මා විසින් Daily News පුවත් පතට ලියූ ලිපි
Posted on October 6th, 2017

වෛද්‍ය රුවන් එම් ජයතුංග 

1 ) පුනර්භවය පිලිබඳ ලිපියක්  පිලිබඳව

http://dailynews.lk/2016/11/02/features/97714

2) ගජමන් නෝනා පිලිබඳව

http://dailynews.lk/2015/11/11/features/poetesss-plight

3) පිකාසෝ ගේ චිත්‍රයක්  පිලිබඳව

http://dailynews.lk/2015/09/22/features/pablo-picasso%E2%80%99s-anti-war-mural-tortured-guernica

4) වින්සන්ට් වැන්ගෝ පිලිබඳව

http://dailynews.lk/2015/09/22/features/psychological-reflections-vincent-van-gogh%E2%80%99s-art

5) මානසික සෞඛ්‍යය  පිලිබඳව

http://dailynews.lk/2016/09/19/features/93483

6) ජාතක කතා පිලිබඳව

http://dailynews.lk/2016/09/27/features/94211

7) දෙවන ලෝක යුද්ධයේ දී යුදෙව් සංහාරය පිලිබඳව

http://dailynews.lk/2016/10/25/features/96932

8) යූක්‍රයීන ජන සංහාරය පිලිබඳව

http://dailynews.lk/2016/11/30/features/100567

9) ඩන්ටේ  පිලිබඳව

http://dailynews.lk/2016/12/21/features/102502

10) සිංහබාහු සහ ඊඩිපස් සංකීර්ණය

http://dailynews.lk/2016/12/28/features/103038

11)  Between Litrature and Psychology පොත  පිලිබඳව

http://dailynews.lk/2016/08/10/features/89965

12) ජෝසෆ් ස්ටාලින් ගේ මනෝ භාවයන් පිලිබඳව

http://dailynews.lk/2016/05/03/features/80467

13) නිර්වානය යන සංකල්පය මනෝ විද්‍යාත්මක ඇසින්

http://archives.dailynews.lk/2007/04/04/fea06.asp

14) විශ්වයේ සම් භවය පිලිබඳව ලියන ලද ලිපියකට පිලිතුරක්

http://archives.dailynews.lk/2007/07/12/fea02.asp

15) මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ ගේ භව තරණය කෘතිය පිලිබඳව

http://archives.dailynews.lk/2011/01/13/fea22.asp

16) අපරාධ පිලිබඳ මනෝ සමාජවිද්‍යා දැක්ම

http://archives.dailynews.lk/2011/03/17/fea01.asp

17) රැඩ්‍ යඩ් කිප්ලිං පිලිබඳව

http://archives.dailynews.lk/2011/02/01/fea37.asp

18) යුද ආතතිය පිලිබඳව

http://archives.dailynews.lk/2009/08/20/fea01.asp

19) යුද ආතතිය සහ සමාජය

http://archives.dailynews.lk/2009/08/20/fea01.asp

20) ශ්‍රී ලංකාවේ ළමා සොල්දාදුවන් පිලිබඳව( මහාචාර්‍ය දයා සෝම සුන්දරම් සමග )

http://archives.dailynews.lk/2012/05/24/fea01.asp

21) රුවන්ඩා ජන සංහාරය පිලිබඳව

http://archives.dailynews.lk/2012/01/02/fea03.asp

22) ADHD අනවධාන / අධි ක්‍රියාශීලී අක්‍රමතාවය  පිලිබඳව

http://archives.dailynews.lk/2008/09/15/fea10.asp

23) පාසල් දරුවන් ගේ විභාග භීතිකාව පිලිබඳව

http://archives.dailynews.lk/2008/07/07/fea10.asp

24) පාසල් දරුවන් ගේ මනෝ කායික රෝග පිලිබඳව

http://archives.dailynews.lk/2010/01/18/fea17.asp

25) ඇමරිකානු යුද හමුදාවේ කාන්තා ලිංගික හිංසනය

http://archives.dailynews.lk/2009/10/15/fea026.asp

26) එර්නස්ට් හිමිංවේ පිලිබඳව

http://www.dailynews.lk/2017/03/15/features/110370/how-be-ernest-hemingway

27) ඩී.එච් ලෝරන්ස්  පිලිබඳව

http://dailynews.lk/2016/11/09/features/98476

28) ලේඛක කේ ජයතිලක පිලිබඳව

http://archives.dailynews.lk/2011/09/17/fea03.asp

29) විලියම් වර්ඩ්වත්  පිලිබඳව

http://archives.dailynews.lk/2010/11/22/fea31.asp

30 )  වෛද්‍ය රුවන් එම් ජයතුංග ගේ කෘතියක් පිලිබඳව මහාචාර්‍ය සුනන්ද මහේන්ද්‍ර අදහස් දක්වයි

http://archives.dailynews.lk/2008/11/26/art06.asp

31) වෛද්‍ය රුවන් එම් ජයතුංග විසින් ලියන ලද කවියක්

http://archives.dailynews.lk/2008/12/10/fea50.pdf

32) ජාතක කතා වල මනෝ විද්‍යාත්මක පාර්ශවය

http://archives.dailynews.lk/2008/07/30/fea10.asp

33) ශෙල්ටන් රණසිංහගේ කෘතියක් පිලිබඳව

http://archives.dailynews.lk/2010/03/03/art13.asp

34)  කුමාරතුංග මුණිදාස සහ ඩෙරීඩා

http://archives.dailynews.lk/2008/12/26/fea06.asp

35) එඩ්වර්ඩ් කෙන​ඩි පිලිබඳව

http://archives.dailynews.lk/2009/08/28/fea02.asp

36) පශ්චාත් ව්‍යසන ක්ලමථ අක්‍රමතාව පිලිබඳව ( මනෝ වෛද්‍ය නීල් ප්‍රනාන්දු සමග ලියූ ලිපියක්)

http://archives.dailynews.lk/2010/12/11/fea05.asp

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2019 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress