වෛද්‍ය සභාව හා වෛද්‍ය සංගමය අනිවාර්යෙන් උසාවිය හමුවට කැඳවන බව යහපාලන ඇමති එස් බී දිසානායක සහ ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල පවසයි.
Posted on February 9th, 2017

වෛද්‍ය සභාවට සහ වෛද්‍ය සංගමයට SB දිසානායක තර්ජනය කරයි !

වෛද්‍ය සභාව හා වෛද්‍ය සංගමය අනිවාර්යෙන් උසාවිය හමුවට කැඳවන බව යහපාලන ඇමති එස් බී දිසානායක සහ ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල පවසයි.

One Response to “වෛද්‍ය සභාව හා වෛද්‍ය සංගමය අනිවාර්යෙන් උසාවිය හමුවට කැඳවන බව යහපාලන ඇමති එස් බී දිසානායක සහ ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල පවසයි.”

  1. Kumari Says:

    Big talk from two politicos with high standards.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2019 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress