ඒකාබද්ධ පොදු ජන පෙරමුණේ අපේක්ෂක සමාරම්භාභීෂේකය.
Posted on January 2nd, 2018

 

Joint People's front Campaign Launch.

ඒකාබද්ධ පොදු ජන පෙරමුණේ අපේක්ෂක සමාරම්භාභීෂේකය.ஒன்றிணைந்த பொதுஜன கூட்டணியின் பிரச்சார பணிகள் அங்குரார்பனம் செய்யும் நிகழ்வு.Joint People's front Campaign Launch.

Posted by Mahinda Rajapaksa on 2. janúar 2018

One Response to “ඒකාබද්ධ පොදු ජන පෙරමුණේ අපේක්ෂක සමාරම්භාභීෂේකය.”

  1. Charles Says:

    it was a very impressive show. It is appropriate hat a new oart the SLPP was launched I am sure people will turn away from Sirisena’s UNP SLFP will die a natural eath never to be heard of again.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2020 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress