ඡන්ද නොතියන කොමිසම කොස් කොටන්නදැයි මාධ්‍ය අසයි.. මැකොට මල පැන අඩි පොලවේ හප්පා යකා නටයි..[Video]
Posted on May 22nd, 2017

ලංකා සී නිවුස්

දිගින් දිගටම මැතිවරණ කල් යද්දී ස්වාධීන මැතිවරණ කොමිසමකින් ඇති පලය කුමක්දැයි මාද්‍යවේදීන් විසින් මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප‍්‍රිය මහතාගෙන් විමසූ විට ඔහු ඉතා කෝපයට පත්ව පිලිතුරු දුන්නේ මෙසේය. 

6 Responses to “ඡන්ද නොතියන කොමිසම කොස් කොටන්නදැයි මාධ්‍ය අසයි.. මැකොට මල පැන අඩි පොලවේ හප්පා යකා නටයි..[Video]”

 1. Ananda-USA Says:

  Mahinda Deshapriya got mad because 1. he knows the question was right on target, 2. There is NOTHING he can do about it, and 3. He gas to avoid answering truthfully if he wants to keep his job.

  Yet another HELPLESS public servant who can’t do his job faithfully until he is allowed to do it.

  Government leaders DECIDE if and when to hold elections, NOT election comissioners who serve at the beck and call of those leaders.

 2. Lorenzo Says:

  This man is the brother of well known TE sympathizer SUNANTHA DESHAPIRIYA.

  Who appointed him as the election chief???? This is called STUPIDITY at its best!

 3. Sarath W Says:

  Mahinda Deshapriya did not answer that question because the government is aware of his bank account in Singapore and how all those dollars got there.

 4. Ananda-USA Says:

  The latest EXCUSE by the PATA-GATHI AGA-MATHI for not holding the local and palate Sabha elections is that the Electionary SANSHODANAYA has not been completed by Parliament!

  And SO IT GOES ON with VARIOUS PRETEXTS SELF-CREATED BARRIERS to holding the ELECTIONS!

  If the New Election Rules are NOT READY, then hold them according to the OLD RULES.

  But no, as fast as the Yamapalanaya is ELECTED, ERECT BARRIERS to using the OLD ELECTION RULES and then PLEAD that the ELECTION TIONS cannot be held until the NEW RULES are passed!

  How is that for a DEVIOUS STRATEGY to NOT HOLD THE ELECTIONS and PERPETUATE their hold on power until the NEXT GENERAL ELECTION comes along??

  This man Ranil Wikunanasinghe is a CRAFTY DEVIOUS MAN who wants ANYTHING but GOOD GOVERNANCE that he CHAMPIONED to execute a REGIME CHANGE!

  A DEVIOUS CROOKED CON-MAN from BEGINNING TO END!

 5. Ananda-USA Says:

  Oops! Meant to “PARA-GATHI AGA-MATHI” ….. of course!

 6. Ananda-USA Says:

  Great! We now have a “Chanda-Nothiyana-Comasaris” in charge pleading that it is the politicians fault for tying his hands with the pending unapproved ELECTION RULES!

  Good Governance INDEED! Wada-bari CON-ARTISTES!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2019 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress