යුගයේ ගීතය
Posted on September 11th, 2015

Chandrasena Pandithage

සීපා ගිවිසුම අත්සන් තැබීමට ආසන්නව ඇත. අප එයට විරුද්ධ වුවද එහි පලයන් හා අපට ජීවත් වීමට වර්තමාන පාලකයින් අපට ඉඩ සලසනු ඇත. එබැවින් දැන්ම සිට මේ ගීතය ගැයීමට මුලු ජාතියම එකතු වෙමු. දැන්මම පුහුණුවීම අරඹමු.

Song of the era

One little, two little, three little Indians

Four little, five little, six little,  Indians

Seven little, eight little, nine little, Indians

Ten little, Indian boys.

Ten little, twenty little, thirty little, Indians

Forty little, fifty little, sixty little Indians

Seventy little, eighty little, Ninety little Indians

Hundred little Indian Boys

Hundred little, Two hundred little, Three hundred little Indians

Four hundred little, Five hundred little, Six hundred little Indians

Seven hundred little, Eight hundred little, Nine hundred little Indians

One thousand little Indian boys.

One thousand little Two thousand little Three thousand little Indians

Four thousand little, Five thousand little, Six thousand little Indians

Seven thousand little, Eight thousand little, Nine thousand little Indians

Ten thousand little Indian boys

Ten thousand little, Twenty thousand little, Thirty thousand little Indians

Forty thousand little, Fifty thousand little, Sixty thousand little Indians

Seventy thousand little, Eighty thousand little, Ninety thousand little Indians

Hundred thousand little Indian boys.
One Hundred thousand little Two Hundred thousand little, Three Hundred thousand little Indians

Four Hundred thousand little, Five Hundred thousand little, Six Hundred thousand little Indians

Seven Hundred thousand little, Eight Hundred thousand little, Nine Hundred thousand little Indian

One Million little Indian boys

One Million little, Nine hundred thousand little, Eight hundred thousand little Indians

Seven hundred thousand little, Six hundred thousand little, Five Hundred thousand little Indians

Four Hundred thousand little, Three  Hundred thousand little, Two Hundred thousand little Indians

One Hundred thousand little Indians girls.

One hundred thousand little,  Ninety thousand little, Eighty thousand little Indians

Seventy thousand little, Sixty thousand little, Fifty thousand little Indians

Forty thousand little, Thirty thousand little, Twenty thousand little

Ten thousand little Indian girls.

Ten thousand little, Nine thousand little eight thousand little Indians

Seven thousand little, Six thousand little, Five thousand little Indians

Four thousand little, Three thousand little, Two thousand little Indians

One thousand little little Indian girls.

One thousand little, Nine hundred little, Eight hundred little Indians

Seven hundred little, Six hundred little, Five hundred little Indians,

Four hundred little, Three hundred little, Two hundred little Indians,

One hundred little Indian girls.

Hundred little, Ninety little, Eighty little Indian

Seventy little, Sixty little, Fifty little Indians
Forty little Thirty little, Twenty little Indians

Ten little Indian girls.

Ten little, Nine little, Eight little Indian

Seven little, Six little, Five little Indians

Four little, three little, Two little Indians,

One little Indian girl.

Hip Hip Hurray

 

Chandrasena Pandithage

2 Responses to “යුගයේ ගීතය”

  1. Hiranthe Says:

    Let’s sing along.. and move South bound..

    When the land ends… let’s jump to the sea….

    Hip Hip Huray…

  2. ranjit Says:

    Hiranthi better prepare with your swim suit to jump to the river,sea or even to hell because we are on the way to hell with these unpatriotic leeches. We have to come to the street with millions who love this nation otherwise we will be under India very soon if these snakes go along with their evil plans.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2021 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress