මේ තීරණාත්මක අවස්ථාවේදී මාතෘභූමිය සුරැකීමේ මාවතට පිවිසෙමු!
Posted on January 15th, 2015

චන්ද්‍රසේන පණ්ඩිතගේ විසිනි

ජනාධිපතිවරණය නිමවී අැත. අප සෘජුවම මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ජයග්රහණය උදෙසා කටයුතු කල අය වෙමු. මේ තරගයේදී මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ජයග්රහණය යනු රටේ ජයග්රහණය ලෙස දුටුව අප තවමත් රටේ ජයග්රහණය වෙනුවෙන්ම කටයුතු කරන පෙරමුණ ගන්න ජන ප්රජාව වෙමු.

දැන් මෙෙත්රීපාල සිරිසේන යනු මෙරට ජනාධිපතිතුමා බැවින්; රට රැක ගැනීමේ කාර්යයට උපරිම වශයෙන් ඒතුමාවද දායක කරගත යුතුමය. ඒතුමාව මේ රට රැක ගැනීමේ කාර්යයට දායක කර ගැනීමට නම් ඒතුමා යනු කවරෙක්ද? වර්තමානෙය්දී ඒතුමාට උරුමව අැති කාර්යභාරය සම්බන්ධව දේශපාලන දැක්මක් අපට තිබිය යුතුය. ඒතුමා කවරෙක්ද? ඔහු තුල අැති ගුණාංග කවරේද? ඒ්වා මේ අවස්ථාවේදී රටේ අාරක්ෂාව හා ඒ්කීයභාවය වෙනුවෙන් භාවිතා කරන්නේ කෙසේද? යන්න සම්බන්ධව දේශපාලන බුද්ධියෙන් කිරා බලා තීරණය කල යුතුය.

සත්‍ය ලෙසම මෙරට චන්ද දායකයින්ගෙන් ලක්ෂ 62ක් මෙෙත්රීපාල සිරිසේන මහතාටත්; ලක්ෂ 57ක් මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාටත් පක්ෂව ප්රකාශ කර අැත. මෙ චන්ද අනුපාතය සම්බන්ධව අප ගැඹුරින් සලකා බැලිය යුතුමය. කිසිදාක මෙෙත්රීපාල සිරිසේන මහතාව දැක නැති නොහදුනන උතුරේ හා නැගෙනහිර චන්ද දායකයින්ද මැද කදුරට ද්රවිඩ චන්ද දායකයින්ද ඒතුමාට විශාල ලෙස චන්දය භාවිතා කර අැත. මේ චන්ද හා මෙෙත්රීපාල සිරිසේන මහතා අතර කිසිදු බැදීමක් නැති බව ඒතුමා පලමු කොට වටහා ගත යුතුය. මේ චන්ද සියල්ලක්ම මෙරට ඒතුමාට පුද කරන ලද බලවත්ම දේශපාලන අල්ලසයි. මේ අල්ලස තුලින් ඒ් අල්ලස් දුන් කණ්ඩායම් බලවත් දෙයක් ඒතුමාගෙන් ඉල්ලා සිටී. ඉල්ලන්නේ කුමක්දැයි ඒතුමාත්; මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාත් මෙරට ජනතාවත් මනාව දනී.

සතුරා ඒක්සත්ව විශාල කැප කිරීමක් සිදුකොට ඉතාම බරපතල දෙයක් වත්මන් ජනාධිපතිවරයාගෙන් අපේක්ෂා කරයි. නමුත් ඔවුන් ඉල්ලන දේ දීමට ඒතුමාට කල නොහැක. බලවත් සතුරා ඉදිරියේදී සෘජුව සිට ගැනීමට ඒතුමාට ප්රභල බල වේගයක ශක්තිය අැවැසිය.ඒ් ශක්තිය ලබාදිය හැක්කේ කාටද? ඒය කල හැකි ඒකම තැනත්තා හිටපු ජනාධිපතිතුමාවන මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට පමණි. මේ සංසිද්ධිය රට හා ජාතිය උදෙසා ගන්නාවූ අභීත කාර්යයක් විය යුතුය. බලය මෙෙත්රීපාල සිරිසේන මහතා අත රදවා ඔහුට සන්ධානයේ සියලුම ශක්තිය ලබාදී ඔහු රටේ සිංහල බහුතරයකගේ ජනබලයෙන්ද පිරි ජනාධිපතිවරයකු බවට ශක්තිමත් කල යුතුය. මෙ අවස්ථාවේදී ඔහුට ජාත්‍යන්තරයෙන් ඒන සියලුම අභියෝග වලට මුහුණදීමට අැවැසි ශක්තිය ලබාදිය යුතු ඉතා වැදගත් අවස්ථාවක් බැවින් මැතිවරණ සටනේදී සිදුවූ හිත් අමනාප කම් සියල්ලක්ම අමතක කොට; මෙරට සිටින සිංහල ජන බලය වෙනුෙවන් අවංකව කැපවී මෙෙත්රීපාල සිරිසේන ජනාධිපති තුමාව බල ගැන්විය යුතුය. ඒසේ කිරීම තුලින් දිනාගත් රට 2015 ශාපයෙන් ගලවා ගත හැකිවේ. අපට පලමුවත් මව්බිමය. දෙවනුවත් මව්බිමය; තෙවනුවත් මවුබිමය. මාතෘ භූමිය දිනේවා! සියලු සතුරු බල මුලු විනාශ වේවා! 

20 Responses to “මේ තීරණාත්මක අවස්ථාවේදී මාතෘභූමිය සුරැකීමේ මාවතට පිවිසෙමු!”

 1. Nanda Says:

  We don’t agree to foolish statement “ඒය කල හැකි ඒකම තැනත්තා හිටපු ජනාධිපතිතුමාවන මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට පමණි. “, but your intention is pure and our full support is assured.
  We MUST make a hell of a big noise one EVERY WRONG MOVE of the government. There is no point keeping on Mud slinging based on previous (10 years old) actions. Stop that and focus on the future.

 2. Wickrama Says:

  Nanda,

  ““ඒය කල හැකි ඒකම තැනත්තා හිටපු ජනාධිපතිතුමාවන මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට පමණි. “

  There is no other CIVILIAN with proven track record, who could do it. If My3 has any intention of doing it – if the necessity arises – HE SHOULD NOT give away his executive powers to anybody else.

 3. ranjit Says:

  Mahinda & Sirisena is o.k. but not their henchmen around them. Most of the Ministers former and new were corrupt. They never wanted to serve people except serve themselves. There are lot who collected vast wealth while they were in power. You cannot point finger to any particular politician and say you are corrupt. They were all corrupt except genuine few. Mahinda truly did something for the people. Stop the blood bath is more than enough while all those traitors before him almost sold the country to terrorists. I think our Sri Lankans do not like the war been stopped.They like to drag the war because they can earn a buck from here and there. The reason I tell you this because most of the Govt servants voted for Maitri this time including war heroes. No Govt has ever done to Forces like the previous but they too was ungrateful to the man who gave them freedom. One policeman said that he like the war,when I asked him why he said those days we got lot of incentives and O.T etc. So that kind of people living in this country.So sad to hear such things but that’s the truth otherwise people will not bring such past traitors to power again.

  When any new Govt comes to power they always wanted to show that they are the best,UNCORRUPTED, decent,Innocent politicians and always finger point to the losers for bad Governance. We know everybody in MY3 group before. Are they good politicians can anyone tell me? Can we trust them after all what they did in the past? Can MY3 handle them? Do you think North is safe without our Forces? I am asking because the people in MY3 ‘s govt is capable doing anything to satisfy their foreign friends same like before. If we trust MY3 is it enough to keep our homeland safe? Mangala,Ravi,Chandrika we know about these characters very well so how can we trust MY3 for doing the right thing while those golubellas are with him? I hope he uses his brain independently and work as a true Sinhala Buddhist to safeguard our Motherland.

 4. Nanda Says:

  Wickrama,
  Only thing I can do is to rpeat that “ඒය කල හැකි ඒකම තැනත්තා හිටපු ජනාධිපතිතුමාවන මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට පමණි. “ is completely wrong. There is no proven track record.

  බලවත් සතුරා ඉදිරියේදී සෘජුව සිට ගැනීමට ඒතුමාට ප්රභල බල වේගයක ශක්තිය අැවැසිය.ඒ් ශක්තිය ලබාදිය හැක්කේ කාටද?

  1. He did EVRYTHING in fear of WAR CRIMES nonsense.
  2. FEAR arise because of greed and delusion.
  3. Before the war he paid LTTE .
  4. After the war he paid LTTE ( by means of protecting them)
  5. If he is not scared he wouldn’t have set up LLRC nonsense , he could have done and internal investigation (same as for Fonseka)
  6. Then last moment he set up “war crime” investigation again out of fear. Now what will happen to this investigation headed by Desmond de Silva ?

  “බලවත් සතුරා ඉදිරියේදී සෘජුව සිට ගැනීමට ” he should be honest and upright. But he stole the nation and he can’t do anything now (has given up the president post of SLFP too).

  So his TACK RECORD proves he is a Baya Gulla and cannot stand straight, as he is a cheat.

  We must be compassionate to him, as all these happens because of DELUSION. DOn’t think that this happned because of his greed or hatred. If you think that way , you will get angry.

 5. Wickrama Says:

  Nanda,
  Absolute rubbish, despite how many times you repeat it.

  The cowards are the people who said that LTTE cannot be defeated in war, meekly signed useless CFA, tried to establish a de-facto Eelam via ISGA, and continued to ridicule the war effort when the SL forces were gradually winning the war.

  MR stood defiant against the western govts who wanted to save Prabhakaran. You accuse MR of paying LTTE – what about the culprits who facilitated containers full of military equipments, sophisticated communication equipments to be sent to the terrorists?

  You say he was afraid of War Crimes “nonsense”. Sure. What about the local TRAITORS who supported this bogus war crime nonsense concocted and funded by LTTE diaspora? Aren’t these traitors running the SL Govt now?

 6. Dilrook Says:

  I’m not going to take sides here. Mahinda deserves his defeat as he disregarded the majority and served a proven ungrateful minority. But this coupled with other facts cast serious doubts on the validity of Sirisena’s election as president.

  The astronomical increase in the number of persons polled in the districts of Jaffna, Vanni, Batticaloa, Nuwara Eliya, Trincomalee and Digamadulla against 2010 indicates a large number of voters from these districts voted twice. Thanks to the efficient road network today it is possible for a person to vote in both Colombo and Jaffna districts. And in Vanni, Batticaloa, Nuwara Eliya, Trincomalee and Digamadulla districts too with ease. Each of these districts show an increase of 20% in polling compared to 2010 which is only 14% for other districts. It was unthinkable in the past!

  As a side note, it is really unfortunate Mahinda’s excellent road network defeated him, literally.

  As Sirisena won by only 155,436 additional votes (not the lead by the excess over 50%), it is possible to successfully challenge his election based on voter fraud in the districts of Jaffna, Vanni, Batticaloa, Nuwara Eliya, Trincomalee and Digamadulla.

  Those who support Mahinda and wish to see a ‘safe Sri Lanka’ (as they claim) must take up this challenge instead of verbally defending the former president. In my view, there is substantial merit in such a legal challenge. The current setting of the Supreme Court is also beneficial. If successful, the outcome will not be Mahinda getting elected as president. Instead the outcome will be a situation as if there was no election.

 7. Indrajith Says:

  What Dilrook suggests above is a very good idea! Some lights at the end of the tunnel. Hope some patriots like Udaya Gammapila will come forward to initiate this process without delay.

 8. ranjit Says:

  Wickrama you are damn correct.I agree with you in everything. Corruption was there as we all know and many of the writers in this web wrote about it. Unfortunately no one listen to it. Shenali and many leading writers wrote pages and pages about corruption in the previous Govt and they thought Mahinda will do something about it but unfortunately nothing happened and that reason alone blamed for his downfall.

  People have forgotten how those traitors who Governed in the past behave and how they openly gave Arms and Ammunition including money to the enemy to kill our own people? They forgot how they asked our war heroes to stay indoors while the enemy roam freely around the country? Our ungrateful Sinhalese forgot everything in 4 years and I am sure they will suffer for that in the future. The question here is not supporting Mahinda or Sirisena but about the Sinhala race who were ungrateful to the man who saved them from blood bath we had for thirty years. Sirisena maybe good but his comrades in his Govt as we all know were corrupted as some in the previous Govt. So nothing new will come up from this lot.Already they act like GESTAPO the Hitlers most feared unit during the world war two in Germany. Now also our politicians do the same way barging into houses,offices etc and search,harass and arrest innocent people. They should not take the law in to their hands and make enemies among the Sinhalese. This is not Yahapalanaya but Paliganna Palanaya.

  We have still time let’s just sit & watch what they are upto a Yahapalanaya or Jarapalanaya same like before. Our politicians not the only corrupted ones but world over we have seen and heard about big time corruption by these thieves so instead of shouting and fighting among our own Sinhalese about the corruption we must try to find out the truth and if anyone found guilty punish them as per the law without political interference. Today we see everybody want’s to take revenge from one man and his family. All want to grab a piece from his soul for his past mistakes. They Govern in anger. We hear angry words all the time in the news or in the TV. I don’t see any Yahapalanaya in their Governance. These people haven’t done anything up to now except roaming around the country and searching and harassing the opposition and also taking back all the corrupt Frogs from the Opposite side and keeping them to get the majority vote in the Parliament. Let’s see how Sirisena control his dirty corrupt traitors who sold our country to the enemy five years ago.

 9. Leela Says:

  අාචාර්්‍ය දයාන් ජයතිලකට (ලක්බිම) අනුව මහින්ද උතුරේ අාණ්ඩුකාරවරයා මාරු කලේ නම් සහ BBS සහ ඥානසාර හාමුදුරුවන්ගේ ක්‍රියාකලාපය නොවන්නට මහින්දට වන්දය දෙන ලෙස TNA සහ SLMC එක තමන්ගේ චන්ද දායකයන්ට උපදෙස් දෙන ඉඩකඩක් අැත. එය නිවැරදි නොවන මතයකි. චන්ද්‍රසේන මහතා කියා අැත්තේ මසුරන් වටින කතාවකි. කිසිදාක දැක නැති අසා නැති මෙෙත්රීපාල සිරිසේන මහතාට උතුරේ සහ නැගෙනහිර සහ කඳුරට චන්ද දායකයින් චන්දය දුන්නේ අැයිද යන්න අප ගැඹුරින් සිතා බැලිය යුතුය. ඔවුන්ගෙ අපේක්‍ෂාවන් මොනවාදැයි අප තේරුම් ගතයුතුය. හැමදාම සුලුතරයේ අති බහුතරය චන්දය දුන්නේ මහින්දට විරුද්ධවය. ඔවුන්ට මහින්දගේ හැමදාම දිරවන්නේ නැති දෙය කුමක්ද?

  ඥානසාර හාමුදුරුවෝ මිහි පොලවේ හිටියත් නැතත් උතුරේ අාණ්ඩුකාරවරයා මාරු කලත් නැතත් දමිලයන්ගේ වත් මුසල්මනයන්ගේවත් චන්දය මහින්දට දුන්නේත් නැත දෙන්නේ නැත. මෙවර TNA උපදෙස් පරිදි දමිලයන් සහ SLMC උපදෙස් පරිදි මුසල්මනයන් රොත්ත පිටින් My3ට චන්දය දුන්නේ මහින්දගෙන් ලබාගන්නට බැරි 13++++ = ඊලම, සහ කල්මුනේ සහ අක්කරෙයිපත්තු එක්කල මුස්ලිම් පරිපාලන දිස්ත්‍රික්කයක් = නසරිස්තානය My3-Ranil හවුලෙන් ලබාගන්නා අටියෙන් බව මට නම් පැහැදිලිය.

  තව එකක් කිව යුතුය. එනම් 2015 ජනවාරි 8වනදා පැරදුනේ මහින්ද නොව සමස්ත ශ්‍රි ලාංකිකයා සහ විශේෂයෙන්ම සිංහල බෞද්ධයාය. දිනුවේ මෙෙත්‍රි නොව ජාති වාදය සහ අාගම් වාදය බවත් ප්‍රතිඵල රටාවෙන් පැහැදිලිව පෙනේ. ෂයිලොක් අැන්ටෝනියෝගෙන් මස් රාත්තලම ඉල්ලුවා සේ මෙවර ජාති-අාගම් වාදින් ඊලම සහ නසරිස්තානය ඉල්ලූ විට රට සහ ජාතිය බේරා ගැනීමට තවත් මහින්ද කෙනෙක් අපට නැති එක ගැන මම නිතර දෙවේලේ කම්පා වෙමි. මෙෙත්‍රි ජනපති එයට කෙසේ ප්‍රතිචාර දක්වාවිදැයි මට පැහැදිලි නැත. දිල්රූක් ලියා අැති අනගි අදහසට නිතිය උගත් උදය ගම්මංපිල වැනි අයගේ අවධානය යොමුවේවා.

 10. Marco Says:

  Ranjit
  Show me one article written by Shenali about the corruption of the Rajapakse administration. You will find none apart from fleeting reference to “allegations”.Shenali was very good at burying her head in the sand when it came to the misdemeanors of the Rajapakse regime.

 11. Nanda Says:

  Ranjit,

  Here is 1 article in Divayina.

  ඇමෙරිකානු ඩොලර් කෝටි ගණනක්‌ ගෙවා
  සජින් ද වාස්‌ ගුවන් යානා 5ක්‌ මිලට අරන්!
  එම ගුවන් යානා මේ වන විට ඇමෙරිකාවේ

  * අල්ලස්‌ දූෂණ කොමිසමට පැමිණිල්ලක්‌
  * ගුවන් යානා පදවන පුහුණු පාසලක්‌ පැවත්වීමට කියා…
  එක්‌ ශිෂ්‍යයකුගෙන් මසකට රුපියල් ලක්‍ෂ 13ක්‌ අය කරලා
  නමුත් පුහුණුවීමක්‌ හෝ සහතිකයක්‌ ලබා දී නැහැ

  අජිත් අලහකෝන්

  පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සජින් ද වාස්‌ ගුණවර්ධන මහතා ඇමරිකානු ඩොලර් කෝටි ගණනක්‌ ගෙවා ගුවන් යානා පහක්‌ මිලට ගෙන ඇතැයි පවසමින් දූෂණ විරෝධී හඬ සංවිධානයේ කැඳවුම්කරු වසන්ත සමරසිංහ මහතා ඊයේ (16 දා) අල්ලස්‌ හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිසමට පැමිණිලි කළේය.

  ගුවන් යානා පුහුණු පාසලක්‌ පවත්වාගෙන යන බව පවසමින් සජින් ද වාස්‌ ගුණවර්ධන මහතා මෙම ගුවන් යානා ඇමරිකාවේ ටෙක්‌සාස්‌ ප්‍රාන්තයෙන් මිලට ගෙන ඇතැයි ද වසන්ත සමරසිංහ මහතා ප්‍රකාශ කළේය.

  මෙම ගුවන් යානා නතර කිරීම සඳහා 2011 වසරේ සිට රත්මලාන ගුවන් තොටුපළේ ගුවන් යානා අංගනය රුපියල් 415000 ක මාසික කුලියකට භාවිත කරන නමුත් වසර හතරක්‌ තිස්‌සේ එම කුලී මුදල ගෙවා නැතැයි ද වසන්ත සමරසිංහ මහතා කීවේය.

  සජින් වාස්‌ ගුණවර්ධන මහතා විසින් ගුවන් යානා පුහුණුව ලබාදීමට යෑයි පවසමින් ගුවන් යානා පැදවීම පුහුණු කිරීමේ සමාගමක්‌ පවත්වාගෙන යන බව ද ඒ සඳහා බඳවාගෙන ඇති සිසුන් 120 දෙනකුගෙන් එක්‌ අයකු සඳහා මසකට රුපියල් ලක්‍ෂ 13 ක්‌ බැගින් අයකර ඇතැයි ද කීය. එහෙත් මෙම සිසුන්ට පුහුණුවීමක්‌ හෝ සහතික පත්‍රයක්‌ හෝ ලබා දී නැතැයි කී වසන්ත සමරසිංහ මහතා තම නිලය හා බලය අයථා ලෙස යොදවමින් සිසුන් සමඟ ඇතිකර ගත් ගිවිසුම් කඩකර අයථා ලෙස මුදල් ඉපයීම් කර ඇතැයි ද කීවේය.

  දකුණු පළාත් සභාවේ මන්ත්‍රීවරයකු ලෙසද, මිහින් ලංකා ගුවන් සේවයේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරියා ලෙසද, හිටපු ජනාධිපතිවරයාගේ වෙළෙඳ හා විදේශ කටයුතු සම්බන්ධීකරණ ලේකම්වරයා ලෙස ද කටයුතු කළ සජින් ද වාස්‌ ගුණවර්ධන මහතා වර්තමානයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයකු ලෙස කටයුතු කරන බව ද වසන්ත සමරසිංහ මහතා අල්ලස්‌ කොමිසමට දැනුම් දී ඇත.

  ඒ මහතා මෙවන් විශාල වත්කම් ප්‍රමාණයක්‌ උපයා ගැනීමට කටයුතු කළේ කෙසේද යන්න ඉතාමත් සැකසහිත බව ද පාර්ලිමේන්තුවට තේරී පත්වීමට පෙර මෙතරම් වත්කම් අත්කර ගැනීමේ හැකියාවක්‌ ඇති පුද්ගලයකු ලෙස සජින් වාස්‌ ගුණවර්ධන මහතා නොසිටි බව ද අල්ලස්‌ කොමිසමට කළ පැමිණිල්ලේ සඳහන් වේ.
  මෙම සියලු වත්කම් ඔහු විසින් උපයාගෙන ඇත්තේ පළාත් සභා සහ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයකු වීමෙන් පසුව බව ද සිය පැමිණිල්ලේ සඳහන් කරන වසන්ත සමරසිංහ මහතා ඔහු මෙම වත්කම් උපයාගත් ආකාරය පිළිබඳ විමර්ශනයක්‌ පවත්වා නීතිය හමුවේ දඬුවම් කරන ලෙස ද ඉල්ලා සිටී.
  මෙම ගුවන් යානා මේ වන විට ඇමරිකාවේ ටෙක්‌ස්‌සාහි නතර කර ඇතැයි ද වසන්ත සමරසිංහ මහතා කීවේය.

 12. Nanda Says:

  If this man has honestly earned so much money, he is so clever to be considered to the post of Finance Minister. Sri Lanka can will then be a developed nation in 5 years

 13. Nanda Says:

  ඒ සඳහා බඳවාගෙන ඇති සිසුන් 120 දෙනකුගෙන් එක්‌ අයකු සඳහා මසකට රුපියල් ලක්‍ෂ 13 ක්‌ බැගින් අයකර ඇතැයි ද කීය. එහෙත් මෙම සිසුන්ට පුහුණුවීමක්‌ හෝ සහතික පත්‍රයක්‌ හෝ ලබා දී නැතැයි කී වසන්ත සමරසිංහ මහතා තම නිලය හා බලය අයථා ලෙස යොදවමින් සිසුන් සමඟ ඇතිකර ගත් ගිවිසුම් කඩකර අයථා ලෙස මුදල් ඉපයීම් කර ඇතැයි ද කීවේය.

  If this is proven , we can see here clearly how heartlessly MR and his friends ripped off people. What are those students going to do now ?

 14. Lorenzo Says:

  Former Minister Mervyn Silva today lodged a complaint with the Criminal Investigations Department (CID) against former Economic Development Minister Basil Rajapaksa and former Defence Secretary Gotabaya Rajapaksa.

  Speaking to reporters outside the building, the controversial politician state that the complaint is regarding alleged crimes which had taken place under the previous government.”

  – adaderana.lk

  Dailymirror has a 10 minute video of Mervin Silva blaming GR and BR for HORRENDOUS crimes.

  Didn’t we tell the govt. to get rid of Mervin? Now he too has turned against MR.

  At the start of the election campaign I wrote a Sinhala Buddhist song sung by a Tamil Nadu singer. I repeat it today.

  “sinawen ho kathawen be maninnata minisaa”.

  In that it says, when the time comes to repay the sins, the man will not find comfort even in his own shadow. This is what has happened to BR. I don’t think Mervin’s allegations against GR are correct.

 15. Christie Says:

  “ඇමෙරිකානු ඩොලර් කෝටි ගණනක්‌ ගෙවා
  සජින් ද වාස්‌ ගුවන් යානා 5ක්‌ මිලට අරන්!
  එම ගුවන් යානා මේ වන විට ඇමෙරිකාවේ”
  My concern is the intelligent of the journos and their readership. For hundred thousand (ten million) US$; I am sure you could by five personal jets. Pilot training planes are not that expensive and you don’t start jets.

 16. Nanda Says:

  Lorenzo,
  “sinawen ho kathawen be maninnata minisaa”. – indeed. There is one Sutta ( I remember in Anguttara Nikaya) which explains how people can be judged, based on different qualities. Most of the what Buddha says is it takes a long time after associating with them. Also in most cases you need “Panna” ( wisdom), according to the Sutta. In this case Maa-Hindaa had 20-30 years to know Mervyn. He couldn’t or He didn’t find out who this idiot it. Whilst even a child would condemn him Maa-Hindaa chose to take him with him when going abroad even.

 17. Nanda Says:

  Video form DM. “http://www.dailymirror.lk/61493/mervyn-goes-to-cid-against-gota-and-basil”

  If this bugger is correct, Gota is great trouble. He will have to go to “Dangediya”.

 18. Lorenzo Says:

  Nanda,

  Yes.

  But LEAVE GR OUT. If you punish GR the patriots who worked with him in national security also get framed.

  I don’t know why traitors are born human. They used to be reborn as Malaria mosquitoes in historical times! Some glitch somewhere. In those cases some human intervention is needed to save the country. So lets leave GR and other patriots who DID THE NEEDFUL TO SAVE SL out of this.

  GR has nothing to do with those cases, including the 13 day bride’s husband’s death.

  BR – oh yes! BR must be brought to SL and punished. INTERPOL assistance may be required.

 19. Nanda Says:

  Christie,

  You are right. 5 No Cesna’s would only cost around 1 million US$ which is not “ඩොලර් කෝටි ගණනක්‌ “. But who knows , may be 3 normal Cesnas and 2 Cesna Citation Luxury for him to use.

 20. Nanda Says:

  Lorenzo,
  It appears like BR is the main “PATRIOT” who saved our country from LTTE big time.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2020 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress