ගොඩ එන්න හොඳම උත්තරය මමයි – ගෝඨාභය Only person capable of resolving minorities’ issues is me – Gotabaya
Posted on March 21st, 2019

Ada Derana

Tags:

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2019 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress