මහින්දව හමු වූ අමුත්තන් පොළොන්නරුවේදී වුණ දේ ගැන පවසයි. ((Video))
Posted on March 17th, 2015

මහින්දව හමු වූ අමුත්තන් පොළොන්නරුවේදී වුණ දේ ගැන පවසයි. ((Video)) පසුගිය දා තංගල්ලේදී මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාව මුණ ගැසීමට ඈත දුර බැහැර ප්‍රදේශ වල සිටත් ජනතාව පැමිණියා. එහිදී මහින්ද මහතාව මුණ ගැසුණ පොළොන්නරුවේ මිනිසුන් ඔවුන්ට දැන් අත් වී ඇති ඉරණම ගැන පවසන දේවල් ඔබත් අසා බලන්න

Read More at www.mahinda.info/2015/03/polonnaru/ © Mahinda.info

 

One Response to “මහින්දව හමු වූ අමුත්තන් පොළොන්නරුවේදී වුණ දේ ගැන පවසයි. ((Video))”

  1. Christie Says:

    Time has come to rise up against Indian colonialism and Imperialism. Indian imperialists got Mahinda in 2005 and then got rid of him in 2015.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2019 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress