සිංහල බෞද්ධ සංස්කෘතිය සුරකිමු. මහින්ද අගමැති කරමු. සම්මන්ත්‍රණය
Posted on February 11th, 2016

 සිංහල බෞද්ධ සංස්කෘතිය සුරකිමු-01   Nalin de Silva – 2016 02 08 –

සිංහල බෞද්ධ සංස්කෘතිය සුරකිමු මැ‍ය‍ෙන් චින්තන පර්ෂදය විසින් පවත්වනු ලැබු සම්මන්ත්‍රණය-2016 02 08 -පළමු ‍‍‍‍‍ක‍ොටස

 සිංහල බෞද්ධ සංස්කෘතිය සුරකිමු-02 Nalin de Silva – 2016 02 08 –

සිංහල බෞද්ධ සංස්කෘතිය සුරකිමු මැ‍ය‍ෙන් චින්තන පර්ෂදය විසින් පවත්වනු ලැබු සම්මන්ත්‍රණය-2016 02 08-‍ ද‍ෙවන කොටස

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2019 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress