යළි කරළියට එන බටලන්දේ පොළිස් නිලධාරියෙකුගේ හෘද සාක්ෂිය-Eye witness’s account of Batalanda torture chamber ran by Ranil
Posted on August 13th, 2015

රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ අධීක්ෂණය යටතේ ක්‍රියාත්මකවූ බටලන්ද වධකාගාරයේ සේවයකළ නිළධාරියෙකුගේ ඇඟ කිළිපොලායන හෙළිදරව්ව.

Eye witness’s account of Batalanda torture chamber ran by Ranil

යළි කරළියට එන බටලන්දේ පොළිස් නිලධාරියෙකුගේ හෘද සාක්ෂිය

රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ අධීක්ෂණය යටතේ ක්‍රියාත්මකවූ බටලන්ද වධකාගාරයේ සේවයකළ නිළධාරියෙකුගේ ඇඟ කිළිපොලායන හෙළිදරව්ව.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2020 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress