බැඳුම්කර මගඩිය ගැන කට උත්තර නැතිවෙන වාර්තාවක් සිරස පෙන්වයි…
Posted on July 10th, 2016

ශ‍්‍රි ලංකා මහ බැංකුවේ බැඳුම්කර නිකුතුවේදී සිදුව ඇති බව කියන මුල්‍ය අක‍්‍රමිකතා සම්බන්ධයෙන් සිරස රූපවාහිනිය සිය ප‍්‍රවෘත්ති විකාශණය අතරතුර වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කලේය.

2 Responses to “බැඳුම්කර මගඩිය ගැන කට උත්තර නැතිවෙන වාර්තාවක් සිරස පෙන්වයි…”

 1. S.Gonsal Says:

  Now or never !
  Time to bring a no confidence motion against RW. Surely he can be kicked out now.
  But no one appears to be interested or all are scared, including the President. They are talking of no confidence motion against Mangala. What is this Nadagama ? Where is the opposition ? Where is JVP ? Where is Wimal ?

 2. Ancient Sinhalaya Says:

  Everyone is scared of PM (pathala man). MR and Gota are the only ones who can discipline this murderous,
  crafty, mega lie, bank robber.

  He killed Sinhalese youth at Batalanda camp with his catholic police buddies. Even after
  the Batalanda Commission report, nobody even mentioned any punishment for him. He gave half the country
  to his catholic buddy hitler pira(mala)paharan. Nobody uttered a word against him. He sent millennium city
  officers to catholic tigers of tamil drealam bullet. Nobody said word against him. He and his catholic buddy
  maha horandran robbed the CB of 5000 billion. Nobody uttered a word against him. That’s how powerful he is.
  Look at vairapala sorrysena. Infront of the murderous ponil, he is a poodle. I’m sure he wet his pants, when
  the Pathala Man gives him a stare.

  Unfortunately for Sri Lanka, Sinhalese and Buddhism Pathala Man PM is in perfect health. So no chance we
  seeing the biggest traitor ever in Sri Lanka disappearing from this world.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2020 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress