රනිල්ගේ හොරකමේ තරම පැහැදිලි කරන සුජීව!!
Posted on September 2nd, 2017

රනිල්ගේ හොරකමේ තරම පැහැදිලි කරන සුජීව!!

One Response to “රනිල්ගේ හොරකමේ තරම පැහැදිලි කරන සුජීව!!”

  1. Senerath Says:

    Ranil took sole responsibility for appointing Arjun Mahendran in the cabinet and in the parliament. Where are the 200 plus MPs ? Why this Sujeeva fellow sitting in a overseas house need to say this. The biggest Hora of history is the PM only because all others too are Pal Horas.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2020 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress