කැබිනට්  එක ඉල්ලා අස්වී  ගෙදරයය්
Posted on January 9th, 2015

ධර්මසිරි සෙනෙවිරත්න

පරාජය බාරගෙන   මහින්ද ගෙදර යන විටම කැබිනට්  එ කේ ඇමැතිවරුත්  ඉල්ලා අස්වීම  ට  කටයුතු කර ගැන යන බව අලුත්ම ආරන්චියය්    ‘ යහපාලනයක්  ගෙනයන බව කියන යට එසේ කිරීමට ඉඩදී අපි සියලු දෙනාම අස්වෙමුයය් මහින්ද යෝජනා කර ඇත. මයිත්‍රී ශ්‍රී   ල නිපා යෙන් අස්වී නැත. ඔහු   අ ත ලකුණ යටතේ ම  ශ්‍රී ල නි පය මුල් කරගෙන  ආණ්ඩුවක් පිහිටුවීම  ට කටයුතු කරන බවත් පක්ෂයේ සභාපති කම  භාරගෙන කටයුතු කරන්නට අදහස් කරන බවත් දැනගන්නට ඇත. එවිට කැමති ශ්‍රී ල නි ප  මන්ත්‍රීවරු  ඔහු සමග එකතු වනු ඇත . එවිට ඒ ජා ප යට කුමක් වෙය්  ද . මේ තත්වය යටතේ රනිල් අගමැති කරය ද . අලුත් ව්‍යවස්ථා සකස් කරන්නට තුනෙන් දෙකේ චන්ද අවශ්‍ය නිසා  ශ්‍රීලනිප මන්ත්‍රීවරුන්ගේ සහය  මයිත්රීට  අවශ්‍ය මය .   මහින්ද අ පමණක් ගෙදර ගොස් අනිත් අ  ය  මයිත්‍රී සමග  පාලනය ගෙන යන හැඩය 
                                        මොනවා වුනත්   රට නොබෙදා  සිංහල බෞද්ධයාට ඇති එකම රට  රක දෙන්නට මයිත්රීගේ   අලුත් රජය කටයුතු කරනු අතය්  අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු  නැවතත්  ශ්‍රී ල නි පයේ  ය එකතු වුනොත්  නම් හොඳය මුස්ලිම් හාදෙමල  ජාතිවාදීන්ගෙන්  මයිත්‍රී  ආරක්ෂා   නොවන්නේ නම්  රටේ අවසානයත් ඒසමගම ලන්ගාවනු ඇත .

18 Responses to “  කැබිනට්  එක ඉල්ලා අස්වී  ගෙදරයය්”

 1. Independent Says:

  ධර්මසිරි අය්‍යා,

  මහින් දගේ කැබිනට් එකේ හොඳ එකෙක් නැහැ. ඉන්නවුන් බයේ ගැහි ගැහි මෛත්‍රී ට එකතුවනු ඇත​.

 2. Hiranthe Says:

  Now we have to watch carefully about the secret deals.

  In a way it is better for MR.. now the new Government and leadership will deal with UNHCR and other issues. They promised to the nation that nothing will happen to MR, GR and other military leaders and soldiers and that they will protect them..

  Let’s hope their buddy’s and pay masters drop the idea of prosecuting MR, GR et al for bogus war crimes created by Die Ass Pora.

  What else can we do… let’s wish good luck to MY3 and the clan. PLEASE PROTECT OUR MOTHER LANKA AND RANA VIWUWO’S.

 3. Ananda-USA Says:

  Palwatte Gamaralage Maithripalaa Yapa Sirisena has WON the Presidential Election by approximately 450,000 votes in a

  shocking demonstration of COMMUNAL POLITICS at work. He wwill be sworn in as President TODAY.

  He won because the Sinhala Buddhist vote was SPLIT RIGHT DOWN THE MIDDLE, while minority communities (Tamils, Muslims

  and Christians) voted in monolithic BLOCKS!

  SPLITTING the Sinhala Buddhist Vote was the STRATEGY of the FOREIGN REGIME CHANGE ARTISTES all along, and they succeeded

  with the aid of a few Sinhala Buddhist DROHIYAS.

  All the CRAP about “DHUSHANA” and “YAHA-PALANAYA” was just a PRETEXT & SMOKE SCREEN to do their DIRTY WORK, to undermine

  the Sinhala Buddhist community by splitting their vote and GRAB the REINS OF POWER.

  Sadly, MANY SINHALA BUDDHISTS fell for it, while many hidden agitators, including those who abandoned LankaWeb for more

  fertile pastures on Facebook, worked assiduously for it on the Internet.

  The SAME TREACHERY that enslaved our Motherland in 1815 has WORKED AGAIN: Sri Lanka will now be ruled by those BEHOLDEN to

  Separatists, Foreign Puppets, and Religious minorities. A new dark age will descend on our dear Motherland for the NEXT

  SIX YEARS of the new President as he dismantles our nation to satisfy the destructive demands of those centrifugal forces

  who brought him to power.

  I HEREBY ACKNOWLEDGE that my PREDICTION of a 62.5% victory was COMPLETELY WRONG, and my CONFIDENCE in the GOOD SENSE of

  the voters of my country, especially the Sinhala Buddhists, was GREATLY MISPLACED.

  They were COMPLETELY OUTWITTED in this Election, and allowed their vote to be SPLIT IN MIDDLE by a devious Machiavellian

  plot headed by a NEW Pilimathalawa in 2015, that manipulated them to DIVIDE & RULE them!

  In particular, now expect to see the following as CONSEQUENCES of this DEFEAT of the PATRIOTIC FORCES of Sri Lanka:

  1. Police and Land Powers will be given to Communal Provincial Governments in the North (Tamil) and the East (Muslim), and

  perhaps MORE.

  2. The ARMED FORCES and MILITARY CAMPS stationed in those areas will be withdrawn from the North and East giving FULL

  OPPORTUNITY for exclusive ETHNO-RELIGIOUS states to be AGAIN setup in those areas, and Provincial armed forces to be

  surreptiously created.

  3. Border protection against ILLEGAL SMUGGLING of commercial goods, arms, and Indians from Tamil Nadu wll begin anew.

  4. NGOs will run amok in the country with restrictions against their anti-national activities removed or not enforced.

  5. Foreign powers inimical to Sri Lanka, even military and intelligence units, will move into Sri Lanka from the West and

  from India with their kit and baggage to setup a PERMANENT and CONTROLLING intelligence, military and economic presence

  that will TRANSFORM Sri Lanka into a Foreign Colony.

  6. The security restrictions against the award of Dual Citizenship to enemies of Sri Lanka residing abroad will be relaxed

  and citizenship will be awarded and/or sold to all for the price of asking, compromising the inalienable rights of the

  citizens of Sri Lanka.

  Lastly, I want to say to my STUPID countrymen that YOU WILL RUE THIS DAY that you handed your Resplendent Motherland,

  bound hand and foot, to its ENEMIES!

  In particular, I want to say:

  Aiyoooo Sirisenaaaa … What have you done to yourself and your Motherland!

 4. cwije Says:

  Ananada, who are you? Are you going insane?

 5. Ananda-USA Says:

  cwije,

  It is not me who will be going insane, but the majority of the people of our country as MS begins to deliver on his hidden and open promises to those who helped to elect him. Wait and see.

 6. ranjit Says:

  Today is one of my saddest day in life. I loved this man Mahinda. Because of his foolishness by calling for early elections he lost the fight. You cannot compare any leader to this greatest hero of all time the President Mahinda Rajapksa.For me he will be my President for ever. Our shameless stupid Sinhalese let him down. See the Tamils and Muslims,they got united when the call came for them to do but stupid Sinhalese always stay divided fighting each other. “Sinhalaya Modaya Kevun Kanna Yodaya” once told by Portuguese. If we continue like this we will lose our Identity as Sri Lankans. I hope this Sira guy will keep his promises if not we will fight to death to protect our land. He have 100 days to fulfill his promises. Let’s watch my fellow citizens. I will never congrat this dirty bunch never.

 7. mjaya Says:

  Ananda-USA and ranjit

  I am with both of you. 2009 we rejoiced, now its back to 2001 (the CFA era). There are many similarities between 2015 and 1815, the people were tactfully engineered to evict their own king.

  Most of those who voted for the enemy yesterday lack the heart and brain to rue. That I can say!!

  But lets never give up….wait, regroup and its back to work for all patriots.

 8. Independent Says:

  Let us do not get attached to “good” or “bad” people as your minds full of defilements identify falsely.
  Our attachment should be for the good of the people of the country and our culture.

  Don’t be sad, don’t suffer. Majority of people of Sri Lanka have decided for a change from “family rule” and “rule of the gangster”. That is all. Continuous causing of suffering to innocent people cannot simply continue for ever. Karma will sure to catch up.

  Let us wait and see how things unfold and criticise the new leaders where necessary regardless of their past.
  Without such open criticism their heads become footballs and their greed grow until they think they are invincible and they even teach the fellow fools to think the same.

 9. chandrasena Pandithage Says:

  Dear Hirantha, Ananda, Ranjith and mjaya,

  Year, 2015 is also same as years 1815 and 1915. It is our duty to protect our mother land. I propose to organize a Internet parliament including our patriotic all around the world to discuss on going situation in Sri lanka Please think about the proposal.

 10. Independent Says:

  Ananda USA,
  There are no hidden stuff unlike ex-president who did everything in hiding, under the table. Let us wait and see.

 11. S.A Says:

  ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිඳුනි.
  පරාජය වූයේ ඔබ නොව සිoහල බෞඨයින් වන අපය.
  ඒ අපේ එවුන්ගේ කුහකකම නිසාය.
  ඔබ කල සේවයට අප ඹබට සදා ණය ගැතිය.

 12. Dr.K Says:

  Our village level real Sinhala Budhdhists all around the country have given their fullest cooperation and have paid their due respect to Mahinda Rajapaksa, the great leader at this election for the great job he did to our country and to the Nation.

  We knew Tamils and Muslims are trying to ruin this country to achieve their targets all the time but it’s a shame that group of dirty Sinhalease have acted to support those extreme minorities and destroy the pride of our nation at this election. The damage they did to the country is massive. At the time they realise the damage it’s too late. Feel sorry about our country.

 13. Ananda-USA Says:

  chandrasena Pandithage said,

  “I propose to organize a Internet parliament including our patriotic all around the world to discuss on going situation in Sri lanka Please think about the proposal.”

  Good idea; count me in.

 14. Samanthi Says:

  Aiyo, Lanka Matha! What an ungrateful bunch of sinners are we?

  In its history, Mother Lanka experienced numerous betrayals, back stabbing etc but every time it was defeated it came back more and more powerful. As long as the Holy Triple Gem is in Sri Lanka no one can completely destroy our beloved motherland. Sooner or later, we come back again with more vigour…. until then…….!!

  ITHIN AYUBOWAN LAK MAWNI GARU!!!

 15. Leela Says:

  2005 දී මහින්ද ජනපති නොවන්නට අද අපට සාමයක් හෝ සංවර්ධනයක් නැත. එනිසා මහින්ද දිනවන්නට කලහැකි සෑම දෙයක්ම කලෙමු. නමුත් අඳබාල සිංහලයෝ පචවලට රැවටි මහින්ද රටට කල කාරිය ඉතා ඉක්මනින්ම අමතක කලේ වෙනසක් සඳහාය. අති මහත් බහුතරයේ සුලු කොටසක සහ සුලුතරයේ අති බහුතර අනුග්‍රහයෙන් 400,000ක වැඩි වන්දයෙන් යුද්ධය දිනා දුන් ජනපති ගෙදර යැවුවේය. නමුත් පැරදුනේ මහින්ද නොව සමස්ත ශ්‍රි ලාංකිකයා සහ විශේෂයෙන්ම සිංහල බෞද්ධයා බව මට නම් පැහැදිලිය. දිනුවේ මෙෙත්‍රි නොව ජාති වාදය සහ අාගම් වාදය බවත් ප්‍රතිපල රටාවෙන් පැහැදිලිය. මෙවර ඔවුන් ෂයිලොක්ගේ මස් රාත්තල ඉල්ලන විට අප බේරා ගැනීමට තවත් මහින්ද කෙනෙක් නැත.

 16. Sri Rohana Says:

  Join Bodu Bala Sena and Patriots and defeat the reactionary forces. Yes dont’ allow them to break our country in to pieces for the agendas of tamil racist terrorists, muslim fundamentalists, american, British and Norwegians. We have 5 million Sinhala Buddhist’s with us.

 17. ranjit Says:

  All patriots who love their Motherland must get united to save the country.How much they say that they will not allow any outsider or the Tamil terror to show their ugly heads again that’s a lie. We heard already the Tamils have started throwing stones at our soldiers in the North same like those days. We cannot allow these incidents to happen in our soil again. This Maitri cannot stop these Jihadists or the LTTE Diaspora.He is not strong and the guys behind him were traitors in the past who gave in writing half of our land to them now a new thing with Muslims.They will demand a separate land because they helped this man to come to power.He cannot refuse their demands.He is a weak President with so many corrupt guys backing him.

  Also we must think of dirty Americans and British. They will take revenge from MR and this stooge of theirs might help them in their adventure. Like Rohana says we must join the forces of Bodu Bala Sena and the Patriots to safeguard our Sinhala nation. We cannot trust any from the new Govt.Although they won we saw how they campaigned during the election time and what they promised and their secret deals? watch out for any treachery

 18. mohandev Says:

  Neeed of the hour & will of the voters who have faith on MR’s leadership, despite corruption allegations is to restore stability in SLFP to prevent a discard CBK with anti sri lankan foregn funds creeping in to SLFP from the back door. MR must agree to enter parliment asap to the vacant seat of MS or as an appointed MP until parliment is disolved.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2018 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress