මර්සලින් ජයකොඩි පියතුමාට පණ පොවන චාල්ස්
Posted on October 4th, 2016

පන්සල හා කිතුණු පල්ලිය අතර මිත්‍රත්වයේ පාලම ගොඩනැගූ මර්සලින් ජයකොඩි පියතුමන් මෙන්ම අැත්ත අැති සැටියෙන් දත් තවත් කිතුනුවෙක්.

පන්සල හා කිතුණු පල්ලිය අතර මිත්‍රත්වයේ පාලම ගොඩනැගූ මර්සලින් ජයකොඩි පියතුමන් මෙන්ම අැත්ත අැති සැටියෙන් දත් තවත් කිතුනුවෙක්.

මුහුණු පොතෙන්

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2019 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress