අපේ තේ ටික ගන්නකෝ.. විශේෂ නියෝජිත පිරිසක් රුසියාවට..
Posted on December 24th, 2017

Dr Sarath Obeysekera

Ane tikkak Innoko………… (අනේ ටිකක් ඉන්න කෝ….) Lanka C news …

December 24, 2017 at 8:02 am | lanka C news

රුසියාව විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ තේ තහනම් කිරීම සම්බන්ධයෙන් සාකච්චා කිරීම සදහා හෙට (25) දිනයේ විශේෂ කණ්ඩායමක් රුසියාව බලා පිටත්ව යාමට නියමිතය.මේ වන විට කෙන්යාව විසින් රුසියානු තේ වෙලදපල අත්පත් කර ගැනීම සදහා විශේෂ මෙහෙයුමක් දියත් කර ඇති අතර එය සාර්තක වුවහොත් ශ‍්‍රී ලංකාවට මෙරට තේ නිෂ්පාදනයෙන් 20%ක් පමන විකිණීම සදහා නව ගැණුම්කරුවෙකු සොයා ගැනීමට සිදුවෙයි.මෙම තහනම ඉවත් කරන ලෙස ඉල්ලමින් ජනාධිපති මෛත‍්‍රිපාල සිරිසේන මහතා විසින් රුසියානු ජනාධිපතිවරයා වෙත විශේෂ ලිපියක්ද යොමු කරනු ලැබීය.

When I read the news with heading above ,I remember a Sinhala Song >>>>>

I also read Udyanga Weeratunge’s article ( I am not  sure who wrote it !) ,he was very critical of Yahapalanaya for failing to keep the Russians happy and also that our diplomacy  has failed .

I recently attended a Seminar Organized by EDB about importance about branding where  a Dutch Expert claimed that the name and the logo in brand is quite important.

In the case of our world number-one brand of  TEA is facing a threat ,we need to revive the brand name .

I have suggested that we should retain Ceylon name as it is and drop Sri Lanka name   in every brand including TEA  ( In some TEA products it is still retained ) .

When we were in Russia those days, we introduce ourselves as we are Ceylonese ( in Russian Ya is Tseilona ..  means  … I am from Ceylon …Я из Цейлона )

Next question they pose is Ah country where Madam Banadaranyake was the first prime minister of world ! or Ah You have excellent Tea……..”

That was the brand of Sri Lanka at that time ..

Americans of course, have no clue about geography and they frequently ask whether Sri Lanka is a Caribbean  island .Americans hardly drink Teas hence they have no clue about Ceylon Tea !

It is quite sad that we do not have Spin Doctors like in UK to advise government in foreign policy to analyze pros and cons of prohibiting Asbestos leading  to such repercussions.

Young inexperienced State Ministers and Bureaucrats are unable to analyze the situation when they decided to band Russian Asbestos.

Imagine ,you try to attack Saudi Arabia or any Middle Eastern   country using Anti -Muslim propaganda .They will stop taking our poor lasses to work as domestics !

We will be doomed ….

Translation .

Я  читал статью Udyanga Weeratunge (я не уверен, кто написал это!), он был весьма критически Yahapalanaya за то, чтобы держать Счастливые русские, а также, что наша дипломатия не удалось.

Недавно я присутствовал семинар организованный EDB о важности о брендинге где голландский специалист утверждал, что имя и логотип бренда очень важно.

В случае нашего мира номер один бренд чая сталкивается с угрозой, мы должны возродить имя бренда.

Я предложил, что мы должны сохранить имя Цейлон, как это и падение «Шри-Ланка» имя каждого бренда, включая чай (в некоторых ЧАЙНОЙ продукции, которую он до сих пор сохраняется).

Когда мы были в России в те дни, мы представляем себе, как мы неприкасаемыми (в Российской «Ya-Tseilona… средства… Я из Цейлона…)

Следующий вопрос, который они представляют – «Ай страна где мадам Banadaranyake был первым премьер-министром мира! или «Ah у вас отличные чай…»

В то время это был бренд Шри-Ланки…

Американцы, конечно, не имеют малейшего представления о географии, и они часто спрашивают, является ли Шри-Ланка Карибском острове. Американцы вряд ли пить чаи поэтому они не имеют малейшего представления о Цейлонском чае!

Это довольно грустно, что мы не «Спин врачей» как в Великобритании, чтобы консультировать правительство в внешней политике анализировать плюсы и минусы запрещение асбеста, приводит к таким последствиям.

Молодые неопытные государственных министров и чиновников не смогут проанализировать ситуацию, когда они решили группы российских асбеста.

Представьте себе, вы пытаетесь атаковать Саудовской Аравии или любой ближневосточной страны с помощью анти – мусульманским пропаганды. Они перестанут принимать наши бедные девушки для работы в качестве домашней прислуги!

Мы будем обречены…

Я из Цейлона

Д-р Сарат Обейсекира

Dr Sarath Obeysekera

3 Responses to “අපේ තේ ටික ගන්නකෝ.. විශේෂ නියෝජිත පිරිසක් රුසියාවට..”

 1. Christie Says:

  UPDATE 1-Russia to discuss restricted tea imports with Sri Lanka in Dec
  Published 9:39 AM ET Tue, 19 Dec 2017
  Reuters

  (Adds details, context)
  MOSCOW, Dec 19 (Reuters) – Russia’s agriculture safety watchdog Rosselkhoznadzor plans to discuss restricted tea imports with Sri Lanka at the end of December, it said in a statement on Tuesday.
  Russia placed temporary restrictions on imports of tea and all other agricultural products from Sri Lanka from Dec. 18 after a beetle was found in a tea consignment.

  The watchdog met a delegation led by Sri Lanka’s ambassador to Russia in Moscow on Tuesday and requested information about steps being taken in Sri Lanka to secure the safety of tea intended for export to Russia.
  The insect, known as the Khapra beetle, was discovered in the packaging of the consignment of tea from Sri Lanka, which has said it was an isolated case and that it would work with the Russian authorities to resolve the issue.
  Russia was the second largest buyer of Sri Lanka’s Ceylon tea after Iran in 2016 with $143 million worth of purchases, according to Sri Lanka’s Industry Ministry.
  Sri Lankan tea accounts for 23 percent of the Russian market, with other supplies coming from India, Kenya, China and Vietnam, according to Rusteacoffee association. (Reporting by Gabrielle Tétrault-Farber, Polina Devitt and Ranga Sirilal; Editing by Louise Heavens)

 2. Christie Says:

  I don’t think It is got anything to do with Asbestos.

  The question is how did this beetle got into tea?

  A beetle feared by grain growers and silos. Russia is a major grain producer.

  I think India is the major supplier of tea to Russia and Indian Colonial Parasites are heavily involved with the tea industry in Kenya like in our country.

  I agree with Sarath that dropping Ceylon as our Brand name was a the greatest mistakes. It was India behind this who picked up Bandaranayke to form SLFP and finaced him with Indian Colonial Parasites here.

 3. Ancient Sinhalaya Says:

  Ane dingak inna ko
  ape the tika ganna ko
  Ane dingak inna ko
  Ape the tika ganna ko

  Traitor YAMA PALLAN have sent some of its henchmen to Russia to sing this (holiday for licking the backsides of
  the YAMA PALLAN).

  Tea exports being done for 100s of years without a hitch. Then crafty mussies got into the business. We all know
  once a mussie get a foothold. Crafty, untrustworthy mussie will always find a way to con and make a quick buck.
  Recently some mussies got caught blending low grade tea and labeling as high quality. Crafty fast breeders must have done something to con the Russians and they kicked Sri Lanka in the back side. Traitor YAMA PALLAN keeping
  quiet and blaming a beetle. It is shan hindiyawa Sinhala modayas. So we can’t say anything. If a Buddhist monk
  or a Sinhalese do any thing bad, let us know. We will make sure they taste the full force of the law. Shan hindiyawa
  is our business, remember Sinhala modayas?

  Spineless traitor puppet the rubber stamp vairapala sorry sena,
  traitor chief die hard catholic token Buddhist Bay gal karaya Mega Thief Mega Thakkadiya Lajja Baya Nathi Aga
  Matta Batalande Wadakaya pol pot [email protected] wickrama Sinhala killer, you two are a curse on Mother Lanka, Sinhalese
  race and Buddhism.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2018 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress