පාර්ලිමේන්තුව ගිනියම් කළ විමල්ගේ කතාව 2017/06/06
Posted on June 6th, 2017

”යුද අපරාධ වුණා – අතුරුදහන් කළා” කියා ඔප්පු කරන්න හදන්නේ
ඊළම හදා ගන්න මිස වෙන මොකටද?
පාර්ලිමේන්තුව ගිනියම් කළ විමල්ගේ කතාව

2 Responses to “පාර්ලිමේන්තුව ගිනියම් කළ විමල්ගේ කතාව 2017/06/06”

 1. Ananda-USA Says:

  SL VLOG in the June 4, 2017 video disclosed that Ravi Karunanayake as Finance Minister had paid 20 SELECTED UNP Ministers Rs 150,000 per month from the funds of the Finance Ministry.

  This payment to Ravi’s “Cabinet within the Cabinet” was not the regular salary of the Ministers but a payment made secretly.

  Apparently, when this was EXPOSED after the recent Cabinet Reshuffle, other Cabinet, Appointed and State Ministers outside this Ravi’s Personal Cabinet have become angry like a nest of HORNETS that they had not been paid the same Rs 150,000 as the selected 20 Ministers of Ravi’s own “Cabinet within the Cabinet”

  This SECRET PAYMENT without APPROVAL by Parliament and without a Gazette Notification represents a CRIMINAL ACT of THEFT on a GRAND SCALE!

  This PAL HORA should be indicted for Misappropriation of Government Funds, PROSECUTED, CONVICTED and IMPRISONED for a long time.

  If this ALLEGATION is TRUE, Ravi Karunanayake should NOT BE ALLOWED to serve as the Foreign Minister of Sri Lanka for ONE MORE DAY!

  Furthermore, those 20 Ministers who ACCEPTED Rs 150,000/month BRIBE under the Table, should be FIRED and CONVICTED as well!

  Will Aiyoooo SIRISENA CONTINUE PREACHING yahapalanaya homilies to us without taking action on this as he did on the BOND SCAM, or WILL HE UPHOLD THE LAWS OF THE LAND? I will give you only ONE GUESS!

 2. ranjit Says:

  As always Wimal is the man of the hour. He is a fighter not a spineless coward like Mr.Hopper or Supiri Wicky Royalist. May God protect him and give him strength and courage to defeat our enemies to our Motherland.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2019 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress