සියලු සිහල සොහොයුරු සොහොයුරියන්ගෙන් ආයාචනයක්
Posted on April 22nd, 2015

NimalR

2 Responses to “සියලු සිහල සොහොයුරු සොහොයුරියන්ගෙන් ආයාචනයක්”

  1. Christie Says:

    Dear Sinhalese please understand what the Indian Empire is doing to us the non Indians of the Island Nation. Leaders like Senanayake, Sir John, and others were the leaders who did not suck to Indian Empire. West is not a problem for us, the only problem is we are sucking to Indian Imperialists. Sinhalese should set aside their differences to seek independence from Indian Empire. We have to give up sucking (gathikama) to Indian Empire and Indian Imperialists. Let us unite.

  2. ranjit Says:

    Yes join this Nugegoda Man movement without any delay to save our land of birth from this terrorist Govt of Ranil/CBK/MY3 trio. MR is the only solution not because he is 100% good in Governance but because he have guts and a vision for our country. He proved to the nation not once but twice. He managed all races well and the country was marching forward like no other time during his tenure in office. He brought fame to our country by defeating the most ruthless gang of terrorists in the world LTTE. No other leader had guts to finish the war except him and his ware heroes. Respect this man for that only if you cannot appreciate his other achievements.

    Let’s save our country before the evil empires India and the western Mafia takes over.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2019 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress