රටේ ලොකුම දුෂිතයින් හිටපු හමුදාපතිවරුන්ද.??
Posted on October 27th, 2016

2 Responses to “රටේ ලොකුම දුෂිතයින් හිටපු හමුදාපතිවරුන්ද.??”

 1. Ananda-USA Says:

  I am ashamed that ANY of my people would do what the YAMAPALANAYA is doing today, HARASSING and PERSECUTING OUR WAR HEROES who courageously risked all to make our country safe for us to live in today.

  Who are these ABSOLUTE INGRATES who would DARE to do HUMILIATE our WAR HEROES?

  After doing these UGLY TREASONOUS things, do they expect to live in our country among us?

  In no other country in the world would this kind of TREACHERY be TOLERATED by the people.

  We will NEVER FORGET those who do these things. They are SURELY MAD! They say that THOSE WHO GOD WISHES TO DESTROY, he FIRST DRIVES MAD!

  Beyond ANY DOUBT, these INSANE ACTIONS against the HEROES of the Majority Sinhala Buddhist Community of Sri Lanka by the Yamapalana Leaders heralds their own FALL and UTTER DESTRUCTION in the very near future!

 2. Christie Says:

  මේවා ඔක්කොම ඉන්දියානු අදිරදහයේ වැඩ. ඔහොම හිමින් හිමින් ගිහිල්ල ගෝටාබය ගන්න තමයි ඉන්දියාවට ඕනි.

  ඇවොන්ගාර්ඩ් නැතිකෙරුවෙ බන්ඩ ඇවිල්ල බස්ජනසතුකලාවගේමයි

  All this is the work of India. Slowly India is homing on Gotabaya.

  What happened to Avonguard is the same as what Banda did to Bus owners.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2019 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress