හාල් ගණන් වැඩි කලේ බත් කන්න නුසුසුදු අය බත් කන නිසා – මෙන්න ‘පොඩි මල්ලියි.. චුටි මල්ලියි’Chooty Malli Podi Malli (Ganan Giye Ai)(ගණන් ගියේ ඇයි)
Posted on June 4th, 2016

3 Responses to “හාල් ගණන් වැඩි කලේ බත් කන්න නුසුසුදු අය බත් කන නිසා – මෙන්න ‘පොඩි මල්ලියි.. චුටි මල්ලියි’Chooty Malli Podi Malli (Ganan Giye Ai)(ගණන් ගියේ ඇයි)”

 1. Ananda-USA Says:

  Fabulous! Hilarious!

  Only sudusu people wearing jeans should eat bath!

  Nusudusu people wearing sarongs and amuses should eat than a kola!

  This in a nutshell is the philosophy of the Yamapalanaya government!

  Ohoma thamai oya VAT-ekai NBT-ekai epadunay!

 2. ranjit Says:

  Niyamai!!Fantastic podi malli. There are few more like John bass in yahapalane. ONE SHOT, HITAN, RUN-NIL, Kira, and many more.This is like made in Srilanka Achcharuwa. Keep it up podi malli because yahapalanaya is a joke with full of jokers.

 3. Dilrook Says:

  Apart from jokes, this comes from what a government UNP minister actually said about cars and other goods.

  This is equal to the nasty statement “let them eat cake (if they can’t afford bread)”. Such a despicable government this is. This government has lost the moral right to govern. It is in their best interests to go for an election now than delay it any further. Hopefully the JO will get their act together.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2019 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress