විල්පත්තුවේ අක්කර 75 ක කර්මාන්තපුරයකට බදියුදීන් සැරසෙයි. Bathiudeen to build a 75-acre industrial town in Wilpattu?
Posted on March 21st, 2019

Ada Derana

Tags: ,

2 Responses to “විල්පත්තුවේ අක්කර 75 ක කර්මාන්තපුරයකට බදියුදීන් සැරසෙයි. Bathiudeen to build a 75-acre industrial town in Wilpattu?”

 1. Susantha Wijesinghe Says:

  IT WILL BE NAMED ****BERUWELAPATTU ***

 2. Caesar Says:

  There are several motives behind deforestration of Willpatthu.
  – Erasing pre- Sinhale history
  – Establishing and proving Muslim identity and claiming historic rights to Muslims
  – Cashing all cut trees for cash benefit
  – Creating Muslim colony to be populated with both local and imported from middle-eastern and other Asian muslim countries.
  – Capturing strategical coastal location for allowing easy entrance of any invading forces (from Muslim country)

  The only solution is emulation of New Zealand project to stop this !

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2021 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress