පාර්ලිමේන්තු එනවා ද? – මෙන්න මහින්ද මහතාගෙන් විශේෂ නිවේදනයක්! Mahinda to continue politics, to function within parliament
Posted on August 19th, 2015

www.mahinda.info

මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ඉදිරියේ දී ගනු ලබන ක්‍රියාමාර්ග සම්බන්ධයෙන් විශේෂ නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා. සන්ධානයට ඡන්දය දුන් සියලූම ඡන්ද දායකයින්ටත්, වෙහෙසුනු පාක්ෂිකයන්ටත් ස්තූතිය පළකර ඇති එතුමා දේශපාලනයේ දිගටම නිරත වන බවත්, පාර්ලිමේන්තුවේ අසුන්ගන්නා බවත් ඉන් දැනුම් දෙනවා. එම නිවේදනය පහතින්

I will continue to engage in politics in keeping with the people’s mandate and I will function within parliament to safeguard the nation and the democratic system, Former President Mahinda Rajapaksa said today in a statement.

mahinda-letter

Full statement;

I accept with humility, the result of the parliamentary election that just concluded and I thank the voters who placed their confidence in our party despite the unprecedented obstacles that we had to face. I also wish to extend my heartfelt thanks to all the activists and the people’s representatives of our party who worked indefatigably in the election campaign. I will continue to engage in politics in keeping with the people’s mandate and I will function within parliament to safeguard the nation and the democratic system.

5 comments to පාර්ලිමේන්තු එනවා ද? – මෙන්න මහින්ද මහතාගෙන් විශේෂ නිවේදනයක්!

5 Responses to “පාර්ලිමේන්තු එනවා ද? – මෙන්න මහින්ද මහතාගෙන් විශේෂ නිවේදනයක්! Mahinda to continue politics, to function within parliament”

 1. Indrajith Says:

  Short and Sweet!

 2. Ananda-USA Says:

  Shenali …. Thanks for investigating and revealing these voting discrepancies.

  Chandrasena Pandithage …. Thank you for looking at this. I myself have not verified the data you presented, but those increases in the number of REJECTED VOTES are TRULY ASTOUNDING!

  Already, the Elections Commissioner and the so called foreign “Election Monitoring Agencies” and even the IGP are singing Hosannas and whitewashing the Election Results as PERFECT!

  This is in addition to the ILLEGAL Election Day INTERVENTIONS by the highest official in the land … the IL Presidente’!!

  I think if all of this is TRUE, it SMELLS TO HIGH HEAVEN, and the UPFA should demand an INVESTIGATION and FILE FUNDAMENTAL RIGHTS cases at the SUPREME COURT on ALL of these issues!

 3. Fran Diaz Says:

  It is good that MR has not left politics entirely as wished by the Yahap, no doubt. We wish him the very, very, best in all his endeavors.

  However, we have to record our great disappointment on the manner in which the present Yahapalanaya conducts the affairs of the country, including the Election. The present President has made moves which are contrary to the Constitution of the SLFP & the UPFA, as well as the Constitution of the country, among a host of other anti-Constitution Moves such appointing a PM who did not enjoy the confidence of the Parliament & the People. How disappointing to say the least. One wonders how other Democracies in the world would handle such a problem.

  One also wonders how the present Exec PM, Ranil W., who made excessive promises to the Tamils re a Federal state and privatisation of Water in the country as a necessity (to raise taxes (?)), and promises to move village folk to new areas (Pokuru villages), can win any election, unless it was cheated. He has also brought down the Economy of the country via
  the Central Bank scam, a major set back to the country, and then protected the various scoundrels.

  As much as Mahinda Rajapakse achieved great steps forward in the Economy & infrastructure after removing the terrorist organisation, the LTTE, the Yahapalanaya has taken the country backwards, both in the Economy and self respect. No wonder the people are shocked at the results of the last Election ……

  Yes, we miss MR as leader of the country.

 4. nilwala Says:

  DEAR PRESIDENT MAHINDA RAJAPAKSE:

  WE THANK YOU FOR YOUR STATEMENT OF COMMITMENT TO STAY IN AND DEFEND THE NATION AND PROTECT SRI LANKA’s DEMOCRACY AGAINST THE EFFORTS BEING LAUNCHED BY PRESIDENT SIRISENA ET AL. TO UNCONSTITUTIONALLY SPLIT THE SLFP THROUGH, BLATANT INTERVENTION IN MID-ELECTION….CLEARLY UNDEMOCRATIC AS WELL AS FOUL, AND NOT WITHIN THE BEST PRACTICES OF DEMOCRACY.
  WE HOPE THAT THE LEGAL PROCESSES WILL LEAD TO A JUST & FAIR DECISION.

  THANK YOU FOR YOUR STEADFASTNESS & COURAGE, AS WELL AS YOUR HUMILITY IN STAYING ON TO DO WHATEVER IS NEEDED FOR THE COUNTRY DESPITE THE HARASSMENT METED OUT TO YOU.

 5. Lorenzo Says:

  Dear Mahinda Rajapaksha, MP,

  Next time PLEASE promise to SCRAP the 13 amendment that made SL a FEDERAL COUNTRY (without the name). NO UNITARY country has CHIEF MINISTERS! If you do that, 7.2 million would have voted for you and your UPFA colleagues.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2021 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress