මහ බැංකු බැදුම්කර හොරු පැනලා යන්න ඉස්සෙල්ලා ..බඩුත් එක්ක හොරු අහු වෙලත් නඩු දාන්න බැරිනම් මොකක්ද මේ රටේ නීතියෙ ඇති වැඩේ…
Posted on October 25th, 2017

R.Manoj Gamage – නීතීඥ මනෝජ් ගමගේ 

මහ බැංකු බැදුම්කර හොරු පැනලා යන්න ඉස්සෙල්ලා …බඩුත් එක්ක හොරු…

මහ බැංකු බැදුම්කර හොරු පැනලා යන්න ඉස්සෙල්ලා ..බඩුත් එක්ක හොරු අහු වෙලත් නඩු දාන්න බැරිනම් මොකක්ද මේ රටේ නීතියෙ ඇති වැඩේ…….( සිරස News 1st 2017-10-22 )

Posted by R.Manoj Gamage – නීතීඥ මනෝජ් ගමගේ on 23. október 2017

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2019 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress