’  ¶¶ ·Å¾ ¶¯ ·Å  ¶°  ¶Å¡ ¶½ ·  ¶± ·’ ¶» ·Å  ¶¸ · ¶« ¶º ¶± ·Å  ·â‚¬ ·Å¡.

‚  ·”ž ·â„¢ ·… ¶¯ ·’ ·â‚¬  ·â‚¬ ·Æ’ ¶» 2200  ¶Å¡ ·Å   ¶”° ¶Å¡ ·Å  ¶¸ ·â‚¬ ¶±  ¶… ¶”º ¶« ·Å  ¶©  ¶¶ ·Å¾ ¶¯ ·Å  ¶°  ·Æ’ ¶”š ·Æ’ ·Å  ¶Å¡ ·Ëœ ¶­ ·’ ¶Å¡  ¶”° ¶­ ·’ ·”ž · ·Æ’ ¶º ·Å¡  ¶”  ¶» ¶¸ ·Å  ¶· ¶º ·Å¡  ·Æ’ ·’ ¶§  ¶± ·” ¶­ ¶±  ¶Å¡ · ¶½ ¶º  ¶¯ ¶Å¡ ·Å  ·â‚¬ ·  ¶¶ ·Å¾ ¶¯ ·Å  ¶°  ·Æ’ ·’ ¶­ ·” ·â‚¬ ¶¸ ·Å   ¶Å¡ ¶½ · ·â‚¬ ·Å¡  ·Æ’ ¶¸ ·Æ’ ·Å  ¶® ¶º  ¶± ·’ ¶» ·” ¶´ ¶« ¶º  ·â‚¬ ¶±  ¶´ ¶» ·’ ¶¯ ·’  ¶¸ ·â„¢ ¶¸  ¶Å ·Å - ¶» ¶± ·Å  ¶® ¶º  ·Æ’ ¶Å¡ ·Æ’ ·  ¶”¡ ¶­.

??????????????????????

‚  ·Æ’ ¶¸ ·Å  ¶¸ ¶­  ·â‚¬ ¶» ·Å  ·”š  ¶´ ·” ¶» ·Å  ·â‚¬  ¶± ·Å ·”ž ·Å ¶­ ·Å   ¶Å¡ ·Å - ¶» ·’ ·Æ’ ·Å  ¶­ ·”  ¶´ ·” ¶» ·Å  ·â‚¬ 3  ·â‚¬ ¶±  ·Æ’ ·’ ¶º ·â‚¬ ·Æ’ ·’ ¶± ·Å ,  ¶± · ¶­ ·”ž ·Å ¶­ ·Å   ¶¸ ·”ž ·’ ¶± ·Å  ¶¯ · ¶Å ¶¸ ¶± ¶º ·â„¢ ¶± ·Å   ¶”¡ ¶» ¶¹ ·â„¢ ¶±  ·”ž ·â„¢ ·…  ¶¶ ·Å¾ ¶¯ ·Å  ¶°  ·Æ’ ·’ ¶­ ·” ·â‚¬ ¶¸ ·Å   ¶Å¡ ¶½ · ·â‚¬ ·Å¡  ¶” ¶­ ·’ ·”ž · ·Æ’ ·’ ¶Å¡  ¶Å¡ · ¶½  ·â‚¬ ¶Å¡ ·â‚¬ · ¶± ·” ·â‚¬,  ¶… ·â‚¬ ¶° ·’  ·”ž ¶­ ¶» ¶Å¡ ¶§  ¶¶ ·â„¢ ¶¯ ·’ ¶º  ·”ž · ¶Å¡.  ¶’  ¶’  ¶… ·â‚¬ ¶° ·” ¶± ·Å  ·”ž ·’  ·Æ’ ·’ ¶­ ·” ·â‚¬ ¶¸ ·Å  ¶Å¡ ¶» ¶« ¶º  ¶Å¡ ·â„¢ ¶» ·â„¢ ·”ž ·’  ¶¶ ¶½ ¶´ ·‘  ·â‚¬ ·’ ·â‚¬ ·’ ¶°  ·”ž ·Å¡ ¶­ ·” ¶± ·Å   ¶¸ ·â„¢ ¶± ·Å  ¶¸  ¶’  ¶’  ¶Å¡ · ¶½  ¶´ ¶» · ·Æ’ ¶º ¶± ·Å  ·”ž ·’  ¶¯ ·’ ¶º ·” ¶« ·” ·â‚¬ ·”  ·Æ’ ·” ·â‚¬ ·’ · ·Å¡ ·”š ·”  ·Æ’ ·’ ¶­ ·” ·â‚¬ ¶¸ ·Å   ·Æ’ ¶¸ ·Å  ¶´ ·Å - ¶» ¶¯ · ¶º ¶º ¶± ·Å   ·Æ’ ·”ž  ¶Å¡ ¶½ ·  ¶½ ¶Å¡ ·Å  ·”š ¶« ¶º ¶± ·Å   ¶¸ ·â„¢ ¶¸  ¶Å ·Å - ¶» ¶± ·Å  ¶® ¶º ·â„¢ ·”ž ·’  ·â‚¬ ·’ ¶Å ·Å - ¶» ·”ž ¶º ¶§  ¶½ ¶Å¡ ·Å  ·â‚¬ ·Å¡.

‚  ¶¶ ·Å¾ ¶¯ ·Å  ¶°  ¶° ¶» ·Å  ¶¸ ¶º ·â„¢ ¶± ·Å   ¶” ¶¯  ·â‚¬ · ¶© ·” ¶« ·”  ·”ž ·â„¢ ·…  ¶Å¡ ¶½ ·  · ·’ ¶½ ·Å  ¶´ ·” ·”ž ·”  ¶­ ¶¸ ¶± ·Å  ¶Å ·Å¡  ¶± ·’ ¶» ·Å  ¶¸ · ¶« ¶º ¶± ·Å   ·Æ’ ¶³ ·”ž ·  ¶­ ¶¸ ¶± ·Å  ¶§ ¶¸  ¶”  ·â‚¬ ·Å¡ ¶« ·’ ¶Å¡ ·â‚¬ ·”  ¶Å¡ ¶½ · ¶­ ·Å  ¶¸ ¶Å¡  ¶½ ¶Å¡ ·Å  ·”š ¶« ¶º ¶± ·Å   ¶º ·Å ¶¯ · ¶Å ¶­ ·Å  ·”ž.  ¶­ ¶¸  ¶… ¶· ·Å - ¶º ¶± ·Å  ¶­ ¶»  ¶… ¶° ·Å - ¶º · ¶­ ·Å  ¶¸ ·’ ¶Å¡  ¶”  ¶­ ¶­ ·’ ¶º,  ¶´ ·Å - ¶» ·â‚¬ ¶« ¶­ ·  ·Æ’ ·”ž  ·Æ’ ¶”š ¶º ¶¸ ¶º ·â„¢ ¶± ·Å   ¶½ ¶¯  ¶´ · ·”š ¶« ¶º  ¶… ¶± ·” ·â‚¬  ¶” ·â‚¬ ·” ·”ž ·”  ¶­ ¶¸ ¶± ·Å  ¶Å ·Å¡  ¶· · ·â‚¬  ¶´ ·Å - ¶» ¶Å¡ · · ¶± ¶º ¶± ·Å   ¶¸ ·â„¢ ¶± ·Å  ¶¸,  ·Æ’ ·’ ¶­ ·” ·â‚¬ ¶¸ ·Å  ¶Å¡ ¶» ¶«  ¶´ ·Å - ¶» ·â‚¬ ·Å¡ · ¶º ¶± ·Å   ·Æ’ ·”ž  · ·”º ¶½ ·’ ¶º ¶± ·Å   ¶¯ ·’ ¶º ·” ¶« ·”  ¶Å¡ ¶» ¶Å ¶± ·”  ¶½ · ¶¶ ·” ¶º.  ¶‘ ·”ž ·’  ¶´ ·Å - ¶» ¶­ ·’ ¶µ ¶½ ¶º ¶Å¡ ·Å   ·â‚¬ · ¶º ·â„¢ ¶± ·Å   ·”ž ·â„¢ ·… ¶¯ ·’ ·â‚¬ ¶§  ¶”  ·â‚¬ ·Å¡ ¶« ·’ ¶Å¡ ·â‚¬ ·”  ·Æ’ ·” ·â‚¬ ·’ · ·Å¡ ·”š  ¶Å¡ ¶½ · ¶­ ·Å  ¶¸ ¶Å¡  ·Æ’ ·’ ¶­ ·” ·â‚¬ ¶¸ ·Å   ·Æ’ ¶¸ ·Å  ¶´ ·Å - ¶» ¶¯ · ¶º ¶º ¶± ·Å ‚   ¶¸ ·â„¢ ¶± ·Å  ¶¸,  ¶¸ ·” ·… ·” ¶¸ ¶± ·’ ¶± ·Å  ¶¸  ¶¯ ·Å¡ · ·” ¶º ·â‚¬ ·”  ¶  ·’ ¶­ ·Å  ¶­ · ¶Å¡ ¶» ·Å  ·”š ¶« ·” ¶º  ¶Å¡ ¶½ ·  ¶± ·’ ¶» ·Å  ¶¸ · ¶«  ¶´ ¶» · ·Æ’ ¶º ¶Å¡ ·Å   ¶¶ ·’ ·”ž ·’ ·â‚¬ ·’ ¶º.

‚  ·”ž ·â„¢ ·…  ¶Å¡ ¶½ · ¶Å¡ ¶» ·” ·â‚¬ ·  ¶­ ¶¸  ¶± ·’ ¶» ·Å  ¶¸ · ¶«  ¶­ ·” ¶½ ·’ ¶± ·Å   ·â‚¬ ·’ · ¶¯  ¶Å¡ ¶½ ·Å¡  ·Æ’ ·Å¾ ¶± ·Å  ¶¯ ¶» ·Å  ¶º · ¶­ ·Å  ¶¸ ¶Å¡  ¶Å ·” ¶« ¶º ·Å¡  ·”ž ·  ¶… ¶° ·Å - ¶º · ¶­ ·Å  ¶¸ ·’ ¶Å¡  ¶Å ·” ¶« ¶º ·Å¡  ¶¸ ¶± ·  ·Æ’ ¶”š ¶Å¡ ¶½ ¶± ¶º ¶Å¡ ·’.  ·â‚¬ ·’ · ·Å¡ ·”š ¶º ·â„¢ ¶± ·Å   ·Æ’ ¶¸ ·Å  ¶· · ·â‚¬ ·Å - ¶º  ¶¶ ·Å¾ ¶¯ ·Å  ¶°  ·Æ’ ·’ ¶­ ·” ·â‚¬ ¶¸ ·Å   ¶Å¡ ¶½ ·  ¶± ·’ ¶» ·Å  ¶¸ · ¶« ¶º ¶± ·Å   ¶­ ·” ¶½ ·’ ¶± ·Å   ¶¯ · ¶Å¡ ·Å  ·â‚¬ ·â„¢ ¶± ·Å  ¶± ·Å¡  ¶Å · ¶¹ ·” ¶» ·” ·â‚¬ ·” ¶­ ·Å ,  ¶”¹ ·Æ’ ·Æ’ ·Å  ·â‚¬ ·” ¶­ ·Å   ¶» ·Æ’ · ¶½ ·’ ¶´ ·Å  ¶­  ·Æ’ ·Å¾ ¶± ·Å  ¶¯ ¶» ·Å  ¶º · ¶­ ·Å  ¶¸ ¶Å¡  ¶… ¶Å ¶º ¶± ·Å  ¶º.  ¶¶ ·Å ¶¯ ·”  ·Æ’ ·’ ¶­ ·” ·â‚¬ ¶¸ ·Å   ·Æ’ ·’ ¶­  ·Æ’ ¶± ·Å  ·Æ’ ·” ¶± ·Å   ¶Å¡ ¶» ¶± ·Å  ¶± · ·â‚¬ ·”  ¶­ ·’ ¶º ·” ¶« ·”  ¶» ·Æ’ ·â‚¬ ·’ ¶± ·Å  ¶¯ ¶± ¶º ¶Å¡ ·Å   ¶¸ ·â„¢ ¶± ·Å  ¶¸  ¶”  · ·Å  ·â‚¬ · ¶¯ ¶º ¶Å¡ ·Å   ·Æ’ ¶´ ¶º ¶±  ¶¸ · ¶° ·Å - ¶º ¶º ¶Å¡ ·Å   ¶½ ·â„¢ ·Æ’  ·Æ’ · ¶½ ¶Å¡ ·’ ¶º  ·”ž · ¶Å¡.

‚  ¶» ¶§  ¶´ ·” ¶» ·  ·â‚¬ ·Å - ¶º · ¶´ ·Å  ¶­ ·â‚¬  ¶”¡ ¶­ ·’  ¶» ¶¢ ¶¸ ·”ž ·  ·â‚¬ ·’ ·”ž · ¶» ¶º ¶± ·Å   ·Æ’ ·”ž  ¶” ¶­ ·’ ·”ž · ·Æ’ ·’ ¶Å¡  ·Æ’ ·Å  ¶® · ¶± ¶º ¶± ·Å  100 ¶Å¡ ·Å   ¶”  · ·Å - ¶» ·’ ¶­  ·Æ’ ·’ ¶­ ·” ·â‚¬ ¶¸ ·Å   ¶´ ¶» · ·Æ’ ¶º  ¶”¡ ¶Å · ¶º ·” ¶¸ ¶§  ¶½ ¶Å¡ ·Å  ·â‚¬ ¶±  ¶… ¶´  ¶» ¶§  ¶¸ ·” ¶½ ·Å  ¶¸  ¶´ ¶» ·Å  ¶º ·Å¡ ·”š ¶« · ¶­ ·Å  ¶¸ ¶Å¡  ¶± ·’ ¶¶ ¶± ·Å  ¶° ¶± ¶º  ¶½ ·â„¢ ·Æ’  ¶¸ ·â„¢ ¶¸  ¶Å ·Å - ¶» ¶± ·Å  ¶® ¶º  ·”ž · ¶³ ·’ ¶± ·Å  ·â‚¬ ·’ ¶º  ·”ž · ¶Å¡.

‚  ¶Å ·’ ¶» ·’ ¶½ ·â„¢ ¶± ·Å   ¶­ ¶½ ¶º ¶± ·Å ,  ·â‚¬ ·’ ·”ž · ¶»  ¶¶ ·’ ¶­ ·Å  ¶­ ·’  ·Æ’ ·”ž  ·â‚¬ ·’ ¶º ¶± ·Å ,  ¶¯ · ¶Å · ¶¶ ·Å   ¶­ ·” ¶½  ¶° · ¶­ ·” ¶Å ¶» ·Å  ¶·  ¶­ ¶½ ¶º ¶± ·Å ,  ·â‚¬ ·’ ·”ž · ¶» · · ·Å - ¶» ·’ ¶­  ¶´ ·’ ·… ·’ ¶¸ ¶º ¶± ·Å   ·Æ’ ·”ž  ·â‚¬ ·â„¢ ¶± ¶­ ·Å   ¶­ ·Å - ¶» ·’ ¶¸ · ¶±  ¶­ ¶½ ¶º ¶± ·Å ,  ¶¯ · ¶» ·” ¶¸ ¶º  ¶´ ·Ëœ ·”š ·Å  ¶¨ ¶º ¶± ·Å ,  ¶´ ·” ·Æ’ ·Å  ¶Å¡ ·Å ·…  ¶´ ·Å ¶­ ·Å   ¶Å¡ ¶¸ ·Å  ¶¶ ·,  ¶´ · ¶­ ·’ ¶Å¡ ¶©,  ¶¸ · ¶§ ·’  ¶¶ ¶³ ·” ¶± ·Å   ¶¸ ·â„¢ ¶± ·Å  ¶¸  ¶Å¡ · ¶± ·Å  ·â‚¬ ·Æ’ ·Å   ·â‚¬ · ¶± ·’  ·â‚¬ ·’ ·â‚¬ ·’ ¶°  ·Æ’ ·’ ¶­ ·” ·â‚¬ ¶¸ ·Å   ¶´ ·Ëœ ·”š ·Å  ¶¨ ¶º ¶± ·Å   ¶¸ ¶­  ¶± ·’ ¶¸ ·â‚¬ ·  ¶”¡ ¶­ ·’  ¶¶ ·Å ¶¯ ·”  ·Æ’ ·’ ¶­ ·” ·â‚¬ ¶¸ ·Å  ·”ž ·’  ¶¯ · ¶Å¡ ·Å  ·â‚¬ ·â„¢ ¶±  ¶´ ·Å ¶¯ ·”  ¶¸ ·â„¢ ¶± ·Å  ¶¸  ·Æ’ ·” ·â‚¬ ·’ · ·Å¡ ·”š ·”  ¶½ ¶Å¡ ·Å  ·”š ¶« ¶º ¶± ·Å   ¶´ ·’ ·… ·’ ¶¶ ¶³  ¶­ ·Å ¶» ¶­ ·” ¶» ·”  ¶¸ ·â„¢ ·”ž ·’  ¶… ¶± ·Å  ¶­ ¶» ·Å  ¶Å ¶­ ·â‚¬ ·Å¡.

‚ ‚ ‚   ·â‚¬ ·’ · ·’ ·”š ·Å  ¶§  · ·Å - ¶» ·”  ¶½ · ¶”š ¶Å¡ ·” ¶º  ¶… ¶± ¶± ·Å - ¶º ¶­ · ·â‚¬ ¶º ¶Å¡ ·Å  ·â‚¬ ·”  ·â‚¬ ·’ ·”ž · ¶» · · ·Å - ¶» ·’ ¶­  ·Æ’ ·’ ¶­ ·” ·â‚¬ ¶¸ ·Å   ¶Å¡ ¶½ · ·â‚¬  ·â‚¬ ¶­ ·Å  ¶¸ ¶± ·Å   ¶´ ¶» ¶´ ·” ¶»  ¶”  ¶± ¶± ·Å  ¶¯ ¶º ·â„¢ ¶± ·Å   ¶´ ·Å - ¶» ¶¥ · ·â‚¬  ·â‚¬ ·â„¢ ¶­  ¶Å¡ · ¶³ ·â‚¬ ·” ¶¸ ¶§  ·Æ’ ¶¸ ¶­ ·Å   ¶Å¡ ¶¯ ·’ ¶¸  ¶¸ ·â„¢ ·â‚¬ ¶½ ¶¸ ¶Å¡ ·Å ,  ¶± · ¶­ ·”ž ·Å ¶­ ·Å   ·Æ’ ¶¸ ·Å  ¶¶ ¶± ·Å  ¶° ¶Å¡ ¶º ¶Å¡ ·Å   ¶½ ·â„¢ ·Æ’  ¶… ¶´  ¶¯ ¶Å¡ ·’ ¶¸ ·”.  ¶¶ ·Å¾ ¶¯ ·Å  ¶°  ·â‚¬ ·’ ·”ž · ¶» · · ·Å - ¶» ·’ ¶­  ·Æ’ ·’ ¶­ ·” ·â‚¬ ¶¸ ·Å   ¶Å¡ ¶½ · ·â‚¬  ¶´ ·’ ¶½ ·’ ¶¶ ¶³  ¶¯ · ¶± ·” ¶¸ ·Å   ·”ž ·” ·â‚¬ ¶¸ · ¶» ·” ·â‚¬  ¶´ ¶¯ ¶± ¶¸ ·Å   ¶Å¡ ¶» ¶Å ¶­ ·Å   ¶± ·’ ¶º · ¶¸ ¶Å¡  ·Æ’ ¶”š ¶Å¡ ¶® ¶± ¶º ¶Å¡ ·Å   ¶¶ ·’ ·”ž ·’  ¶Å¡ ·’ ¶» ·” ¶¸  ¶Å¡ · ¶½ ·” ¶±  ¶… ·â‚¬ · ·Å - ¶º ¶­ · ·â‚¬ ¶º ¶Å¡ ·Å   ¶½ ·â„¢ ·Æ’  ¶… ¶´  ¶¯ ¶Å¡ ·’ ¶¸ ·”.

‚  ¶¶ ·Å ¶¯ ·”  ·Æ’ ·’ ¶­ ·” ·â‚¬ ¶¸ ·Å   ¶´ ¶¯ ¶± ¶¸ ·Å   ¶Å¡ ¶»  ¶Å ¶± ·’ ¶¸ ·’ ¶± ·Å   ·”ž ·â„¢ ·…  ¶¶ ·Å ¶¯ ·”  ¶”° ¶­ ·’ ·”ž · ·Æ’ ¶º  ¶¯ · ¶Å¡ ·Å  ·â‚¬ ·” ¶¸  ¶¸ ·â„¢ ¶¸  ¶± ·’ ¶¶ ¶± ·Å  ¶° ¶± ¶º ·â„¢ ·”ž ·’  ·Æ’ ·’ ¶¯ ·” ·â‚¬ ¶±  ¶¶ · ·â‚¬ ·’ ¶± ·Å ,  ¶½ ¶Å¡ ·Å   ¶”° ¶­ ·’ ·”ž · ·Æ’ ¶º  ¶… ¶± ·’ ·â‚¬ · ¶» ·Å  ¶º  ·â‚¬ ·’ ·”š ¶º ¶Å¡ ·Å  ·â‚¬ ·”  ¶¸ ·â„¢ ¶Å¡ ¶½  ¶´ · ·Æ’ ¶½ ·Å   ·â‚¬ ·’ ·”š ¶º  ¶± ·’ ¶» ·Å  ¶¯ ·Å¡ · ¶º  ·Æ’ ¶³ ·”ž · ¶¯  ¶¸ ·â„¢ ¶¸  ¶Å ·Å - ¶» ¶± ·Å  ¶® ¶º  ¶´ ·Å - ¶» ¶º · ¶¢ ¶± ·â‚¬ ¶­ ·Å   ·â‚¬ ·’ ¶º  ·”ž · ¶Å¡.

dayaheva2

‚ ‚ ‚ ‚  ‚   ¶¸ ·â„¢ ¶¸  ¶± ·’ ¶¶ ¶± ·Å  ¶° ¶± ¶º  ·Æ’ ¶³ ·”ž ·  ¶… ·â‚¬ · ·Å - ¶º  ¶­ ·Å ¶» ¶­ ·” ¶» ·”  ¶Å¡ ·Å  ·”š ·Å¡ ¶­ ·Å - ¶»  ¶´ ¶» ·Å  ¶º ·Å¡ ·”š ¶« ¶º ¶± ·Å   ¶Å ·â„¢ ¶± ·Å   ¶¸ ·â„¢ ¶± ·Å  ¶¸  ·”ž ·â„¢ ·…  ·Æ’ ·’ ¶­ ·” ·â‚¬ ¶¸ ·Å   ¶Å¡ ¶½ · ·â‚¬  ¶´ ·’ ¶½ ·’ ¶¶ ¶³  ¶½ ·’ ¶”º ·’ ¶­  ¶¸ ·” ¶½ · · ·Å - ¶» ¶º ¶± ·Å   ¶» · · ·’ ¶º ¶Å¡ ¶Å ·Å¡  ¶´ ¶» ·’ · ·” ¶½ ¶± ¶º ·â„¢ ¶± ·Å   ¶½ ¶¶ · ¶Å ¶­  ·”ž · ¶Å¡ ·’  ·â‚¬ ·’ ¶º.  ¶¸ ·â„¢ ¶¸  ·Æ’ ·’ ¶”š ·”ž ¶½  ·Æ’ ·”ž  ¶”° ¶”š ¶Å ·Å - ¶» ·” ·Æ’ ·’  ¶¸ ·” ¶½ · · ·Å - ¶» ¶º ¶± ·Å   ¶Å ·Å - ¶» ¶± ·Å  ¶® ¶º  ¶… ·â‚¬ ·Æ’ · ¶± ¶º ·Å¡  ¶¯ ¶Å¡ ·Å  ·â‚¬ ·  ¶”¡ ¶­.  ¶¸ ·â„¢ ·”ž ·’  ¶”¡ ¶­ ·” ¶½ ¶­ ·Å   ·Æ’ ·’ ¶­ ·” ·â‚¬ ¶¸ ·Å ,  ¶Å¡ ¶» ·Å  ¶­ ·Ëœ  ·Æ’ ·”ž  ¶” ·”ž ·” ¶Å ·Å¡  ¶´ ·” ¶­ ·Å   ¶”  ¶  · ¶» ·Å  ¶º  ·Æ’ ·Å¡ ·Æ’ ¶­ ·Å   ·”ž ·Å¡ ·â‚¬ · ¶´ ¶­ ·’ ¶» ¶«  ·â‚¬ ·’ ·Æ’ ·’ ¶± ·Å   ¶… ¶¯ · ¶½  ·Æ’ ·Å  ¶® · ¶± ¶º ¶± ·Å  ·”ž ·’ ¶¯ ·”  ¶¡ · ¶º · ¶» ·” ¶´ ¶Å ¶­  ¶Å¡ ¶» ¶±  ¶½ ¶¯  ¶’ ·â‚¬ · ¶º.

‚  ¶… ¶´  ¶´ · ¶» ¶« ·’  ¶Å¡ ¶½ ·  ¶”¹ ¶» ·” ¶¸ ¶º ·Å¡  ¶Å · ¶¹ ·” ¶» ·”  ¶” ¶¯ ·â‚¬ ¶­ ·Å   ¶¶ ·â‚¬  ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·”ž ·  ¶¯ ¶Å¡ ·Å  ·â‚¬ ¶±  ¶¸ ·â„¢ ¶¸  ¶¶ ·Å¾ ¶¯ ·Å  ¶°  ·Æ’ ·’ ¶­ ·” ·â‚¬ ¶¸ ·Å   ·â‚¬ ·Æ’ ·Å  ¶­ ·”  ·Æ’ ¶¸ ·Å  ¶· · ¶» ¶º  ¶”¡ ¶Å · ¶º ·” ¶¸ ¶§  ·Æ’ ·”ž  ¶”  · ·Å  ·â‚¬ · ¶¯ ¶± ¶º  ¶Å¡ ·’ ¶» ·” ¶¸ ¶§  ¶… ¶± ·” ¶¶ ¶½ ¶º ¶Å¡ ·Å   ¶½ ·â„¢ ·Æ’  ¶¸ ·â„¢ ¶¸  ¶Å ·Å - ¶» ¶± ·Å  ¶® ¶º  ¶´ ·’ ·”ž ·’ ¶§ ·â‚¬ ·’ ¶º  ·”ž · ¶Å¡ ·’ ¶º · ¶º ·’  ¶… ¶´  ·â‚¬ ·’ · ·Å  ·â‚¬ · ·Æ’ ¶º ¶º ·’.

‚  ¶¸ ·â„¢ ¶Å¡ ¶½  ¶… ¶´  ¶» ¶§  ¶­ ·” ·…  ¶´ ·â‚¬ ¶­ ·’ ¶±  ¶¶ ·Å¾ ¶¯ ·Å  ¶°  ·Æ’ ¶”š ·Æ’ ·Å  ¶Å¡ ·Ëœ ¶­ ·’ ¶Å¡  ¶´ ·Å - ¶» ¶¶ · ¶° ¶º  ¶´ ·Å - ¶» ¶Å ·” ¶«  ¶Å¡ ·’ ¶» ·” ¶¸ ¶§  ¶¸ ·â„¢ ¶¸  ¶± ·’ ¶¶ ¶± ·Å  ¶° ¶± ¶º ¶§  ¶”¡ ¶­ ·” ¶½ ¶­ ·Å   ¶­ ·Å ¶» ¶­ ·” ¶» ·”  ¶… ¶± ·” ¶¶ ¶½ ¶º ¶Å¡ ·Å   ·â‚¬ ·Å¡ ¶º · ¶º ·’  ¶… ¶´  ·Æ’ ·’ ¶­ ¶¸ ·”. – ¶¸ ·”ž ·’ ¶± ·Å  ¶¯  ¶  ·’ ¶± ·Å  ¶­ ¶±-  ¶´ ·Å - ¶» ¶­ ·’ ¶´ ¶­ ·Å  ¶­ ·’  ·Æ’ ¶”š ¶Å ·Å - ¶» ·”ž ¶º ·Å¡  ¶´ ·Å - ¶» ¶¸ ·” ¶”º  ¶… ¶» ¶¸ ·” ¶« ·” ·â‚¬ ·” – ¶± ·’ ·â‚¬ ·”ž ¶½ ·Å   ¶¯ ·Å¡ · ¶º  ·”ž ·  ¶¯ · ·”ž · ¶¸ ·’  ¶¸ ·’ ¶± ·’ ·Æ’ ·-  ¶± ·’ ¶» ·Å  ¶¸ · ¶« ¶º  ¶Å¡ ·’ ¶» ·” ¶¸ ¶§  ¶¸ ·â„¢ ¶¸  ¶”¹ ¶­ ·Å  ·Æ’ · ·”ž ¶º  ¶­ ·” ¶» ¶« · ¶­ ·Å  ¶¸ ¶Å¡ ·â‚¬  ¶¶ ¶½ ¶´ · ¶± ·”  ¶”¡ ¶­ · ¶º ·’  ¶… ¶´  ·â‚¬ ·’ · ·Å  ·â‚¬ · ·Æ’  ¶Å¡ ¶» ¶¸ ·”. – ¶… ¶´ ¶Å ·Å¡  ¶”° ¶´ · ¶» ¶« ·’  ¶Å¡ ¶½ ·  ·”ž ·  ·Æ’ ¶”š ·Æ’ ·Å  ¶Å¡ ·Ëœ ¶­ ·’ ¶Å¡  ¶”¹ ¶» ·” ¶¸ ¶º ¶± ·Å   ¶”  ¶» ¶Å¡ ·Å  ·”š ·  ¶Å¡ ¶» ¶Å · ¶± ·” ¶¸,  ·â‚¬ ·’ · ·Å  ·â‚¬  ¶Å¡ ¶½ ·  ·Æ’ ¶”š ·Æ’ ·Å  ¶Å¡ ·Ëœ ¶­ ·’ ¶Å¡  ¶”¹ ¶» ·” ¶¸ ¶º ¶± ·Å  ·”ž ·’  ¶´ ·Å - ¶» ¶¶ ·” ¶¯ ·Å  ¶°  ¶… ¶”š ¶Å ¶º ¶± ·Å   ¶¯ ·Å¡ · ·” ¶º  ¶¢ ¶± ¶­ · ·â‚¬ ¶§  ·”ž ¶³ ·” ¶± ·Å  ·â‚¬ · ¶¯ ·” ¶¸,  ¶´ ·” ¶» ·â‚¬ · ·Æ’ ·’ ¶º · ¶Å ·Å¡  ¶¢ ·” ·â‚¬ ·’ ¶­ ¶º  ¶”¹ ·Æ’ ·Æ’ ·Å   ¶¸ · ¶± ·Æ’ ·’ ¶Å¡  ·”ž ·  ¶… ¶° ·Å - ¶º · ¶­ ·Å  ¶¸ ·’ ¶Å¡  ¶Å ·” ¶«  ·â‚¬ ¶Å · ·â‚¬ ·â„¢ ¶± ·Å   ¶´ · ·”š ¶« ¶º  ¶Å¡ ·’ ¶» ·” ¶¸,  ¶´ ·Å - ¶» ¶¥ · ·Æ’ ¶¸ ·Å  ¶´ ¶± ·Å  ¶±,  ·â‚¬ ·’ ¶  · ¶» · ·” ¶½ ·”,  ¶´ ·Å - ¶» ¶¶ ·” ¶¯ ·Å  ¶°  ·”ž ·  ¶”° ¶¯ ·’ ¶» ·’ ¶Å · ¶¸ ·”  ¶¢ ¶±  ·Æ’ ¶¸ · ¶¢ ¶º ¶Å¡ ·Å   ¶¶ ·’ ·”ž ·’  ¶Å¡ ·’ ¶» ·” ¶¸….-  ¶º ¶± ·” ·â‚¬ ·â„¢ ¶± ·Å   ¶¸ ·”ž ·’ ¶± ·Å  ¶¯  ¶  ·’ ¶± ·Å  ¶­ ¶± ¶º ·â„¢ ·”ž ·’  ¶¯ ¶Å¡ ·Å  ·â‚¬ ·  ¶”¡ ¶­ ·’  ¶… ¶» ¶¸ ·” ¶« ·”  ¶”° ¶§ ·” ¶Å¡ ¶»  ¶Å · ¶± ·” ¶¸ ¶§  ¶¸ ·â„¢ ¶¸  ¶Å¡ · ¶» ·Å  ¶º ¶º  ¶”° ·â‚¬ ·”ž ¶½ ·Å   ·â‚¬ ·Å¡ ¶º · ¶º ·’  ·Æ’ ·’ ¶­ ¶¸ ·’.

‚ 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2020 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress