ශ්‍රී ලංකන් කජු ලණුව
Posted on September 13th, 2018

වාගිස ප්‍රනාන්දු – ශ්‍රී ලංකාව

බල්ලොත් නොකන ශ්‍රී ලංකන් කජු හින්දා
ඉන්ධන වැඩිවුනා,  මතකද අනේ   මන්දා?
හොර අණපණත් සම්මතයට හැකි   හින්දා
අවධිව සිටිමු! ලණු  දී, මුන් රට කන හින්දා  

 

 

5 Responses to “ශ්‍රී ලංකන් කජු ලණුව”

 1. Hiranthe Says:

  Classic!!

 2. ranjit Says:

  Wake up and be alert sri Lankans. This is the only country we have to call home so don’t be stupid and allow these uneducated, unscrupulous, day night highway robbers to steal and destroy our beautiful motherland. We need to find a strong, fearless sinhala Buddhist to lead our country without any delay if not Sira-Ranil-Chandrika the three vicious rattle snakes will divide and destroy our homeland in no time. Sinhala Buddhists must unite under the lion flag and stay alert all the time. Others who loves this country can join the majority without any conditions. Period.

 3. Christie Says:

  අනේ සුසානෝ මම ආපසු රටට යනකොට

  ප්ලේන් එකේ අඟනක් ඇටවගයක් දුන්නෙ මට

  කජ්ජ බිසන අමතකකර ඇට කාලබලනකොට

  බල්ලොත් නොකන කජු බිසලා දුන්නෙ මට

 4. Christie Says:

  By the way the story doing rounds is that the hostesses were the girls interviewed by Pohottu Namal few years ago.

 5. ranjit Says:

  If somebody farts on the road the stupids say “its the smell of Rajapaksa’s” what a shameful county is this. Who is responsible for the history’s biggest bank robbery in our country? Is it a Rajapaksa?? UNP and SLFP daylight robbers are day dreaming and they see Rajapaksa’s ghost everywhere but the ordinary people in this country knows the truth now so these UNP thieves should stop chanting Rajapaksa’s name for everything and get lost without putting More hardships on poor people anymore.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2020 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress