මාධ්‍යට කිව්වට පලක් නැ. සංහිදියාවට බාධා වෙයිනේ ඒ නිසා ප‍්‍රචාරය කරන එකක් නැ
Posted on March 8th, 2019

මාධ්‍යට කිව්වට පලක් නැ. සංහිදියාවට බාධා වෙයිනේ ඒ නිසා ප‍්‍රචාරය කරන එකක් නැ

https://www.facebook.com/fortune2020/posts/2348767562020145

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2021 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress