මහින්ද ආවා.. අපට අනාථ වෙන්න බෑ.. සැබෑ යහපාලනය ඇති එජාපයට අපි යනවා..UNP forms new alliance to contest against UPFA
Posted on July 11th, 2015

හිටපු ජනාධිපතිවායරට සන්ධානයෙන් නාම යෝජනා ලබා දීම නිසා තමන් ඇතුළු කණ්ඩායම අනාථ වෙනවාට වඩා වෙනත් පක්ෂ තනන්නට වේලාවක්ද නැති නිසා එක්සත් ජාතික පක්‍ෂය හා එකතු වන බව ඇමති රාජිත සේනාරත්න මහතා පවසයි.

ඔහු පවසන්නේ සැබෑ යහපාලනය ඇත්තේ එක්සත් ජාතික පක්‍සය සමඟ බවයි.

Several prominent figures of the Sri Lanka Freedom Party (SLFP) who had not signed UPFA nominations, the Jathika Hela Urumaya (JHU) which was recently rebranded as the United National Front for Good Governance as well as certain left-leaning parties are set to join under the elephant” symbol of the United National Party (UNP).

The decision is to be officially announced tomorrow (July 11) while the UNP expects to approve the proposal at the party’s special convention to be held in Colombo, sources said.

Rajitha Senaratne, Hirunika Premachandra, Arjuna Ranatunga, Sudarshani Fernandopulle, Hemal Gunasekera, Neomal Perera, M.K.D.S. Gunawardana, Wijaya Dahanayake, Earl Gunasekara, Sarath Amunugama and Duminda Dissanayake have reportedly not signed UPFA nominations  as of yet.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2020 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress