මහින්ද මැතිඳුන් සමග හිරු TV සංවාදය ((Full Video))
Posted on August 5th, 2015

හිටපු ජනාධිපති සහ එක්සත් ජනතා නිදහස් සංධාන මැතිවරණ මෙහෙයුම් කමිටු ප්‍රධානී මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා හිරු ටීවී සමග 2015/08/05 දින කරන ලද සංවාදය…

යාලුවන්ටත් නරඹන්නට Share කරන්න.

5 Responses to “මහින්ද මැතිඳුන් සමග හිරු TV සංවාදය ((Full Video))”

 1. Cerberus Says:

  President Mahinda Rajapaksha is really good. However I did not like the way that the interviewer Sudewa Hettiarachi kept looking at MR as if he is a judge sitting in judgement on MR. At certain places he almost appeared to be hostile to MR. Since MR is a seasoned politician he was able to keep a good face on things. If it was myself I would have lost my patience. MR answered all the questions put to him very well.

 2. Fran Diaz Says:

  A tough interview there for MR but he came through with flying colors ! Congratulations, former President Mahinda Rajapakse.

  In another interview with the BBC, MR stated that the new govt in Sri Lanka who were making press reports and accusations on the MR govt. about the death of Lasantha Wickremasinghe and disappearance of journalist Eknaligoda, have NOT made any investigations after they came into power over 6 months ago (not exact words but the general idea is given here). MR queried why.
  Mr Eknaligoda is said to have ‘re-appeared’ in a foreign country, according to folks who have actually seen him.

 3. Ananda-USA Says:

  MAKE NO MISTAKE … If the UNP wins, the ABOVE SCENARIO of DIVISION of Sri Lanka into a PATCHWORK of Ethno-Religious Bantustans will be INEVITABLE within the FIRST TERM of government by the UNPatriotic Party!

  That is DEFINITELY, beyond a SHADOW OF DOUBT, what is AT STAKE in this General Election!

  EMBALA SINHALAYENI … AWADIWAWU!

  Mey DUSHTA DARUNU DROHI kriyakalapaya sampoornayenma uduradamawu!

  Apey maubimey ekiya bhawaya than randhee aththey obey atheyei!

  Maubimey sathuranta chandaya dunnoth, aniwareyen heta obta walapenna, kandulusalanna, wevi!

  EMBALA SINHALAYENI … EVANI ANDURU ANAGATHAK BIHIWENNA IDA NOTHABAU!

 4. Ananda-USA Says:

  To the ALWAYS FAITHFUL Patriots,

  A Heartfelt Tribute in Gratitude!

  Semper Fidelis, Patriots of Lanka

  By Ananda-USA

  Our Motherland, resplendent Sri Lanka,
  Hallowed be thy name!
  Thy children flock today to vote,
  To preserve thy immortal flame!

  The Lion Flag flutters proudly aloft,
  To remind us this freedom’s day!
  Our duty to keep thee, safe and strong,
  As our forefathers did yesterday!

  A Mahinda Rajapaksa by deed and word,
  Strode forth boldly to eternal fame!
  To lead his people to a safer world,
  When all others retreated in shame!

 5. aravinda Says:

  Mahinda…Sri Lanka need you more than ever. Enemy at the gates can be defeated, but today we have enemies controlling the nation. We need you.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2020 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress