වර්ෂාවෙන් මොඩි පව් හෝදයි
Posted on March 14th, 2015

යහපාලන ආණ්ඩුවේ කටුකන ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍ය රුවන් විජෙවර්ධනගේ පත්තර කඩමල්ල වන ලංකාදිප පුවත් පත මොදිගේ  ලැජ්ජාව වසා දැමිම සදහා මහා වැස්සේ මඩ කාගෙන ගිය පුවත පලකර තිබුනේ…”රුවන් වැලි සෑ මළුවේ දී මෝදිට මල් වර්ෂා”යනුවෙනි.

ModiatAnuradhapura

2 Responses to “වර්ෂාවෙන් මොඩි පව් හෝදයි”

  1. ranjit Says:

    Why nobody showed this Modaya Modi the massacre of innocent worshipers by the LTTE murderers at Anuradhapura during the war? Why we allow only Tamils to complain, what about the southerners who went thru hell during the war? How many Southerners were tortured & killed? We have to show everything what LTTE did during thirty years to these Foreign coup plotters when they visit our country. Why no protests against this guy who was responsible for killing Muslims in his country and creating a monster (Prabakaran) to destroy the Sinhala land and it’s people? Why we welcome such a traitor to Motherland and allow him to give a speech in our most sacred democratic institute the Parliament. I salute Wimal Weerawansa for leaving the chamber without listening to his horrible speech dictating us to do this and that. Why those JVP stooges didn’t walk away when he spoke about 13 and beyond? Are they representing the Majority Sinhalese or against them? We need to know the answer’s from this Jarapalana traitors.

  2. Christie Says:

    Namaste: Sinhala news papers have to live off Indian colonial parasite’s business advertising fees. Just count them and add them you will understand it. The Emperor has come to check us. Jai Hind.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2019 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress