කොකේන් කිලෝ 928 විනාශ කිරීම ඇරඹේ News items …………….
Posted on January 16th, 2018

Dr Saarth Obeysekera

පොලිස් මත්ද්‍රව්‍ය නාශක කාර්යාංශය අත්අඩංගුවට ගත් කොකේන් කිලෝග්‍රෑම් 928 ක් කටුනායක ආයෝජන ප්‍රවර්ධන කලාපයේ පිහිටුවා ඇති පරිශ්‍රයක දී විනාශ කිරීම ආරම්භ කර තිබේ. එම අවස්ථාව නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන ද පැමිණ සිටින අතර පොලීසිය පැවසුවේ, මෙම කොකේන් තොගය දියර බවට පත්කර අනතුරුව මුළුමනින්ම දහනය කිරීමට පියවර ගෙන ඇති බවයි.2016 වසරේ දෙසැම්බර් 09 වන දින පොලිස් මත්ද්‍රව්‍ය නාශක කාර්යාංශය විසින් මෙම කොකේන් තොගය අත් අඩංගුවට ගනු ලැබුවේ කොළඹ වරායට පැමිණි නෞකාවක තිබියදී යි.

Almost a ton of Cocaine is being destroyed in Sri Lanka……..

I have a wild idea ! Sri Lanka has a huge problems of filling the short fall in the budget expenditure running to billions of rupees .Cocaine can be used to make medicines to cure various deceases and generate income to fill our budget gap ?

See below

Pharmaceutical Use of Cocaine

History of Cocaine: Circa 1860s-1900

As cocaine became a popular ingredient in alcoholic drinks, scientists and pharmaceutical companies were investigating possible medical uses for this drug.

German pharmaceutical company Merck began producing very small amounts of the drug in the early 1860s. Total output through the late 1870s was only about 50 grams a year. In the US, pharmaceutical company Parke Davis also began producing the drug.

Then in the 1880s, medical uses of the drug began to be revealed. For example, Merck’s promotional materials touted the drug as a remedy for the morphine addiction suffered by many former Civil War soldiers.

One of the early enthusiasts for the drug was Sigmund Freud who was eager to gain fame and wealth so he could marry. He was interested in the opportunity offered by this new drug and began to experiment on himself and friends. He wrote to his fiancee, I take very small doses of it regularly against depression and against indigestion and with the most brilliant of success.” Dr. Freud used this drug on himself and his associates for the next decade and wrote his glowing praise for cocaine in the 70-page report Uber Cocaine.”

In 1884, cocaine’s value in performing eye surgery were discovered by Freud’s friend Dr. Koller. The drug not only numbed the eye but restricted bleeding because it tightened up blood vessels. This development was another step forward in the popularity of cocaine in medical use.

Production of cocaine began to increase greatly in response to increased medical use. In 1883, Merck produced only four-tenths of a kilo of the drug. By 1885, their production had rocketed to 83,343 kg. This increase began just two months after Dr. Koller’s report on cocaine for eye surgery was published.

As further applications (valid or not) were discovered, the popularity of this drug grew rapidly. Along with pharmaceutical applications, over the counter preparations also began to include cocaine.

Patent medications containing cocaine:

Cocaine toothache drops, Instantaneous Cure!”

Metcalf’s Coca Wine for fatigue of mind or body”

Voice Tabloids” with cocaine, chlorate of potash and borax

Chemists at Parke Davis developed a refinement system that called for partial refinement on site in South America, with the remaining refining taking place at the pharmaceutical company. This discovery made the cocaine industry much more viable, as potency would not be lost while shipping the coca leaves from South America to the US or Europe.

In 1887, the US Surgeon General recommended that cocaine be used to treat depression, claiming that there was no such thing as cocaine addiction.

Cocaine’s Damage Begins to Show Up

In one incident after another, cocaine’s addictiveness and physical damage began to show up. Young New York surgeon William Halsted began to investigate its use in surgical procedures. He tested the drug by injecting it into his own arms and legs and the limbs of friends and students, using the hypodermic needle invented in the mid-1800s. Halsted quickly became a non-functional addict and could not practice medicine any longer.

Freud’s experimentation had its hazards, too. One associate, Ernst von Fleischl-Marxzow, had been dealing with a hand injury with large doses of morphine. Dr. Freud’s administration of cocaine as a solution for the man’s morphine addiction turned him into an addled, morphine-cocaine addict who died seven years later. He was the first person known to suffer the paranoia and delusions of bugs crawling under the skin that are common to heavy cocaine addicts.

In 1895, Freud was still abusing cocaine. While under the influence, he and a colleague performed surgery on Emma Eckstein. The surgery went bad, in part because of the Freud’s cocaine abuse. While Emma survived, this nearly-fatal error seems to have haunted Freud and led him eventually to give the drug up, despite all its apparent benefits. But by the time Freud gave up the drug, its use had already spread far and wide.

It would be another 17 years before the danger of the drug was recognized sufficiently to make it a controlled substance.

In 1914, the Harrison Narcotics Act rounded up a list of drugs that had been used in patent medicines or pharmaceutical compounds and put them under federal control. Cocaine was on the list. This change meant that those who were now addicted to cocaine could be arrested if they possessed the drug.

Despite reports of some increased use during Prohibition, cocaine was not a newsworthy topic until the second half of the Twentieth Century when cocaine began pouring into the US from South America.

For the ham-fisted pharmaceutical industry of the time, cocaine became a super product. Here was an ancient substance that could change the world, a ‘miracle cure’ prescribed for, intriguingly enough drug addiction, alcoholism, depression and fatigue.

Endless cocaine syrups, pastilles, wines, tonics, and elixirs appeared, alongside toothache drops, hemorrhoid creams, balms, ointments and cordials. These products usually contained huge amounts of cocaine. Rayno’s Hay Fever remedy, for example, was basically a pure cocaine solution. The bottle recommended that you take it “two to ten times a day.”

By 1900, cocaine was in the top five pharmaceutical products in the US and was selling for around $2.50 per gram.

I SUGGEST THE GOVERNMENT TO INVITE LARGE PHARMACEUTICAL COMPANIES TO OPEN UP A RESEARCH LABORATORY IN ORDER TO CARRY OUT STUDIES TO PUT THE CONFISCATED COCAINE FOR A USEFUL PURPOSE FOR  THE MANKIND RATHER THAN DETROYING ?

Few years back ,government destroyed a much expensive load of ivory in Galle face ,and yet we have not been able to curtail ivory trade and culling elephants in Sri Lanka .

All these natural products can be used as a commodity to develop various medicines

Or

These publicity stunt could have been more meaningful if the importer of the cocaine is also set fire or culled with the consignment which is destroyed !!

Dr Saarth Obeysekera

2 Responses to “කොකේන් කිලෝ 928 විනාශ කිරීම ඇරඹේ News items …………….”

 1. Hiranthe Says:

  I don’t think it is the Cocaine which is going to be burnt.

  The real Cocaine may be in the circulation in the market.

  This lot must be wheat flour or something else to replace the valuable lot.

  This is definitely a political stunt before the election. Can you imagine our politicians would allow real cocaine to be burnt… ?? I personally can’t knowing the past events.

 2. Christie Says:

  What happened to the importers or those who brought in the cocaine?

  Will they be also dissolved and burnt.

  It all sounds fishy.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2020 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress