දිවයින කාටූන්
Posted on October 21st, 2017

One Response to “දිවයින කාටූන්”

  1. jay-ran Says:

    Mema jara balla B’landa mineemaruwa raja unhama karanne may wage “JAATHI DROHI WEDA THAMA”.Mekaa SINGHALAYEK NOWA CATHOLIKA JADA AMERIKAANUWEKI”
    LOKAYA RAKINA DEVI THUMANI,MAY GENA BALA GANITHWA!!! SIRISENA KIYANA AVAJAATHAKAYAATADA NISI DANDUWANG DETHWAA!!!”

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2019 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress