දිනන්න උදව්කළ අයට දොළ පිදේනි දෙනවා-විමල් වීරවංශ
Posted on September 3rd, 2015

දිනන්න උදව්කළ අයට දොළ පිදේනි දෙනවා-විමල් වීරවංශ

 

‘‘27000ක් ජීවිත පුදලා බේරාගත්තු රට මේ විදිහට පාවලා දෙන්න අපි ඉඩ තියන්නේ නැහැ…
සන්ධාන ප‍්‍රතිපත්ති ප‍්‍රකාශනයේ ජාතික ආණ්ඩුවක් ගැන එක වචනයක්වත් නැහැ. සන්ධානයට ජනතාව ඡන්දය දුන්නේ සන්ධාන ආණ්ඩුවක් හදන්න. එහෙම නැතිනම් විපක්‍ෂයේ ඉදිමින් ඡන්දය දුන් ඒ ජනතාවගේ අභිලාෂයන් ඉටු කරන්න. දැන් ඒ ජනවරම ඔළුවෙන් හිටවන්න හදනවා…
රටේ ප‍්‍රශ්න විසඳන එක කාටත් එකතු වෙලා කළ හැකියි. ඒකට ජාතික ආණ්ඩු, ඇමති ධුර අවශ්‍ය නැහැ.
ජනවාරි 08 වැනිදා තමන්ට දිනන්න උදව් කළ අයට අද දොළ පිදේනි දෙනවා. රනිල්ට අගමැතිකම, සම්බන්ධන්ට විපක්‍ෂනායකකම අනුරට විපක්‍ෂයේ ප‍්‍රධාන සංවිධායකකම‘‘ යැයි විමල් වීරවංශ මහතා අද පාර්ළිමේන්තුවේදී පැවසීය.

 

 

 

19 Responses to “දිනන්න උදව්කළ අයට දොළ පිදේනි දෙනවා-විමල් වීරවංශ”

 1. Kumari Says:

  Well said Mr. Weerawansa. The country need you more than ever. We are with you.
  Sirisena had proved over and over that he has no clue of the responsibilities he has assumed or he is the greatest traitor the world has seen or he is a dirty, spspineless puppet or all of the above.

 2. Charles Says:

  It is a Dictatorship of the PM in Sri Lanka. Because he does not like certain MP’s he confiscates their special priviledges as Party Leaders, and deny them their rights even to seats that had been assigned to them. Is this democracy let alone “good governance” ? Where is Sri Lanka being led to by the President-PM duo ?

 3. Ananda-USA Says:

  Dear Charles,

  I am one of those who wept in grief for Mother Lanka after this year’s election results for I knew what was in store in the near future and the price we will pay as a result of it.

  A friend inquired recently whether I had “recovered” from what he termed mildly as my “disappointment”; here is an excerpt from my reply to him:

  ……………………….
  Yes, I am CRUSHED by the results of both elections this year, and I am in AGONY crouched up like Prince Dutugamunu on my bed hemmed in by Sri Lanka’s enemies and the deep blue sea.

  Like in Dutugamunu’s time, when the invader Elara reigned in Rajarata, today SL’s enemies have taken hold of its national government with the backstabbing Somarama Sirisena …. who will go down in INFAMY as Sri Lanka’s 2nd Don Juan Dharmapala … presiding over the impending disintegration of Sri Lanka, and Ruinous Ranil acting out the role of the Portuguese conquistador Constantino de Saa.

  But I have NO DOUBT that their attempt to Divide and Rule our dear Motherland in collusion with foreign enemies WILL FAIL SOON and the PATRIOTIC FORCES of Mother Lanka will RISE AGAIN to rescue her.

  In the end these traitors will share the fate of ALL who have assaulted this nation from within and without … Don Juan to die abroad in exile, and de Saa to have his head delivered in a basket to lie at the feet of King Senarath after the battle of Randenivela.

  In the meantime, let us hope that divine Providence will spare our families, relatives and friends in Sri Lanka the violent fate we suffered in the previous 30 years; but in my view there is violence on the horizon!
  ……………………..

  WE …. the Patriotic Sons and Daughters of Mother Lanka …. WILL NEVER GIVE UP our Motherland to its ENEMIES! Those who have Sown the Wind with TREACHERY will Reap the Whirlwind of JUST RETRIBUTION in due course! WE will ALWAYS be here to DEFEND & PROTECT our Ratna Deepa Janma Bhumi …. as our ancestors did before us. WE WILL NEVER GIVE UP! Jayawewa!

 4. Lorenzo Says:

  “Charles Says:

  September 3rd, 2015 at 1:30 pm

  It is a Dictatorship of the PM in Sri Lanka.

  Thank you Charles for calling a spade a spade.

  SL is a TAMIL NADU dictatorship. The economy, justice, cricket, opposition leader and PM are all under Tamils. Soon they will appoint 2 deputy president or deputy PM posts and give them to HACKHIM and GONASON.

  This ROTTEN SYSTEM cannot stop destroying SL. This rotten system must be brought to an end.

 5. Ananda-USA Says:

  Wimal Weerawansa is the ONLY MAN, the ONLY INCORRUPTIBLE PATRIOT, with GUTS to CHALLENGE the TRAITORS JUNTA now governing our Motherland!

  May the Hatarawaran Guardian Dieties of Sri Lanka PROTECT & PRESERVE him, for HE SPEAKS FOR ME and Millions of other Sri Lankan Patriots!

 6. Lorenzo Says:

  At the January 8 election these POLITICIANS helped Maru Sira. Now he is rewarding them.

  Run-nil – PM
  TNA Sampanthan – opposition leader
  JVP Anura – opposition group leader
  Gonzeka – field marshal
  Hack-him – soon to be appointed deputy PM
  Gonason – soon to be appointed deputy PM

  Yaapa(la)naya! SL is a TAMIL NADU dictatorship. ALL crucial posts (central bank, supreme court, SLC board president, etc.) are held by Tamils!!

 7. Ananda-USA Says:

  The Stampede of the Ship-Jumpers!

  Half-a-Jump, Half-a-Jump
  Half-a-Jump, Onward!
  Into the Valley of Treason
  Into the Jaws of Dishonor
  Jump the Ship-Jumpers!

  Bribes to the Left of them
  Jobs to the Right of Them
  Power in Front of the Them
  Cudgels to the Rear of Them
  Jump the Ship-Jumpers!

  Half-a-Jump, Half-a-Jump
  Half-a-Jump, Onward!
  Into the Valley of Tears
  Driven by Nameless Fears
  Jump the Ship-Jumpers!

  Jostled from the Left of them
  Jostled from the Right of them
  Massed Asses to the Front of them
  Hoots of Rage to the Rear of them
  Jump the Ship-Jumpers!

 8. Ananda-USA Says:

  ADO Reeri Yakko … Facebook LORENZO!

  It was not only POLITICIANS who helped OUST MR from power, but YOU who made LISTS of CORRUPTION that Wimal Weerawansa is referring to in this VIDEO!

  REMEMBER? Or would rather FORGET that bit of VOCIFEROUS DECEIT? You may want to, but WE NEVER WILL!

  Bloody TREACHEROUS EELAMIST Facebook LORENZO ….. BUGGER OFF from LankaWEb without SHAMELESSLY EXPOSING your ASTOUNDING HYPOCRISY!

 9. Independent Says:

  Ananda,
  You are right on Lorenzo.

  Remember soon after he shifted camp for the second time he ask people to set up fake email accounts and send emails to UNHRC against Sri Lanka government ( pretending to be sabotaging Avajataka government).

  Now he is advocating Military Takeover because now USA and UNHRC are with SL and he doesn’t like it.

 10. Charles Says:

  Dear Ananda, Please leave Lorenzo alone we have other hides to beat. Lorenzo cannot do much harm any way, let’s have no more fights amoung few of us in this wonderful Lankaweb.

 11. Kumari Says:

  I always felt that the foreign funded NGOs were behind every demonstration that took place during President Mahinda’s period. Whether it was Rathupassara, Uni Student rallys, Fisheries Ministry, Health Ministy, you name it there were demonstrations against the government. Where are these people today? Mattala is reduced to a storage dump, Democracy is pulled under our own feet, Party with 4.6% vote and 16 seats is made the Opposition while UPFA with 42.38% and 95 seats is reduced to the level of observers.

  This is death to D.E.M. O’Cracy and to Sinhalese Buddhist nation as we knew it.

 12. Independent Says:

  “Newly appointed Opposition Leader R. Sampanthan, in his address to Parliament, said Sri Lanka should have ‘three to five regions’ with maximum power devolved to them taking a good example from India as the giant neighbour to resolve the Tamil national question. “

  It is coming

  “Maximum Power Devolution” was in both UPFA and UNP election manifestos. Directly in UNP one but with the words “Unitary” , in UPFA one by means of 100% implementation of LLRC recommendations within a year ( time frame also given)

  One of the LLRC recommendations was,

  QUOTE

  8.225 The Commission wishes to underline the critical importance of making visible progress on the devolution issue, in order to ensure the success of any process of lasting and sustainable reconciliation. The Commission therefore recommends that the present opportunity be utilized to launch a good faith effort to develop a consensus on devolution, building on what exists – both, for maximum possible devolution to the periphery especially at the grass roots level, as well as power sharing at the centre. This consensus should be one that will enable peoples’ participation in governance decisions affecting them and avoid costly and unnecessary duplication of political, bureaucratic and other institutional structures that hamper efficient, cost effective and transparent governance.

  UNQUOTE

  Therefore Mahinda, Wimal or any other cannot now even protest for “maximum power devolution”. Even Chrale Perea or Dilrook who are weeping now did not protest.

 13. Ananda-USA Says:

  The BETRAYAL of the Patriots by the Ship-Jumpers GREEDY for Power, Prestige and Wealth!

  …………………………………
  PNM faults SLFP for forfeiting its responsibility to people who elected them

  by Shamindra Ferdinando
  Island.lk
  September 3, 2015

  The Patriotic National Movement (PNM) yesterday alleged that the appointment of TNA leader R. Sampanthan as the Leader of the Opposition reflected the failure on the part of the SLFP to recognise its hallowed responsibility to represent those who had exercised their franchise for the coalition.

  The SLFP leadership had conveniently forgotten that over 4.7 mn people who voted for the SLFP-led coalition never expected a section of the main constituent of the grouping to accept portfolios in the UNP led government, Dr Wasantha Bandara of the PNM told The Island yesterday.

  Dr Bandara emphasised that the UPFA with 95 parliamentary seats, including 12 National List slots had the wherewithal to perform well in the eighth parliament. In fact, there had never been such a strong Opposition grouping in parliament, therefore there couldn’t have been any excuse on the SLFP’s part to sit in the Opposition, the PNM spokesperson said.

  The UPFA 95 member grouping included five National Freedom Front members and one member each from the MEP (Dinesh Gunawardena), Democratic Left Front (Vasudeva Nanayakkara) Udaya Nanayakkara (Pivithuru Hela Urumaya) and Chandrasiri Gajadeera (Communist Party).

  The TNA secured 16 parliamentary seats, including two NL slots at the Aug. 17 parliamentary polls. Of the 16 seats, the Illankai Thamil Arasu Kadchi (ITAK) obtained 10 seats, including both NL slots, whereas the TELO, PLOTE and EPRLF shared the remaining six seats, two each.

  On the first day of eighth parliament, Selvam Addaikalanathan (TELO) received appointment as Deputy Chairman of Committees.

  Responding to a query, Dr Bandara alleged that the SLFP had paved the way for Sampanthan’s appointment by accepting portfolios in the Maithripala Sirisena-Wickremesinghe administration.

  Dr Bandara asserted that Speaker Karu Jayasuriya should have sought the opinion of the Supreme Court through President Maithripala Sirisena as regards the formation of National Government in accordance with the 19th Amendment to the Constitution. The UNP-SLFP agreement on National Government couldn’t be in line with the Constitution because the SLFP contested the Aug. 17 parliamentary polls under the UPFA banner clearly opposing the formation of a national government, Dr Bandara said. The government had been in an indecent hurry to finalize the Opposition Leader’s appointment.

  Dr Bandara asserted that UPFA prime ministerial candidate Mahinda Rajapaksa should have given leadership to the UPFA grouping in parliament. The UPFA could have provided the required backing on an issue by issue basis without securing cabinet portfolios, Dr Bandara said.

  The PNM referred to UNP General Secretary Kabir Hashim’s recent declaration that the party could comfortably secure the required support to form a government though it secured 107 seats at the Aug. 17 parliamentary polls. The 107 member group included one SLMC candidate who contested on the SLMC ticket in Batticaloa whereas the party fielded contestants on UNP ticket elsewhere.

  Dr Bandara said that the so called government of good governance was acting contrary to the very principles it publicly espoused. Those who had voted for the then President Mahinda Rajapaksa at the Jan.8 presidential polls as well as the UPFA at the Aug. 17 polls would think twice before backing the SLFP at future elections, Dr Bandara said. Far smaller Opposition groups had managed well in parliament. Therefore, the SLFP shouldn’t have accepted portfolios at the expense of those who had believed in the return of war winning President Mahinda Rajapaksa as Prime Minister of the eighth parliament.

 14. Ananda-USA Says:

  Let us REMEMBER the NAMES of the Ship-Jumpers in the following list who SOLD our Motherland to the Yamapalanaya JUNTA for a Ministerial

  Portfolio!

  They have EARNED ETERNAL SHAME & DISHONOR that will follow them to their GRAVES!

  ………………………
  The Stampede of the Ship-Jumpers!

  Half-a-Jump, Half-a-Jump
  Half-a-Jump, Onward!
  Into the Valley of Treason
  Into the Jaws of Dishonor
  Jump the Ship-Jumpers!

  Bribes to the Left of them
  Jobs to the Right of Them
  Power in Front of the Them
  Cudgels to the Rear of Them
  Jump the Ship-Jumpers!

  Half-a-Jump, Half-a-Jump
  Half-a-Jump, Onward!
  Into the Valley of Tears
  Driven by Nameless Fears
  Jump the Ship-Jumpers!

  Jostled from the Left of them
  Jostled from the Right of them
  Massed Asses to the Front of them
  Hoots of Rage to the Rear of them
  Jump the Ship-Jumpers!

  ………………………..
  Sri Lanka’s new cabinet ministers

  Sep 04, Sri Lanka’s new government’s swearing in ceremony began a short while ago at Presidential Secretariat with 42 Cabinet Ministers.

  1. National Policy and Economic Affairs- Ranil Wickremesinghe

  2. Tourism Promotion and Christian Affairs- John Amaratunga

  3. Transport- Nimal Siripala de Silva

  4. sustainable development and Wildlife- Gamini Jayawickrama Perera

  5. Social Empowering and Welfare- S.B. Dissanayake

  6. Labor and Trade Union Relations- W.D.J. Seneviratne

  7. Universities, Education and Highways- Lakshman Kiriella

  8. Disaster Management- Anura Priyadarshana Yapa

  9. Technology, Technology Education and Employment- Susil Premajayantha

  10. Law and order- Thilak Marapana

  11. Health, Nutrition and Indigenous Medicine- Rajitha Senaratne

  12. Finance- Ravi Karunanayake

  13. Skills Development and Vocational Training- Mahinda Samarasinghe

  14. Internal Affairs- Vajira Abeygunawardene

  15. Internal Affairs, Cultural Affairs and Wayamba Development- S.B. Nawinna

  16. Kandy and Western Province Development- Patali Champika Ranawaka

  17. Fisheries and Aquatic Resources- Mahinda Amaraweera

  18. Power and Renewable Energy- Ranjith Siyambalapitiya

  19. Agriculture- Duminda Dissanayake

  20. Buddhasasana- Wijeyadasa Rajapakse

  21. Rural Economic Affairs- P. Harrison

  22. Public Administration and Management- Ranjith Madduma Bandara

  23. Media- Gayantha Karunathilaka

  24. Housing and Development- Sajith Premadasa

  25. Ports and Naval Affairs- Arjuna Ranatunga

  26. Lands- M.K.D.S. Gunawardana

  27. Estate infrastructure development- P. Digambaram

  28. Women�s and Children�s Affairs- Chandrani Bandara

  29. Foreign Employment- Thalatha Athukorala

  30. Education- Akila Viraj Kariyawasam

  31. Hindu Affairs, Resettlement and Development- D.M.Swaminathan

  32. Fuel and Petroleum Gases- Chandima Weerakkody

  33. Sports- Dayasiri Jayasekara

  34. Southern Development- Sagala Rathnayake

  35. Telecommunications and Digital Infrastructure- Harin Fernando

  36. National Dialogue- Mano Ganesan

  37. Primary Industries- Daya Gamage

  38. Urban Planning and Water Supply- Rauff Hakeem

  39. Industry and Commerce- Rishad Bathiudeen

  40. Public Enterprise Development- Kabir Hashim

  41. Plantation Industries- Navin Dissanayake

  42. Postal and Muslim Affairs- A. Haleem

 15. Ananda-USA Says:

  The new “Leader of the Opposition” TNA’s Sampanthan WASTES NO TIME to begin carving out his Tamils-Only Ethnic Apartheid EELAMIST Bantustan from Sri Lanka on the “Indian Model”!

  Is this what 4.8 million Patriots who voted for the UPFA wanted? The DISINTEGRATION of our Motherland into ETHNIC BANTUSTANS??

  Magey Budu Ammey ….. Yamapalanaya Vikarayata chandey dunnu Sinhala Baudda Booruwanta Hena Gahapan!

  ……………………………..
  Sampanthan proposes 3 to 5 regions

  By Kelum Bandara and Yohan Perera
  DailyMirror.lk
  September 3, 2015

  Newly appointed Opposition Leader R. Sampanthan, in his address to Parliament, said Sri Lanka should have ‘three to five regions’ with maximum power devolved to them taking a good example from India as the giant neighbour to resolve the Tamil national question.

  Mr. Sampanthan was appointed as the Opposition Leader of the new Parliament yesterday. His Tamil National Alliance (TNA) won 16 seats at the August 17 General Elections from the five electoral districts in the north and the east.

  He said he would use the opportunity afforded to him to find a solution to the national question.

  “Why can’t we have three to five regions in this country taking a good example from our giant neighbour? Despite all diversities they have been able to stay together thanks to their form of governance. Rather than having so many ministers in the centre why can’t we have three to five regions in this country vested with substantial powers of governance? There are many young members of Parliament who could be ministers, chief ministers in those regions. Give those regions maximum power. And allow those various parts of this country be ruled in such a way that the people themselves are best served. In India there are 29 such states. The country is united. The country stays together because people’s aspirations are respected, honoured and implemented by the states which have been constituted in such a way as to preserve linguistic interests, cultural interests, religious interests and so on. That is what we need,” he said.

  Asserting that his party would remain an efficient and effective opposition, he said it would support all positive endeavours of the government.

  “We will support the government in its endeavours if they are justified and are for the betterment of people. We’ll work closely with other parties of the opposition to ensure that we together are an effective opposition. We would not hesitate to work together and fight for the cause of the opposition whenever it is required,” he said.

  Besides, Mr. Sampanthan said his party would not accept the idea to increase the number of ministries in the government.

 16. Independent Says:

  20. Buddhasasana- Wijeyadasa Rajapakse
  Good. This is the man who said “this is not a Sinhala Buddhist country !

  3. Transport- Nimal Siripala de Silva
  All drivers will be encouraged to fall sleep while driving !

  10. Law and order- Thilak Marapana
  I’d better stop talking.

  The 5 JVP M.P.s (Mayadunne resigned in the morning) , the five members of Wimal Weerawansa’s party , Vasudeva , Dinseh Gunawardena , Gammanpila and three members of the SLFP voted with the opposition . The three Rajapakses , Chamal , Mahinda and Namal did not attend parliament yesterday. Except Sampanthan, all other M.P.s of the TNA were absent in parliament.

  Nugegoda Man reduced to 16, real Man joined TNA.
  Eating away of my country begins again in another form. Who are the policemen inside in silent ? Who are the silent patriots ? Who have backbones ? Who are the MP’s in Avajataka Governent without any posts ?
  How true was Anura Kumara.

 17. S.A Says:

  තනි මම කුම් කරම් ජාතිය කල පවට….

 18. ranjit Says:

  Only voice we can guarantee who will stand up even alone for the sake of the Sinhala people and the country we call home. I hope no harm will come to this great son of Motherlanka from the UNP thugs. Be brave Wimal and we are there with you for ever as Sinhala Buddhists. You and your group must stay alive to fight these evil traitors. We promise you that we will never ever give our vote to S.L.F.P.or UNP ever after this treachery to our homeland. All S.L.F.Per’s won because of Mahinda and most of them cheated him and us the voter and joined the treacherous UNP to get rich for themselves.We will never forgive them or allow them to come to power. Now itself Wimal and group must plan and organize how to face the next elections.They have to think of new ideas,new everything with a new set of trusted people. We always admire Mahinda Rajapaksa and we like if he can lead the new set up and bring us a new era to our homeland Sri Lanka.

 19. Independent Says:

  How come one minister not included in the list ?

  Minister In-charge of Prisons – Premalal Jayasekara

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2019 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress