අතුරුදහන් පනතට සහය වූ සියල්ලන් මරා දැමිය යුතුයි..
Posted on August 16th, 2016

lanka C news

පසුගියදා පාර්ලිමේන්තුවේදී සම්මත කරන ලද අතුරුදන්වූවන් ගැන සෙවීම සඳහා කාර්යාලය සඳහා වූ පනත සකස් කළ අයත් ඊට පක්‍ෂ වූ අයත් සියළු දෙනාට මරණ දඬුවම ලබාදිය යුතු යයි ජාතික රණවිරු එකමුතුවේ සභාපති රියර් අද්මිරාල් සරත් වීරසේකර පවසයි.

ඒ මහතා පෙන්වා දෙන්නේ අතුරුදන්වූවන් ගැන සෙවීමට  විශේෂ යාන්ත‍්‍රණ දැනටමත් මෙරට ඇති බවත් පරණගම කොමිසම ඊට උදාහරණයක් බවත් ඔහු පෙන්වා දෙයි.

කොටි ත‍්‍රස්තයන් පිළිබඳ සොයා බැලීමට කාර්යාල පත් කිරීම ගැන තමා පුදුමයට පත් වන්නේ යයිද ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන්

15 Responses to “අතුරුදහන් පනතට සහය වූ සියල්ලන් මරා දැමිය යුතුයි..”

 1. Lorenzo Says:

  Thank you Sir! I fully agree.

  TREASON DOES CARRY THE DEATH PENALTY IN SL SO THIS IS NOT CONTROVERSIAL.

  This is the only MP who voted against 19A. All others including WW dared not vote against it.

  Please lie low until the dust settles. We need you to become the next PRESIDENT.

 2. Nanda Says:

  Despite big hu ha those big names were absent when the bill was passed. Only 22 MP’s of JO signed the petition to president against it. Such an important bill against soldiers has no importance to some big names. Thank to Sarath for strong words.

 3. Hiranthe Says:

  Welcome Lorenzo. I saw you after a long time. Good to see you back.

  I do 100% agree with Lorenzo, SW is a lone worrier without any support from anyone. He has a vision.

 4. Lorenzo Says:

  Thank you Hiranthe.

  Now YAMAPALANAYA will arrest him. So predictable. GOO-JITHA has bent the law to suit them.

  We have to look for a way to make him the next PRESIDENT. He already has the support of 2 million voters from RANAVIRU families.

  Total security forces current and retired = 650,000
  Adult family members in their families = 2.5
  Close relatives and friends of each Ranaviru family = 2
  Total votes = 2,925,000
  Turnout = 80%
  Votes = 2,340,000
  UNP, JVP, etc. votes = 340,000
  Useful votes = 2,000,000

  We need only another 4.7 million votes to win 50%. JO can get this. As JO has NO CHANCE of winning the next presidential election because Maru Sira will contest from SLFP, a NO CONTEST deal with JO can push SW to presidency. MR and NR cannot contest. So only GR or BR can. BR cannot win. So it is between GR and SW. Unlike GR, SW has experience in politics.

 5. Ananda-USA Says:

  The former Rear admiral DID NOT ADVOCATE ASSASINATION of those traitors, but their being given the death penalty for TREASON in a court of law!

  That IS the proper punishment they deserve under Sri Lanka’s laws.

 6. plumblossom Says:

  The missing persons commission, the name is a misnomer. it should be called ‘those combatants on all sides who died in the war i.e. Sri Lankan Forces, Police Force. Civil Defence Forces, IPKF, Tamil Armed Groups against the LTTE and the LTTE terrorists themselves and whose bodies have not be found’. Therefore the name itself is wrong and invented by the UNHRC to tarnish the image of the armed forces of Sri Lanka.

  The missing persons commission to date has receive 24,000 complaints from 1983-2009 period. Of this number over 5,000 are regarding missing Sri Lankan Forces members, whereabouts unknown, almost certainly executed by the LTTE terrorists. Over 12,000 complaints are against the LTTE itself recruiting young persons by coercion. Therefore over 70% of complaints are against the LTTE itself which amounts to over 17,000 complaints. The rest of the complaints are I am sure about the whereabouts of LTTE combatants or terrorists who died while fighting but whose bodies have not been found.

  My question is, why cannot the UNHRC the US,UK, EU, Canada, Norway, Sweden and India accept that Sri Lankan Forces, Police Force, Civil Defence Forces, IPKF, Tamil Armed Groups against the LTTE and the LTTE terrorists themselves died fighting in this war and leave it at that. What is the point in looking for these combatants now? Why is it that the UNHRC the US,UK, EU, Canada, Norway, Sweden and India never ever talk about the over 35,000 Sri Lankan Forces, Police Force, civil Defence Force members who died in the war? or the 1,200 IPKF members or the over 2,000 Tamils Armed Groups against the LTTE members who died in the war? or the over 6,000-7,000 Sinhala civilians and even Muslims civilians who were massacred by the LTTE? or the around (my estimate) over 3,000 Tamil civilians massacred by the LTTE?

  Why is it that the UNHRC the US,UK, EU, Canada, Norway, Sweden and India is not concerned about the over 10,000 Sri Lankan Forces members permanently disabled by the war, or the over 23,000 Sri Lankan Forces members both temporarily and permanently disabled by the war? or the over 136,000 Sri Lankan Forces members who were injured due to the war?

  Why is it that the UNHRC the US,UK, EU, Canada, Norway, Sweden and India not concerned about the over 65,000 Sinhala people and over 75,000 muslims ethnically cleansed from the North?

  Why is it that the only the around 35,000 LTTE terrorists who died inclusive of Prabhakaran are the concern of the UNHRC the US,UK, EU, Canada, Norway, Sweden and India? Perhaps this missing persons commission should answer that question first.

 7. plumblossom Says:

  The missing persons, the name itself is a misnomer. When a soldier or an LTTE terrorist died in combat and a body was not found due to let us say the other side burying the body, the combatant is considered missing in action. Therefore the name of this commission should be ‘Those who died in the war on all sides and whose bodies have not been found’. Therefore now looking for all of these combatants whether LTTE terrorists or Sri Lanka Forces members is useless since it is a complete waste of time. Also what about all the navy personnel or even LTTE terrorists who died at sea, their bodies certainly would not have been found. So all of these combatants are missing in action.

  The missing persons commission to date has receive 24,000 complaints from 1983-2009 period. Of this number over 5,000 are regarding missing Sri Lankan Forces members, whereabouts unknown, almost certainly executed by the LTTE terrorists. Over 12,000 complaints are against the LTTE itself recruiting young persons by coercion. Therefore over 70% of complaints are against the LTTE itself which amounts to over 17,000 complaints. The rest of the complaints are I am sure about the whereabouts of LTTE combatants or terrorists who died while fighting but whose bodies have not been found.

  Therefore it is extremely clear that it is the LTTE which should be questioned about these missing persons and this treacherous yahapalanaya has placed our Sri Lankan Armed Forces in deep trouble for no reason as usual.

 8. plumblossom Says:

  Mr. Udaya Gammanpila Sir,

  Apart from highly commending you for taking legal action against the treacherous CBK (Chaura Rejina) regarding the defamatory and utter lies she keeps repeating to defame her rivals, legal action should be taken against her for stating that she will definitely devolve more powers to provincial Councils within the new constitution. Does this evil woman CBK think she owns Sri Lanka and that she is the one who is going to draw up the new constitution of Sri Lanka (according to the wishes of the imperialistic US, UK, EU, Canada, Norway, Sweden, India, the racist TNA and the separatist terrorists)? The constitution of Sri Lanka should satisfy first and foremost the majority of people of this island i.e. the Sinhala people and the Sinhala people firstly do not want to draw up a new constitution nor do they want any more powers whatsoever be provided to the provincial councils.

  Someone has to go to the supreme court and take action against treacherous CBK for suggesting that she will definitely devolve more powers to provincial councils within the yet to be drawn up constitution since this means the treacherous Ranil, Sirisena, CBK and Mangala have already drawn up a constitution to satisfy the imperialistic US, UK, EU, Canada, Norway, Sweden, India, the racist TNA and the separatist terrorists which is illegal.

  Beyond this, this yahapalanaya government, CBK, Sirisena, the JVP, the JHU, Sarath Fonseka and the like are extremely corrupt and are enjoying perks such as Pajeros, official vehicles, official residences, Rs.200 lakhs loans, doing deals such as renting buildings for example to house the agricultural ministry at very high rents, the bond scam, paying supporters very high salaries and hiring them as ‘consultants’ who are not really consultants such as at the RDA, the rice mafia of Sirisena brother making massive amounts of money at the expense of poor rice farmers, the coal deals of Champika making yet more massive amounts of money, all these corrupt deals are being done and the country is being betrayed in this way by collecting the required two thirds majority in parliament to ensure that treacherous acts such as the missing persons act are approved by parliament.

  All the while valuable infrastructure that should be marketed all over the world such as the Mattala Airport was used for storing rice rather than enticing airlines all over the world to use this airport or at least divert half the airplanes which use Katunayake to Mattala, especially tourist planes.

 9. nilwala Says:

  I agree with Rear Admiral Sarath Weerasekera’s view that those who voted for this Bill in Parliament and thus appear to have been “bought up” into conspiring against the Defense Forces deserve the Death Penalty. Clearly, the Admiral did not say they should be assassinated.!! Admiral Sarath is the lone parliamentarian who had the courage to vote against the 19th Amendment which again was rushed through without proper debate. He is a national hero who stands firmly for the security of the island…and one of the few who will speak up against legislative wrongdoings and manipulations that continue without regard to the democratic rights within Parliament.
  Peace was brought into the Motherland through the dedicated actions of the TriForces, and this OMP has very dangerous implications hidden between the lines. The unnecessary haste with which it was rushed through Parliament without proper debate, and the way in which the Paranagama Commission was disbanded point to insidious behind-the-scenes pressures that no self-respecting government should have gone along with.
  This Bill should be revived for continued debate.

 10. Fran Diaz Says:

  The Sinhala headline here should read :
  “maraneeya danduwama” and not ‘mara damiya uthu’.

 11. Nanda Says:

  Agree with Fran.
  Please think. Why did Wimal Weerawansa’s Lanka C News translated “මරණ දඬුවම ලබාදිය යුතු යයි ” to “මරා දැමිය යුතුයි” ?
  Only thing I can say is Sarath Weerasekara is the ONLY ONE who voted against new 19A by this Tamil government. He is a great man.

 12. Ananda-USA Says:

  Fran,

  I agree that title of the article should be reworded.

  That is why I rushed to clarify what the good Admiral really said and meant, lest he be unfairly accused.

 13. Lorenzo Says:

  Of course! He did NOT mean UNLAWFUL killing of anyone. He only read the LAW on treason which clearly states death penalty to traitors. Like what USA did to the Rosenbergs.

  Nanda, good point. Lankacnews belongs to WW and he is another POLITICIAN. He may see SW as a threat.

  We have to promote SW to be the next president. Only he can WIN if GR is not contesting.

  So the JO wants to be the SOLE REPRESENTATIVE of patriots? IF JO wants to be the SOLE REPRESENTATIVE of patriots, it has a lot of work to do.

  1. Promise to SCRAP 13 amendment, ETCA, OMP
  2. Promise to SAVE ALL war heroes (including Sunil Ratnayaka)

  Otherwise it will have competition which means DIVIDED VOTES.

  SW lost at the election because NOTHING was done to AMPAREI SINGHALESE by the govt. after 2010.

  But NEVER discount WW. From inside knowledge of Maru Sira campaign in 2014 if there was ONE MAN the entire Maru Sira campaign feared, that was ONLY WW.

  Always keep an open mind.

 14. plumblossom Says:

  In the missing persons act, a relative or a friend can make an official complaint to the OMP by e-mail the whereabouts of their relative or friend. There are over 8 lakhs to 10 lakhs Tamil diaspora asylum seekers (actually economic migrants), a majority of whom support the separatist terrorist LTTE and its aim of a separate state.

  If even 40,000 of these Tamil diaspora who support the separatist terrorist LTTE write bogus emails to the OMP inquiring the whereabouts of their friend or relative (but this friend or relative is actually living alongside them in these countries i.e. the US, UK, EU, Canada, Sweden, Norway, Australia, New Zealand, India etc.) these inquiries will officially be accepted by the OMP as 40,000 missing persons.

  In the OMP Act, even if the OMP inquires after these let us say 40,000 and finds out that these are all bogus inquiries and that all these 40,000 persons are actually living alongside the inquirer i.e. their relative or friend and these complaints about these persons being missing are all bogus, the missing persons, now found by the OMP, can request that their whereabouts not be revealed to their relative or friend or be made public. So officially these 40,000 persons will still be missing!!!

  Then the OMP will use these bogus 40,000 missing persons (who are actually living comfortably in the US, UK, EU, Canada, Sweden, Norway, Australia, New Zealand, India etc.) as ‘evidence’ that war crimes happened in Sri Lanka (and all these bogus inquiries will state that these persons went missing during the 2006-2009 period) and our Sri Lankan Forces will be persecuted for committing war crimes by a judicial process using these bogus email inquiries.

  The missing persons act states specifically that if the missing person who is found requests that the fact that they are found not be revealed to the public that person will remain as missing as far as the OMP is concerned. This is how the OMP will manufacture bogus evidence of 40,000 missing persons so that the Sri Lankan Armed Forces can be persecuted for committing bogus war crimes.

  The OMP emails cannot be checked by any outside body as stated in the act since all evidence (almost all bogus) gathered by the OMP remains confidential. The OMP cannot be taken to the supreme court on this issue. However OMP should be taken to the supreme court regarding what I have written above which is what would happen when this OMP is set up.

  The OMP will become a bogus evidence manufacturing machine which will gather such bogus inquiries via email from those members of the Tamil diaspora who are supportive of the LTTE terrorists and who will send bogus email inquiries in their thousands. All these bogus inquiries (of people who are actually living in in the US, UK, EU, Canada, Sweden, Norway, Australia, New Zealand, India etc.) will then be used as missing persons inquiries.

  I did not realize that the Sinhalese were this stupid as to allow such a process within the missing persons act which can be blatantly misused in order to manufacture bogus evidence like this. The OMP process is not transparent, it will happen in totally secrecy, no one in Sri Lanka will be able to question it, not our police, our courts, Sri Lankan citizens, nobody. All the OMP will do is gather bogus email ‘evidence’ such as described above to try the Sri Lankan Armed Forces for bogus war crimes which they never committed.

  The OMP process as described above must be stopped immediately. If a relative or a friend really and genuinely wants to find out about their genuinely missing relative or friend, they can make a complain to the OMP in person in public. This is the only way that Sri Lanka and the world will know that this inquiry is genuine. This was the methodology followed by the earlier Paranagama Commission which then received 24,000 complaints from relatives or friends of the missing persons but they complained in public in person to the commission. Even some of these complaints may be bogus too.

  The OMP should be stopped immediately since it is not a transparent process at all as described above. If the UNHRC, the US, UK, EU, Canada, Sweden, Norway, Australia, New Zealand, India, the TNA and the separatist terrorists genuinely want to find out about perished LTTE terrorists, this yahapalanaya government could expand the scope of the Paranagama Commission in order to make such inquiries. This process should be totally following Sri Lankan Law, within Sri Lankan jurisdiction, paid for totally by the Sri Lankan Government only and with only Sri Lankan citizens appointed as commission members and investigators. In fact the entire staff should be Sri Lankan citizens only. The process should be a totally domestic process with no interference or input whatsoever from foreign countries. Most importantly, all complaints should be made in person by relatives and friends in public if their complaint is genuine.

  The missing persons act as it is totally dangerous as pointed out above and should be dismissed totally as it is highly dangerous and a totally secretive process as described above to manufacture bogus evidence against the Sri Lanka Armed Forces.

 15. Nanda Says:

  Lorenzo,
  He said “death penalty” should be given. how many have been given death penalty in last 20 years and how many have been “killed” ( meaning hanged) ?
  I remember MR released Indian drug carriers within one month of judge giving them DEATH PENALY. Sinhala drug carriers caught given the same penalty at the same time are still in jail, awaiting execution ( which may never happen).
  What I am saying is there is a big difference in “giving death penalty” and “being killed”. I remember Gota said “we will hang him” to Fonseka. SW did not use those words.
  Yes, WW might be useful to win elections. But, to me it stops there.
  Everything has been stooped for Sinhalese despite so many sacrifices made. Everything stops at the BUCK at the moment. That is all.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2019 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress