මේ රටට හතුරුකම් කරන සියලු රටවල් සමඟ වහාම තානාපතිකම් අත්හෑරදා මේ රටේ අභිමානය රෑකගත යුතුය.
Posted on January 2nd, 2019

ආචාරිය සුදත් ගුණසේකර

1.1.2019.

කෑනඩාව, එන්ගලන්තය නෝවේ සහ සුවිස්ටර්ලන්තය ඔවුන්ගේ රටවල ද්විත්ව  පුරවෙසි බව ඈත්තේ දෙමල මන්ත්‍රී  වරුන්ගේ විස්තර නොදෙන බව ප්‍රකාශ කල බව පුවත්පත්වල පලවී තිබුණි.  එය ශ්‍රී ලන්කාවේ ස්වාදීනත්වයට හා නිදහසට කර ඈත්තේ බලවත් තර්ජනයක් හා අව්මානයක් බව පෙන්වාදිය යුතුය..

එබෑවින් මේ රටවල්වල තානාපතිවරුන් වහාම ජනාදිපති කාර්යාලයට ගෙන්වා ඒතානාපති වරුන් සියලුදෙනාම කරුණු විමසා  ඔවුන් සිදුකොට ඈත්ත්තේ බලවත් වරදක් බව නොපිලිගන්නේනම්  වහාම ඔවුන් මේ රටින් පිටුවහල්කොට එකී රටවල් සමන්ග ඈති තානාපතිකම් වහාම අත්හිටවිය යුතුය

3 Responses to “මේ රටට හතුරුකම් කරන සියලු රටවල් සමඟ වහාම තානාපතිකම් අත්හෑරදා මේ රටේ අභිමානය රෑකගත යුතුය.”

 1. Christie Says:

  I am sure Sri Lankan authorities know or can find out who is got duals or more.

 2. ranjit Says:

  I fully agree with Sudath. Our spineless leaders must call them, question them and ask for their explanation why they are fingering in our country’s affairs and dealing with separatists movements and enemies to our sovereignty and democracy. These countries blocks our forward march to prosperity. We need to take lessons from other countries and take actions without any hesitation for the sake of our motherland. UNP TNA JVP western backed three Stooges will do any dirty thing to stay in power. Those western hypocrites pumping millions of dollars to this treacherous group for their loyalty. President must be tough on these foreign embassies and ambassadors and should warned them for aiding and abetting unpatriotic undemocratic groups in Sri Lankan politics. Interference must be stopped by any means if we need to live in peace and harmony if not our future will be a gloomy one. Feel sorry for my homeland.

 3. jay-ran Says:

  THIS IS SOMETHING THAT I CAN SAY AS THE “GOSPEL TRUTH:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! “WE SHOULD NOT BE SLAVES TO THESE DIRTY! ILLETERATE!! UNCIVILISED!!! SELFISH MOTIVATED ‘BARBARIANS’ TO BE RULED OUR COUNTRY WHICH HAS BEEN BLESSED WITH LORD BUDHDHA’S BLESSINGS AND PREACHINGS WHICH WE ALL ARE GETTING MANY RELIEVES!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  “AND, THIS IS THE GOSPEL THRUTH!!!”

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2020 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress