කසළ රඳවන ව්‍යාපෘතියට අදාළ පළවන මාධ්‍ය වාර්තා අසත්‍යයි – බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය
Posted on September 9th, 2018

Dr Sarath Obeysekera

පුත්තලම, අරුවක්කාලු සනීපාරක්ෂක කසළ රඳවනය ඉදිකිරීමේ ව්‍යාපෘතියට අදාළ අපද්‍රව්‍ය මුදාහැරීම සඳහා කලපු ප්‍රදේශයට කාණුවක් කපා ඇති බවට පළවන මාධ්‍ය වාර්තා සම්පූර්ණයෙන් අසත්‍ය බවට මහා නගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය අවධාරණය කරයි.

When such megaprojects and planned authorities should ensure to hold multiple meetings in the project area with stake holder participation to explain the Engineering and Environment aspects of the project .SLLRDC which is playing a major role in execution of these projects should know better. During the planning stages of 4 billion Rs Canal Rehabilitation Project and the Muthurajawela Reclamation Project, many meeting were held to explain details of the project with participation of MPs of the government of opposition .members of local authorities NGO representatives etc. ,

Many arguments were placed in these forums and answers were given to pacify the people who had various negative views.

During the execution of the projects there were hardly any protest.

Megaplolis Ministry should have requested counterpart funds to perform such operation and social impact specialist, environment specialist should work hand in hand and conduct these workshops regularly

Can anyone tell whether the purpose of digging a gutter/canal towards the lagoon was evert discussed with the people in the area so that any doubts created among them eliminated beforehand?

Next step of the Garbage Project will be to build a collecting and dispatching station on Peliyagoda where garbage will be loaded to be transported to Aruwakkalu

I will not be surprised if the people in the area including the Dutugamunu of Kelaniya and the Field Marshal start creating problems unless Megapolis holds many meetings to explain and give maximum publicity about the positive aspects of the project .

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2019 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress