රනිල් නීතිපති එක්ක 225 ම සහ රටම අන්දපු හැටි
Posted on October 27th, 2017

SL VLOG

One Response to “රනිල් නීතිපති එක්ක 225 ම සහ රටම අන්දපු හැටි”

  1. Ancient Sinhalaya Says:

    Traitor chief die hard catholic token Buddhist Bay Gal Karaya Batalande Wadakaya Pol Pot [email protected] Wickrama
    Sinhalakiller is breaking up Mother Lanka to please his ardent supporters tamils, mussies and the catholic west.
    Kalakanni Batalande Wadakaya is a sick man and we hope Batalande Wadakaya suffers immensely in this life
    for the sins he has committed/committing against the Sinhalese, Sri Lanka and Buddhism. Thota hena hathakma gahapiya kalakanni jaathi dhrohee xxx xxxxx!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2020 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress