බුදුන් වහන්සේට අපහාස කල අගමැති රනිල්ට හාමුදුරුකෙනෙක් රෙදි ගැලවෙන්නම කියයි
Posted on September 7th, 2016

බුදුන් වහන්සේට අපහාස කල අගමැති රනිල්ට හාමුදුරුකෙනෙක් රෙදි ගැලවෙන්නම කියයි

4 Responses to “බුදුන් වහන්සේට අපහාස කල අගමැති රනිල්ට හාමුදුරුකෙනෙක් රෙදි ගැලවෙන්නම කියයි”

 1. Raj Says:

  මේ හාමුදුරුවොත් කැඳවයි FCID එකට ලඟදිම

 2. Ancient Sinhalaya Says:

  We salute you for being so brave to challenge this traitor chief die hard catholic token Buddhist pol pot ponil
  wickramaSinhalakiller. Everyone is scared of this Pathala Man (P M) and he knows it. He knows he is above
  the law in Sri Lanka. Still there are a lot Sinhala modayas including chief monks like traitor tibbotte (his brain is
  the size of tibbottak) worship this murderous, treacherous corrupt pathalogical liar. He is anti Buddhist, anti
  Sinhalese and anti Sri Lanka.

  Gave half the country to his catholic buddy hitler pira(mala)paharan in 2005 to start a catholic country in Sri Lanka.
  No punishment.

  Sent millennium city intelligent officers to catholic tigers of tamil drealam bullet.
  No punishment.

  5000 billion rupees day light robbery at the CB with his catholic buddy maha horandran.
  No punishment.

  Batalanda Camp torture camp where he tortured and killed Buddhists with his catholic police buddies.
  No punishment. Buddhist jvp burnt in tyres. Catholic tigers of tamil drealam given half the country by
  die hard catholic token Buddhist pol pot ponil wickramaSinhalakiller.

  Stopped teaching history in schools when the traitor chief was education minister.
  Not even criticised.

  The traitor pol pot ponil wickramaSinhalakiller’s list of treachery is endless. Still the catholic-run media
  call the biggest ever traitor in the history of Sri Lanka MR CLEAN when his hands are soaked with Sinhalese
  blood and pockets full of stolen billions! Just look at his henchmen. Die hard catholic minister of erection
  (permanent) john mara, maha horandran, reginald cooray, austin fernando, gonja, xxxx harin, etc. etc.
  All catholic buddies. But Sinhala modayas think he is the best thing on two legs!

 3. Ancient Sinhalaya Says:

  For the Sinhala modayas.
  Click on any of the links and be entertained by the patriotic acts of the catholic-run UNPatriotic party.
  If you click on Batalande Wadakaya’s video, pay special attention to Wadakaya’s right hand. Guilt is written
  all over him. Being a shameless wasalayek, it is nothing to him. Mother Lanka has been very very unfortunate to
  have a traitor of this caliber. Hope he will suffer immensely in this life for the greavious deeds he done/doing to the
  Sinhalese, Sri Lanka and Buddhism.

  http://ltte-christian-ties.blogspot.com/

  https://www.youtube.com/watch?v=cV6_o9txURc

  http://www.lankaweb.com/news/items/2015/08/05/christianizing-of-sri-lanka-unps-betrayal-of-buddhism/

  http://www.lankaweb.com/news/items/2016/05/27/ranil-wickremasinghes-new-unp-3/

  http://www.lankagrid.com/soma-thero/

  https://www.youtube.com/watch?v=V_eJ1gX_fuU

 4. Wetta Says:

  වික්‍රමසිංහ වැනි අන්යාගමිකයින්ට අපේ බුද්ධාගමටත්, බුදු රජාණන් වහන්සේටත් නිග්‍රහ කිරීමට ඉඩදිය නොහැකියි. ඌ කැමතිනම් තමන්ගේ ආගමේ නායකයාට නිග්‍රහ කරගත හැකියි, අපෙන් ඊට කිසිම බාධාවක් නැහැ. නමුත් අනුන්ගේ ආගම් කර්තෘ වරුන්ට නිග්‍රහ කිරීමට පටන් ගත්තොත් වැඩි කල් නොගොස් අපටත් උගේ ආගම් කර්තෘටත් ප්‍රසිද්ධියේ නිග්‍රහ කිරීමට සිදුවේවි. එදාට අපට දොස් නොකියනු මැනවි, කිමද, එවිට ප්‍රමාද වැඩි නිසයි.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2019 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress