පළාත්සභාවලට ස්වාධීන බලතල.. විසුරුවාහැරීමේ බලයත් ජනපතිගෙන් ගිලිහෙයි
Posted on November 22nd, 2016

මනෝඡ් අබයදීර දිවයින

 ඉඩම්, පොලිස්‌ සහ මුදල් පිළිබඳ පූර්ණ බලතල පළාත් සභා සඳහා ලබාදීමටත් පළාත් සභා විසුරුවා හැරීමේ ජනාධිපතිවරයාට දැනට ඇති බලතල සීමා කිරීමටත් නව ආණ්‌ඩුක්‍රම ව්‍යවස්‌ථාවට යෝජනා ඉදිරිපත් කර ඇත.

මෙම යෝජනා ඉදිරිපත් කර ඇත්තේ නව ආණ්‌ඩුක්‍රම ව්‍යවස්‌ථාව පිළිබඳ යෝජනා ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා පත්කළ උපකමිටු හයෙන් එකක්‌ වන මධ්‍ය පරිධිය සබඳතා පිළිබඳ උප කමිටුව විසිනි.

ව්‍යවස්‌ථා කටයුතු සම්පාදන කමිටුවේ සාමාජික පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ජයම්පති වික්‍රමරත්න මහතාගේ උපදෙස්‌ මත මෙම කමිටුව ක්‍රියා කරයි.

මධ්‍යම රජය, පළාත් සභා සහ ප්‍රාදේශීය ආණ්‌ඩු අතර බල අධිකාරිය බෙදීයැම පිළිබඳ නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීම මෙම කමිටුව සතු වගකීමකි.

එම කමිටුව මගින් නිර්දේශ කර ඇති යෝජනා කිහිපයක්‌ මෙසේය.

 1. දහතුන් වැනි සංශෝධනය මගින් පළාත් සභා සඳහා ලබා තිබෙන ඉඩම් බලතල තවදුරටත් ශක්‌තිමත් කොට ඉඩම් කළමනාකරණය කිරීමේ බලතල සම්පූර්¨ණයෙන්ම පළාත් සභා සඳහා පැවරීම.
 2. පළාත් පොලිස්‌ කොමිසම මධ්‍යම රජයෙන් වෙන් කිරීම සහ එහි සාමාජිකයන් පත් කිරීමේ බලය මහ ඇමැතිවරයාට ලබා දීම.
 3. දහතුන්වෙනි සංශෝධනයේ ඇති සමගාමී ලැයිස්‌තුව ඉවත් කර මධ්‍යම රාජ්‍ය සහ පළාත් රාජ්‍ය අතර නිශ්චිත ලෙස බලතල බෙදා වෙන් කිරීම.
 4. මධ්‍යම රජය සතුව දැනට පවතින, ජාතික ප්‍රතිපත්ති සැකසීමේ බලය ඉවත් කිරීම.
 5. ව්‍යවස්‌ථා අධිකරණයක්‌ පිහිටුවීම. මධ්‍යම සහ පළාත් ආණ්‌ඩු අතර ඇතිවෙන බලය බෙදාහැරීමේ ඇමිණුමේ සඳහන් බලතල සම්බන්ධයෙන් ඇතිවෙන ගැටුම් විසඳීම සදහා තීන්දු ලබාදීම ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට ඇති බලය මෙයින් අහෝසි වනු ඇත. ව්‍යවස්‌ථා අධිකරණය සඳහා සාමාජිකයන් පත් කරනුයේ ජාතිකත්ව නියෝජන පදනම යටතේය.
 6. පළාත් ආණ්‌ඩු සඳහා ස්‌වාධීන මුදල් බලතල සහ බදු එකතු කිරීමේ බලය ලබාදීම
 7. පළාත් රාජ්‍ය සේවය පාලනය පළාත් රාජ්‍ය සේවා කොමිසම යටතට පත් කරන අතර, දිස්‌ත්‍රික්‌ ලේකම්වරු සහ ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරු පළාත් බලය යටතට පත් කෙරේ. මහ ඇමතිවරයා යටතට පළාත් රාජ්‍ය සේවා කොමිසම පැවරේ.
 8. ආණ්‌ඩුකාරවරයා පත් කිරීමේදී මහ ඇමතිවරයාගේ අනුමැතිය ලබා ගැනීම.
 9. පළාත් සභා අයුතු බලය යෙදවීමක යෙදෙන අවස්‌ථාවේ පළාත් සභා විසුරුවා හැරීමට ජනාධිපතිවරයාට දැනට ඇති බලතල සිමා කිරීම සිදුකෙරේ. ඒ සඳහා ව්‍යවස්‌ථා අධිකරණයේ අනුමැතිය ලබා ගැනීම.
 10. මහජන දේශපාලන අධිකාරිය හෙවත් ජනතා පරමාධිපත්‍යයේ බලය මධ්‍යම, පළාත් සහ ප්‍රාදේශීය වශයෙන් බල ව්‍යqහ තුනක්‌ අතර බෙදී යන පිළිගැනීම.
 11. පළාත් විෂයයන්ට අදාළව නීති පැනවීමේ බලය පාර්ලිමේන්තුවට අහිමිවන අතර පොදු ප්‍රතිපත්ති නිර්දේශ කිරීමේ බලය ද පාර්ලිමේන්තුවට අහිමිවේ.

මනෝඡ් අබයදීර
දිවයින

6 Responses to “පළාත්සභාවලට ස්වාධීන බලතල.. විසුරුවාහැරීමේ බලයත් ජනපතිගෙන් ගිලිහෙයි”

 1. S.Gonsal Says:

  Oi Abeydeera,

  What were the members of JO doing in this sub-commitee මධ්‍ය පරිධිය සබඳතා පිළිබඳ උප කමිටුව ? Sleeping ?

  The Committee comprises the following members:

  Hon. Dharmalingam Sithadthan (Chairman)
  Hon. Dilan Perera
  Hon. H. M. M. Harees
  Hon. Dullas Alahapperuma
  Hon. Bimal Rathnayake
  Hon. Vidura Wickramanayaka
  Hon. Mylvaganam Thilakarajah
  Hon. Sanath Nishantha Perera
  Hon. S. M. Marikkar
  Hon. (Mrs.) Rohini Kumari Wijerathna
  Hon. Wijepala Hettiarachchi

 2. Ancient Sinhalaya Says:

  Above committe appointed by traitor chief die hard catholic token Buddhist Batalande Wadakaya pol pot ponil
  wickramaSinhalakiller will implement his agenda in no time. A bunch of his henchmen and women will dance to
  the Wadakaya’s tune and dismember Sri Lanka. There no better joy for the Cancer in Mother Lanka Batalande
  Wadakaya than dismembering, destroying Sinhalese race, Sri Lanka and Buddhism for the die hard catholic
  token Buddhist pol pot ponil wickramaSinhalakiller.

  Anti Sinhalese, anti Buddhist, anti Sri Lankan catholic-controlled UNPatriotic party ruling Sri Lanka today headed
  by none other than biggest traitor ever in the history of the country traitor chief die hard catholic token Buddhist
  Batalande Wadakaya pol pot ponil wickramaSinhalakiller. After all his traitor alugosu (to Sinhalese only) thambi
  mudiyanselage jr(@) put foundations to break up Sri Lanka by implementing 13.

  350-long island has ministers,
  pms (currently a Pathala Man), ps ministers etc. etc. More deshapaluwan than citizens. Jumbo cabinets etc. All to
  please traitor minorities tamils, mussies and catholics, shoved down the throat by the crafty, untrustworthy indian
  rogues. Fortunately for them, Sinhala modayas they can’t see or understand any of these things.

  The brain-dead
  Sinhala modayas got rid of the Chinese who would’ve safeguarded Sri Lanka’s soverignity for good by throwing indian rogues
  and the catholic west for good by their presence in the country. Same time they would’ve developed the country to
  a very high standard since country with the size of ours is a very very little project for the world’s second biggest economy. But
  all these things fell on the deaf ears of the Sinhala modayas and believed anti Buddhist, anti Sinhalese,
  anti Sri Lankan catholic-run UNPatriotic party murderous, thieving, corrupt, mega lying low lives. Now the catholic-run
  UNPatriotic party YAMA PALLAN will dismember Sri Lanka to please their beloved tamils, mussies and catholics
  who will vote for them no matter what. With dismemberment catholic-run UNPatriotic party will control Sri Lanka
  for good. Happy you brain-dead you Sinhala modayas?

 3. Hiranthe Says:

  If I can, I would kill myself exploding the parliament when it is full with all the politicians!!!

  Mother Lanka will breath freely after all the corrupt politicos died.

  A clean man should take charge and bring back the ancient glory to Mother Lanka!!!!!

 4. plumblossom Says:

  The new constitution is nothing but a federal state or even worse Eelam. The treacherous Ranil, CBK, Mangala and Sirisena and the godfather of the federal or Eelam constitution Dr. Jayampathy Wickramaratne are going to abolish the concurrent list. Even India and Pakistan which are huge countries and which have federal constitutions have a concurrent list. Even South Africa which is huge country but is a unitary state has a concurrent list. However tiny, little Sri Lanka is going to get rid of its concurrent list as per the wishes of the TNA, other separatists, the US, EU, UK, Canada, Norway, Sweden etc.

  The godfather of the new federal or Eelam constitution the treacherous Dr. Jayampathy Wickramaratne is going to set up a constitutional court which is above the supreme court to deal with constitutional issues which arise which will be manned by foreign funded NGO lackeys. Not only that, the Governor of a Province who is the executive at the provincial level, his powers will be given over to the Chief Minister of the Province.

  Not only that, land and police powers will be given to the provincial councils which means there will be nine different police forces in the country. Vigneshwaran will then use his police force to ethnically cleanse the North of Sinhala people. Giving land powers to Vigneshwaran means he will ethnically cleanse the entire North of Sinhala people using his Eelam police force. Giving land powers to provincial councils in equivalent to handing over Eelam.

  Not only this, the subject national planning is to be handed over to the provincial councils. This is similar to handing over an Eelam if the provinces can draw up their own national plans. The public service commission will be turned into nine public service commissions with each province having their own public service. There will be nine different police forces in the country with each police force being under the chief minister of each province. Even worse, certain fiscal powers will also be handed over to the provincial councils. Therefore the provincial councils will be able to raise funding via taxes etc. This is highly dangerous since this is yet another move paving the way towards Eelam or a separate state. All fiscal powers should be with the central government not the provincial councils.

  Worst is that at present sovereignty lies with the people with the executive being the presidency, the legislative the parliament and the judiciary being the judiciary that is there at present. This will be converted to sovereignty lies with the people with the executive being the presidency but the legislative being not just the parliament but the provincial councils and the local councils as well. This is extremely dangerous and can be used in a court of law to argue for a separate state in the North.

  This new constitution is highly dangerous and equivalent to handing over an Eelam. It should be rejected in total by the Sinhala people and all patriotic Sri Lankans if they have even an ounce of sense. Let us keep what is there at present which is more than sufficient as per the centre periphery relations

 5. plumblossom Says:

  The Joint Opposition is requested by the Sri Lankan Solidarity Movement to publish the above mentioned report about the Recommendations by the Sub-Committee on the Centre and Periphery Relationship and talk as urgently as possible about its extreme dangers to the Mahanayake Theros.

  Please keep in mind that even India and Pakistan which are huge, massive countries and who are federal states have retained their concurrent lists. South Africa which is a huge country is a unitary state and has a concurrent list. However tiny, little Sri Lanka is proposing to get rid of the concurrent list as the TNA and the US, EU, UK, Norway, Sweden, Canada and India wants.

  The Sri Lankan Solidarity Movement thinks that the treacherous Ranil, CBK, Sirisena and Mangala are doing what a bunch of stuck up US, EU, UK, Norway, Sweden, Canadian politicians who have a superiority complex, are neo-colonialists and imperialists want (since these countries are resource and strategic location hungry) in order to please these stuck up US, EU, UK, Norway, Sweden, Canadian politicians at great expense to all future generations of Sri Lankans and betraying 2600 years (of Sinhala Buddhist Civilization) and actually 37000 years (as attested by pre-historic finds, stone age and iron age finds) of independence and freedom of the island of Sri Lanka by partitioning this island which has never ever happened in its 2600 and in fact its 37000 year history.

  This is happening degree by degree, surreptitiously and slowly as the treacherous Ranil, CBK, Sirisena and Mangala have planned and happening slowly but surely. We do not feel it since it happens surreptitiously degree by degree. However suddenly these recommendations by the sub-committee to provide extremely great amounts of powers to provincial councils will be included in the constitution as Ranil wants and at the referendum there will be stuffed ballot boxes and somehow the referendum will be passed. Everything happens as Ranil wants it to happen and in order to please the stuck up US, EU, UK, Norway, Sweden, Canada European politicians. This is what the Sri Lankan Solidarity Movement has noticed.

  Ranil is fooling the Sinhala people big time by doing this slowly, surreptitiously and degree by degree. This is how the OMP Act was passed. That is how the federal or Eelam constitution will be passed as well, surreptitiously, degree by degree and by use of stuffed ballot boxes.

  Our grave suspicion is that the treacherous Ranil, CBK, Sirisena and Mangala have already promised the US, UK, EU, Sweden, Norway and Canadian politicians, the TNA and all other separatists that the recommendations of the sub-committee to provide extremely great amount of powers to provincial councils will happen as planned. Therefore it will happen as planned.

  The only way to stop the treacherous Ranil, CBK, Sirisena and Mangala is to publicize in the Sri Lankan media that this is what they are planning to do and shout out as loud as possible i.e. tell all to the Sri Lankan media, especially the Sinhala media so that this treacherous plan is exposed and the treacherous Ranil, CBK, Sirisena and Mangala then will have to answer to the Sri Lankan public, especially the Sinhala people and all other patriotic Sri Lankans about this.

  The best remedy is to do everything possible to ensure that the proposed constitution is as unitary as possible and to campaign very hard for that. As long as the constitution is unitary and no more powers are given to the provincial councils, Sinhala Buddhists and even Sinhala Catholics, Malays, Muslims, Veddhas, Burghers are safe. If however, any more powers are given to provincial councils, all of the above and in particular the Sinhala people will be very insecure and unsafe and our future very precarious and uncertain.

 6. plumblossom Says:

  The proposed federal or Eelam constitution should be rejected totally by all patriotic Sri Lankans. We should do all we can to reject the proposed federal or Eelam constitution in total.

  However treacherous Ranil and the treacherous UNP government will try to create some kind of rift or conflict between the Sinhala Buddhists and the Sinhala Catholics, Malays, Muslims, Indian Tamils, Burghers etc. in order to create problems so that it will then be easy to pass this treacherous federal or Eelam constitution without much problems. This is what the treacherous Ranil, the treacherous UNP, CBK, Mangala etc. did before 8th January 2015 so that the 40-50% moderate Sinhala Catholics, Malays, Muslims, Indian Tamils, Burghers etc. vote was reduced and Mahinda Rajapakshe did not win as a result. Please do not fall for this cheap trick again and again is my plea to Sinhala people. My plea to Sinhala people is please use your brains at least once and not fall for such cheap tricks like this. Small problems can be resolved and is a million times less dangerous than a treacherous Ranil/Sirisena SLFP/JVP/Pacha Ranawaka/TNA government which will now bring on a federal or Eelam constitution.

  This is what the US,EU,UK, Canada, Norway, Sweden, India has told treacherous Ranil, CBK, Sirisena and Mangala to do i.e. create some kind of rift between the Sinhala Buddhists and the Sinhala Catholics, Malays, Muslims, Indian Tamils, Burghers etc. so that they can then pass the federal or Eelam constitution with ease. So my plea is do not fall for this cheap trick again and again if Sinhala people have an ounce of sense.

  We should reject the federal or Eelam constitution in total and work with all patriotic Sri Lankans whoever they are and who are to reject the federal or Eelam constitution in total and work for a unitary state with only limited powers to provincial councils.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2019 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress