දුෂ්ඨ චික‍්‍රමසින්හ නරුමයා
Posted on March 24th, 2017

ඇම්  ඩී පී  දිසානායක

සිරිලක් දේශපාලන භූමිකාවේ සැරිසරන දුෂ්ඨයන් දෙදෙනෙක් වෙති. එකියක් බද‍්‍රකාලී චන්ද‍රිකාය  අනිකා මේආත්මයේදි දරුසැපක් නැති රනිල්‍  ය . සිංහල නායකයින් එක එකා නැතිකරදැමීම මුන්ගේ අරමුණය.

කිසියම් හේතුවකින් උපවාසය නිසා වීරවංශ මහතා ගේ ජීවිතයට හානියක් සිදුවුවහොත් රනිල් චන්ද‍රිකාවන් කොක්භඬළා සතුටු වෙනු ඇත .

ඔබ තුමා අවශ‍්‍ය අපටය. ඔබතුමා නිභඬ වීම සිංහලයාගේ මළගමේ ආරම්භයය. ඔබතුමා දුර්ලභ ගනයේ උතුම් මිනිසෙකි.  ඔබතුමා නැතිව සිංහළ ජාතික සටන අඩපන වනුඇත.

සියලූම වීරයන් මළවුන් අතරය.  වීරවංශ සිටියයුත්තේ අප අතරය. ඔබතුමා මළබෙර නළා පිටුපස සුදුවැලි හලා පාවඩ මත නොයායුතුය .

ඔබතුමා යා යුත්තේ අභීත සිංහළ යෝධයින් සමග රතු පළස මතය.

ඔබතුමා ගේ උපවාසය අපට බිය හා දුක ගෙනදේ.  අපට බිය භා දුකදීමට අප ඔබට කල වැරද්ද කවරේද?

දුෂ්ටයින්, ලේපිපාසයෙන් වියරුවැටී නටන භද‍්ධකාලීන්,    අම්බපාලීන්, කොක්හඬලා ඔල්වරසන් දීමට ඔවුන් ඔබට කල මගපෙන්වීම කුමක්ද ?

උපවාසය අතහැර ජාතික සටන ට පෙරමුණ දෙන්න ඔබතුමාගේ භාභුවට වඩවඩා ශක්තිය ලබේවා!

 

5 Responses to “දුෂ්ඨ චික‍්‍රමසින්හ නරුමයා”

 1. Ananda-USA Says:

  Asking the PARA-GATHI AGA-MATHI Ranil Wikunanasighe to display an iota of PATRIOTISM is an exercise in FUTULITY!

  Never in his entire political career has Ranil Wikunanasinghe stood for any shade of patriotism.

  He has only been devoted to his own aggrandisement and to the elevation of minority communities at the expense of the majority community of Sinhala Buddhists in our resplendent Motherland!

  His innumetable crimes, still unpunished, includes his vociferous opposition to defeating the EELAMIST terrorists, when he and his jaundiced inept Kalliya mocked the war effort as unattainable! Today, he is VICTIMIZING those who succeeded where he had abjectly FAILED!

  Today Ranil is a puppet manipulated and supported by foreign forces hellbent on advancing their global hegemony at Sri Lanka’s expense. He is serving not his own people, but his foreign masters!

  In that he making a GRIEVOUS MISTAKE, which will soon bedevil him!

  Given the TREACHEROUS program now beinh pursued by his Yamapalana government, Ranil is destined to soon become yet another expatriate refugee hated by his own countrymen, and hiding out in the lands of the puppet masters.

  In short, he will soon be a man without a country!

 2. Ancient Sinhalaya Says:

  Traitor chief die hard catholic token Buddhist Bay Gal Karaya Batalande Wadakaya pol pot [email protected] wickramaSinhala
  killer is the cancer in Mother Lanka. He keeps destroying Sinhalese race, Sri Lanka and Buddhism to please the
  xxx’s ardent supporters tamils, mussies, catholics and the catholic west. A lot of traitor Sinhalese deshapaluwan
  also licks his backside for favours. Ava mangala pongalaya, arjunaya durjanaya, harak gonseka, cham pakaya,
  parajithaya etc. etc. can’t lick enough of Batalande Wadakaya’s backside.

  Traitor chief Bay Gal Karaya and his catholic run UNPatriotic party managed to kill 60,000 during the BHEESHANA
  SAMAYA aka SINHALESE CULL. His catholic buddy policemen were very busy destryoing Sinhalese youth. What better chance to destroy
  a sizable proportion of Sinhala population? A lot of Sinhala modayas don’t see the connection to this day.

  Then him and his catholic run UNPatriotic party got catholic tigers of tamil drealam to get rid of more than 100,00
  Sinhalese men, women, children, Buddhist monks, tri forces personnel, police etc. Same time the UNPatriotics got
  rid of Buddhism and temples in the north and the east. A lot of Sinhala modayas don’t see the connection to this
  day. Even if we explain to them, the traitor donkeys still don’t accept the terrible truth. That’s how stupid some of
  these Sinhala buuruwans. Sri Lanka, the Sinhala modayas’ paradise.

  We curse traitor chief die hard catholic token
  Buddhist Bay Gal Karaya Batalande Wadakaya pol pot [email protected] wickramaSinhalakiller every day for the destruction
  the xxx doing to Sri Lanka, Sinhalese race and Buddhism. Thota hena hathakma vadiyan kalakanniya for the crimes
  you doing to destroy Sri Lanka, Sinhalese race and Buddhism.

 3. Ancient Sinhalaya Says:

  This is for the catholic run UNPatriotic party supporting Sinhalese donkeys. See if you can understand your darling
  party’s anti Buddhist, anti Sinhalese and anti Sri Lankan activities.

  http://ltte-christian-ties.blogspot.com/

  https://www.youtube.com/watch?v=cV6_o9txURc

  http://www.lankaweb.com/news/items/2015/08/05/christianizing-of-sri-lanka-unps-betrayal-of-buddhism/

  http://www.lankaweb.com/news/items/2016/05/27/ranil-wickremasinghes-new-unp-3/

  http://www.lankagrid.com/soma-thero/

  https://www.youtube.com/watch?v=V_eJ1gX_fuU

  http://www.lankaweb.com/news/items/2016/09/26/ltte-terrorism-church-links-can-someone-explain-these-photos/

 4. Cerberus Says:

  This is a comment that was put earlier Oct 19’16 (Grand strategy to disintegrate Sri Lanka) by Shenali Waduge in Lankaweb.

  1.The 1983 riots were carefully orchestrated with the help of the best think tanks. JR was prevented from acting immediately thanks to interference by the Church I think since the Papal Nuncio is supposed to have been deported the end of that week when the riots ended. This was the key that opened the doors in the West to hordes of Tamils to go West and send money to LTTE which started the war and also gave credence to their claim of the genocide of Tamils. According to the Sansoni report, only 100-300 died along with around 50 Sinhalese.

  2. A major question is why the Tamils who migrated to other Countries do not agitate for a homeland. Only in Sri Lanka, why?It is obvious that due to our proximity they want to create the Tamil state they have longed for in Sri Lanka.

  3. The Sinhalese are a minority since 12 miles away there are 22 million Tamil Dalits and a total of 200 million Dalits in India waiting to pour into Sri Lanka. We need to invoke the R2P clause of UN to protect the Sinhalese by invasion from India. See: http://www.lankaweb.com/news/items/2015/12/24/it-is-the-sinhalese-who-need-protection-under-the-r2p-of-the-un-from-77-million-tamils-across-the-palk-straits/

  4. India has always been manipulating our politicians either with threats or with incentives to do their bidding. The 13A was imposed illegally on JR and the 1988-90 uprising by the JVP was to oppose this bill. Around 80-90,000 Sinhala youth are supposed to have been killed in total mainly by the UNP Catholic Govt. Ranil Wickremasinghe is supposed to have run a torture chamber where around 15,000 Sinhala youths were tortured and killed on his orders while he is supposed to have watched. To understand Ranil Wickramasinghe, please watch the videos below:

  1. https://www.youtube.com/watch?v=qqSW3cKNb7k

  2. https://www.youtube.com/watch?v=NfUASsdwj34

  3. https://www.youtube.com/watch?v=4Av-d2qJ0Ys

  4. https://www.youtube.com/watch?v=RddXfSU0aSE

  5. https://www.youtube.com/watch?v=y9t4Tv9cy60

  6. https://www.youtube.com/watch?v=cV6_o9txURc

  7. https://www.youtube.com/watch?v=IxbGojMb1xc

  8. https://www.youtube.com/watch?v=ldB-CKsG9rk

  9. https://www.youtube.com/watch?v=pgVyaHJGhc4

  5. Ranil is supposed to have agreed to a bridge to Sri Lanka from India in 2002. See:http://www.atimes.com/article/sri-lankans-oppose-bridge-with-india/

  6. Ranil tried to give 2/3 of the land to LTTE along with the Norwegians on a bogus Peace deal which was used by the LTTE to strengthen their defense systems. Entire container loads of equipment were allowed to go to the Wanni to LTTE on Ranil’s instructions. See: http://www.island.lk/index.php?page_cat=article-details&page=article-details&code_title=114673

  7. The UN has become just a puppet of the powerful countries to bully small defenseless countries. Sri Lanka has been pummelled by the UN and the UNHRC on bogus War crimes charges without any proof. Please see this excellent article on this subject: http://www.lankaweb.com/news/items/2016/09/06/who-monitors-the-monitors-iii/

  8. It is very obvious that Ranil Wickremasinghe has no love for the country or the people. He has been a stooge of the powerful countries right from the beginning. He came into power as the PM illegally on Jan 8’15 when the spineless My3 was elected as President and he then appointed RW as PM when there was an existing PM and a Parliament with a cabinet.

  9. Ranil then caused the Central Bank bond scam by appointing a foreigner as the Governer of Central Bank who proceeded to do a bond scam which has cost Sri Lanka a massive amount of money. Part of this money was used by him for the General Election in Aug 2015 which the UNP won only narrowly. Again the spineless My3 created a so-called National Govt as a coalition of the UNP and all the MPs who were rejected by the people who were brought in under the National List by the spineless My3.

  10. The current Parliament is a comedy since the TNA which got only 16 seats is the Opposition while the SLFP members who did not join the coalition are in the wilderness without any official recognition. All the JO group members are harassed at every turn by another illegal group called the FCID created by RW. He seems to get all these brilliant ideas which are obviously coming from the think tanks of the powerful countries.

  11. Ranil is supposed to be trying to bankrupt the country so that we are helpless like Greece and he is also supposed to be trying to lease out 5000 acre lots of land to foreigners for 100-year leases. This will enable the Tamil diaspora to lease out most of the North and East for exclusive use by the Tamils thereby creating a separate state.

  Any other Govt which comes into power after this ridiculous puppet Govt must carry out a plan to correct all the mistakes that have been done over the years by successive Govts. We must rename the country as “Sinhale” which was the name of the country in the treaty the British signed with the Chieftains of Sri Lanka in 1815 when they handed over the country to them. They must have an inquiry into the activities of Ranil Wickremasinghe over the years and prosecute him. When the Batalanda commission found him guilty and removed his civic rights how did he manage to run for PM? Why is that no one raised any arguments against him?

 5. NAK Says:

  You are wrong about culvert mouthed health minister. He is the biggest crook in the cabinet. Through a blanket reduction of prices of a range of drugs he maneuvered a important drug for the treatment of cancer out of the market and got a substitute,which is allegedly substandard, through a company owned by his son.
  Dengue is ravaging the east,tuberculosis is raising its ugly head,filarea is back too with many other deceases that were hoped eliminated and this foul moth is politicking as if it is someone else’s responsibility.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2019 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress