ආචාර්ය විජේදාස රාජපක්ෂ ඇත්ත කියයි: අවලාදකරුවන්ගේ රෙදි ගලවයි:
Posted on December 15th, 2015

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2019 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress