අද මේ මොඩරේට් බෙදුම්වාදීන් හදන්නේ “ඒකීය වී ඇටේ ඇතුළේ ‍‍ෆෙඩරල් හාල් ඇටේ හදාගන්නයි”
Posted on March 12th, 2017

මල් අද(22) පාර්ලිමේන්තුවේදී බෙදුම්වාදීන්ගේ නව න්‍යාය පත්‍රය හෙළිකරයි… අද මේ මොඩරේට් බෙදුම්වාදීන් හදන්නේ “ඒකීය වී ඇටේ ඇතුළේ ‍‍ෆෙඩරල් හාල් ඇටේ හදාගන්නයි”

4 Responses to “අද මේ මොඩරේට් බෙදුම්වාදීන් හදන්නේ “ඒකීය වී ඇටේ ඇතුළේ ‍‍ෆෙඩරල් හාල් ඇටේ හදාගන්නයි””

 1. Ananda-USA Says:

  Wimal Weerawansa is easily the most PATRIOTIC and EFFECTIVE POLITICIAN of Sri Lanka!

  That is why he has been REMANDED WITHOUT BAIL by the Yamapslanaya!

  But, the Yamapalanaya CANNOT SILENCE this BRAVE SON of Lanka!

  His words ECHO in the deepest recesses of our minds, and DRIVES US to the defence of our Motherland!

  We will NEVER FORGET him; We will NEVER YIELD!

  Jayawewa, Wimal Weerawansa mathithumani! JAYAWEWA!

 2. Lorenzo Says:

  Agree with USA. God bless you Wimal.

  But the JO has LET DOWN WIMAL AND DINESH.

  I never trusted MODA-RATES. USA knows how I hated MODA-RATES, MODA-RATORS and the MODA-RATED.

  They plant FEDERAL seeds inside the UNITARY husk. Singhala modayas eat the HUSK and are happy with the UNITARY husk and think the seed is also unitary. Tamil kattayas throw the husk and eat the seed.

  First of all, Singhala modayas should NOT be satisfied with just the HUSK. They should demand the SEED and the HUSK both. MODA-RATES can have the DIGESTED seed!!

 3. Dilrook Says:

  A perfect example of unitary-federal conundrum.

  However, 13A is the same. It turned Lanka into a federal country of shared sovereignty covered in a sham unitary clause. The parliament is unable to touch any provincial power. A complete federal country. This is the danger (advantage for separatists) of using 13A than have a new openly federal constitution. This is the very reason why 13A is more dangerous than the Indian model of federalism for instance.

 4. Christie Says:

  අනේ මන්දා. මේ වෙන්නේ සින්හලේ ඉන්දියානු අදිරදයේ යටත් විජිතය වීමේ අන්තිම ඇනයයි.

  This the last phase of Ceylon becoming a full pledged colony of India.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2019 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress