විනාඩි කිහිපයක් වැය කර මෙය නරබන්න
Posted on June 14th, 2016

විනාඩි කිහිපයක් වැය කර මෙය නරබන්න

2 Responses to “විනාඩි කිහිපයක් වැය කර මෙය නරබන්න”

  1. Kumari Says:

    Jayawewa! Proud to be a Sri Lankan. Ever so grateful to our armed forces for their bravery and dedication. May all of them find peace, tranquility and happiness now and in the future. Theruwan Saranai.

  2. aravinda Says:

    Why are Sri Lankans so ungreatful? No country in this world will hound war veterans who saved that nation. What a shameful country we have become. It is not too late for us to take the righteous but hard path, if not, there will be no one to defend this nation ever again.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2019 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress